Informationsspridningspolicy

Se på GitHub

Informationsspridningspolicy

§1 Om det här dokumentet

Detta dokument innehåller riktlinjer för hur informationsspridning inom sektionen ska ske. Ordet informatör nedan betyder Datasektionen, dess nämnder och/eller dess funktionärer.

§2 Officiella informationskanaler

Sektionens webbplats är dess officiella informationskanal. Därför ska information som kan intressera sektionens medlemmar i stort publiceras där först. Vidare ska dokument såsom kallelser, handlingar, protokoll och avtal som kan intressera sektionens medlemmar i stort fysiskt sättas upp i sektionslokalen i pappersformat, då minst i A4-format. Sådan information som kan presenteras väl i storbildsformat bör även publiceras på TV-skärmarna i sektionslokalen, om sådana finns. Under force majeure-omständigheter (såsom pandemi, extrema väderförhållanden, naturkatastrof, mobilisering, etc.) behöver inte dokument sättas upp fysiskt i sektionslokalen.

§3 Inofficiella informationskanaler

Alla kanaler där informatörer sprider information som anses intressant för sektionens medlemmar i stort, utöver de officiella, klassas som inofficiella informationskanaler. I sådana informationskanaler ska följande regler följas:

  • KTHs uppförandekod, EECS Hederskodex och Sektionens jämlikhetspolicy.
  • Användares för- och efternamn ska vara synligt.
  • Där möjligt ska användare verifieras via KTH-mail.

Om dessa regler inte följs i ett forum kan D-rektoratet besluta om att forumet ska upphöra att användas som informationskanal. Informatörer har en skyldighet att inte sprida information i sådana kanaler som bedömts olämpliga. Information i dessa inofficiella kanaler ska överensstämma med den som finns i de officiella. Datasektionen centralt ska ha representation i dominerande sociala medier. Information som inte bedöms som intressant för sektionens medlemmar i stort får publiceras i de inofficiella kanalerna utan att publiceras i de officiella kanalerna.

§4 Information på engelska

Information som går ut till sektionens medlemmar ska i största möjliga mån översättas till engelska. Dessutom ska information som bedöms vara av stor vikt för samtliga av sektionens medlemmar att kunna ta del av ska alltid sammanfattas på engelska. Exempel på när detta är tillämpbart är beslut som fattats på SM och information som rör sektionslokalen.

§5 Anmälningar till arrangemang

Arrangemang ordnade av informatör får inte kräva att tilltänkta gäster måste logga in på någon extern tjänst (KTH-inloggning är dock ett tillåtet alternativ) för tillgång till anmälan eller information om arrangemanget. Anmälan till arrangemang som är riktade till sektionens medlemmar i stort måste öppnas samtidigt för samtliga sektionsmedlemmar. Det är dock tillåtet att reservera ett bestämt antal platser till personer som har hedersplats på arrangemanget. En sådan reservation måste då framgå vid anmälan till arrangemanget.

§6 Känsliga uppgifter

Personliga uppgifter och handlingar som kan anses känsliga för enskilda individer ska hanteras med varsamhet och respekt. Dessa får endast spridas eller publiceras i interna, skyddade informationskanaler och med berörda individers uttryckliga godkännande.

§7 Närvaro i informationskanaler

Sektionens informatörer bör vara medvetna om sin närvaro som representanter i officiella och inofficiella sammanhang - exempelvis Datasektionens hemsida såväl som i kommentarsfält och mailinglistor. Alla medlemmar bör också uppmärksamma att våra digitala forum ska följa KTHs uppförandekod, EECS Hederskodex, Sektionens jämlikhetspolicy samt att grovt opassande beteende i dessa vid behov kan följas upp med tillfällig avstängning från dem. Vid beslut om avstängning av medlem från informationskanal måste revisorerna alltid meddelas.