Jämlikhetspolicy

Se på GitHub

Jämlikhetspolicy

Bakgrund

Detta dokument har tagits fram som ett tillägg till THS JML-policy. Detta är för att det ska bli tydligt hur vi jobbar med JML på Konglig Datasektionen. Dokumentet är skapat så att varje paragraf är kopplad till en paragraf i THS-policy och det första stycket i varje paragraf är hela policypunkten. Därefter följer underparagrafer som specificerar hur vi på Konglig Datasektionen arbetar med huvudpunkterna. För begreppsdefinitioner hänvisar vi till THS JML-policy.

§1 Inkludering och Mångfald

THS organisation och verksamhet ska ha en öppen och inkluderande kultur samt genomsyras av mångfald.

§1.1

Vi strävar efter att ha stor mångfald i sektionens nämnder och projekt och tar hänsyn till sådant vid rekryteringar.

§1.2

Sektionen uppmuntrar att alla tillfällen där en medlem anser att avsteg från denna policy gjorts rapporteras till någon av sektionens kontaktpersoner (se avsnitt Kontakt).

§2 Trygghet och tillgänglighet

THS ska ha en trygg och tillgänglig fysisk och psykosocial miljö där alla kan utvecklas personligt, utbildnings- och karriärmässigt.

§2.1

Alla lokaler som Konglig Datasektionen använder vid sina tillställningar ska vara tillgängliga fysiskt för alla potentiella deltagare.

§2.2

Funktionärer samt styrelse ska ta hänsyn till medlemmarnas arbetsbelastning och vara lyhörda kring potentiellt överarbete, och om sådant uppkommer göra förändringar för att avlasta.

§3 Lika villkor

Inom THS ska alla behandlas på lika villkor och ha samma möjlighet att ta del av THS verksamhet och organisation.

§3.1

De tillställningar som Konglig Datasektionen anordnar ska arbeta för alla deltagare ska kunna delta under samma villkor, oavsett förutsättningar för enskild deltagare.

§3.2

Förtursbiljetter till evengemang ska enbart tillämpas enligt §5 Anmälningar till arrangemang i Informationsspridningspolicyn.

§4 Diskriminering och trakasserier

THS ska ha nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

§4.1

Alla förtroendevalda får utbildning i JML och vet hur de ska agera om någon kommer till dem för att få hjälp med ett jämlikhetsärende.

§4.2

Det ska finnas resurser för att jobba med JML på sektionens hemsida och alla förväntas jobba aktivt med det inom sin nämnd eller projekt.

§4.3

Vi uppmuntrar att eventuella händelser anmäls till rätt instans och sektionen arbetar aktivt med att förhindra liknande händelser i fortsättningen.

§5 Normkritik och Självgranskning

THS ska vara aktivt normkritisk och självgranskande.

§5.1

Vid varje inval ska en självutvärdering göras av ansvarig funktionär för att se så att inga bias påverkat beslutet som specificerat i Rekryteringspolicyn.

§5.2

Förtroendevalda ska utföra kontinuerliga självutvärderingar under hela förloppet av sina mandatperioder.

§6 Transparens

THS ska vara en transparent organisation som kommunicerar på ett tillgängligt sätt.

§6.1

Inval ska vara transparent och presenteras som specificerat i §6 av Rekryteringspolicyn.

§6.2

Material ska göras tillgängligt på de språk och i den utsträckning som specificerat i Informationsspridningpolicyn.

Ansvar

Det yttersta ansvaret för att policyn efterlevs har Sektionsordförande, Jämlikhetsnämndens Ordförande, Studerandeskyddsombud och styrelsen.

Andra dokument

Kontakt