Reglemente

Se på GitHub

§1 Insignia

§1.1 Färg

Sektionens färg är cerise.

§1.2 Symbol

Sektionens symbol är den grekiska bokstaven lilla delta. Deltat får icke glömmas. Utformningen och användandet av sektionens symbol regleras närmare av Informationsorganet i samråd med D-rektoratet.

§1.3 Grafisk profil

Sektionens grafiska profil regleras av Informationsorganet i samråd med D-rektoratet.

§1.4 Sektionsklädsel

Sektionsplagget är studentoverall i samma färg som sektionsfärgen. Sektionsmedlemmar uppmanas att smycka sin overall för att uttrycka sin personlighet och sina erfarenheter. Sektionsmärket bör vara fastsytt närmast hjärtat.

§2 Andra styrande dokument

Sektionen har utöver stadgar och reglemente även ett ekonomiskt styrdokument, samt ett antal policydokument. Sektionens policydokument består av dFunkpolicyn, jämlikhetspolicyn, alkoholpolicyn, rekryteringspolicyn och informationsspridningspolicyn. Dessa dokument reglerar sektionens verksamhet och kompletterar stadgar och reglemente. Beslut om ändringar i dessa dokument tas på SM.

§3 Nämnder

Det åligger samtliga nämnder, funktionärer, samt projektledare att följa de dokument som tas upp i §2. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D-rektoratet, samt att nämndordförande vet vem denna är.

§3.1 Sektionslokalsgruppen

§3.1.1 Ändamål

Sektionslokalsgruppens syfte är att sköta, underhålla och utveckla sektionslokalen.

§3.1.2 Organisation

Sektionslokalsgruppen kallas för METAdorerna och leds av sektionslokalsansvariga, en från Sektionen för Medieteknik och en från Konglig Datasektionen, som väljs av respektive sektion. Funktionären från Datateknik kallas för Konglig Lokalchef. Beslut som fattas av de sektionslokalsansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som sektionslokalsansvariga är oense åligger det respektive sektionsordförande att komma överens om och besluta i frågan. Sektionslokalsansvariga utser resten av gruppen efter ansökningar och efter att de ansökande en gång har lagat middag åt nämnden, sig själva inkluderade. Sektionslokalsgruppen bestämmer internt organisation och planering.

§3.1.3 Verksamhet

Sektionslokalsgruppen ansvarar för

 • administration av bokning och uthyrning av sektionslokalen samt dess olika rum

 • tekniken, möbler/inredning, samt påfyllning av förbrukningsmaterial i sektionslokalen

 • utveckling av sektionslokalen

 • organisering av såväl måndagsstäd som annan städning av sektionslokalen

 • att upprätta och underhålla ett dokument med gällande regler för sektionslokalen.

§3.2 Idrottsnämnden

§3.2.1 Ändamål

Idrottsnämnden skall verka för att sektionsmedlemmarna får tillfälle att idrotta tillsammans.

§3.2.2 Organisation

Idrottsnämnden leds av Sektionsidrottsledaren. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.2.3 Verksamhet

Nämndens verksamhet planeras i början av varje verksamhetsår av Sektionsidrottsledaren i samråd med medlemmarna.

§3.3 Informationsorganet

§3.3.1 Ändamål

Informationsorganet (förkortat Ior) ansvarar för alla sektionens datasystem, inklusive servrar som drivs för sektionens räkning.

§3.3.2 Organisation

Informationsorganet leds av Systemansvarig, internt benämnd Chefsåsnan. Internfunktionärer utses av Systemansvarig. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.3.3 Verksamhet

Informationsorganet ska underhålla och utveckla sektionens webbplats samt ansvara för drift och underhåll av sektionens datorresurser.

§3.4 Jämlikhetsnämnden

§3.4.1 Ändamål

Jämlikhetsnämnden skall värna och upplysa om jämlikhet och mångfald på sektionen.

§3.4.2 Organisation

Nämnden leds av Jämlikhetsnämndens ordförande. Styrelseledamoten för studiesociala frågor skall också ingå i nämnden tillsammans med övriga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.4.3 Verksamhet

Jämlikhetsnämnden skall

 • göra sektionsmedlemmarna medvetna om vad de har för rättigheter och vart de skall vända sig om de känner sig kränkta eller trakasserade

 • arbeta för att öka jämlikheten och mångfalden på sektionen, i dess nämnder och funktionärsposter

 • hålla minst två möten per termin där aktuella frågor gällande jämlikhet diskuteras

 • skapa och kontinuerligt uppdatera en jämlikhetspolicy för sektionen

 • assistera D-rektoratet med att ta fram, följa upp och vid behov revidera en handlingsplan mot trakasserier

 • ha löpande samarbete med KTH, EECS och THS om jämlikhetsarbeten.

§3.5 Klubbmästeriet

§3.5.1 Ändamål

Klubbmästeriet, DKM, anordnar fester och andra sociala arrangemang för sektionens medlemmar och i vissa fall även deras eventuella vänner.

§3.5.2 Organisation

DKM leds av klubbmästaren. Övriga medlemmar utses av DKM.

§3.5.3 Verksamhet

Det åligger DKM att

 • arrangera fester, jippon, högtidliga ceremonier och andra sociala arrangemang

 • vid behov assistera vid andra sektionsrelaterade arrangemang

 • skicka ut inbjudningar till övriga sektioner och andra högskolor till av DKM arrangerade evenemang

 • i sektionens informationskanaler informera om till klubbmästeriet inkomna inbjudningar till externa evenemang, samt fördela platser och biljetter om antalet aspiranter överstiger platsantalet

 • skicka ut skriftlig inbjudan till Vårbalen till medlemmar av sektionens ordnar.

§3.5.4 Bokföringsplikt

DKM är bokföringspliktigt.

§3.6 Mottagningen

§3.6.1 Ändamål

Mottagningen har som syfte att ta hand om och roa de nyantagna på till sektionen hörande program, främst på grundnivå men i tillämplig utsträckning även på avancerad nivå, och få dem att lära känna varandra och äldre sektionsmedlemmar. Vidare syftar Mottagningen till att lära nØllan hur KTH, THS och sektionen fungerar och är uppbyggda utifrån ett studentperspektiv. Mottagningen skall även sträva efter att ge nØllan bästa möjliga introduktion till deras studier, till sektionen och till studentliv i allmänhet.

§3.6.2 Organisation

Mottagningen som helhet leds gemensamt av Konglig Öfverdrif och Storasyskon, hädanefter benämnda Presidiet. Presidiet ansvarar inför D-rektoratet för Mottagningens verksamhet och ekonomi.

Mottagningen består av fem huvudsakliga grenar: Det Kongliga Dadderiet, Det Kongliga Drifveriet, Det Kongliga Doqumenteriet, Det Kongliga Quisineriet och Det Kongliga Ekonomeriet.

Presidiet väljer ut resten av mottagningens ledningsgrupp, Titel. Presidiet är en del av Titel och ansvariga för att sammankalla och leda Titels arbete. Titel arbetar både strategiskt och operativt. Under mottagningens gång fungerar Titel som gruppchefer för respektive gren.

Mottagningens sammansättning beslutas gemensamt av hela Titel.

§3.6.3 Rekrytering till Mottagningen

Titelgruppen skall utlysa platserna i höstens mottagning under våren. Alla sökande skall erbjudas intervjuer innan mottagningens sammansättning fastslås. De sökandes egna prioriteringar av sökta uppdrag inom Mottagningen skall respekteras.

§3.6.4 Sektionsordförandes roll

Sektionsordförande är genom KTH:s och THS regler för Mottagningen ytterst ansvarig för denna. Presidiet skall därför löpande hålla sektionsordförande informerad om verksamheten och samråda med denne i frågor av principiell vikt. Sektionsordförande skall å sin sida fungera som stöd åt Presidiet och bistå dem i deras ledningsfunktion.

Sektionsordförande äger alltid rätt att fatta de beslut och vidta de åtgärder som denne finner vara nödvändiga för att KTH:s och THS regler för Mottagningen skall upprätthållas. I den mån det är möjligt skall dock samråd alltid ske med Presidiet inför ett sådant beslut eller åtgärd.

Sektionsordförande bör inte inneha något annat uppdrag inom Mottagningen än det som följer av ordförandeskapet.

§3.6.5 Verksamhet

Mottagningen ansvarar för att aktiviteter som främjar Mottagningens ändamål anordnas. Dessa aktiviteter avslutas sedan med nØlleGasquen och nØllans eventuella upphöjelse till Ettan. För planeringen av verksamheten ansvarar Titelgruppen.

§3.6.6 Bokföringsplikt

Mottagningen är bokföringspliktig.

§3.7 Näringslivsgruppen

§3.7.1 Ändamål

Näringslivsgruppen har till uppgift att informera näringslivet om sektionen och datateknikprogrammet, att främja sektionsmedlemmarnas status på arbetsmarknaden samt att inbringa sponsorpengar till sektionen.

§3.7.2 Organisation

Näringslivsgruppen leds av Näringslivsansvarig och D-Dagenansvariga. Inom Näringslivsgruppen är D-Dagenansvariga ytterst ansvarig för sektionens arbetsmarknadsdag och Näringslivsansvarig är ytterst ansvarig för all annan verksamhet. D-Dagens projektgrupps sammansättning utses av D-Dagenansvariga och övriga medlemmar utses av Näringslivsansvarig. Näringslivsgruppen utom D-Dagen och D-Dagen budgeteras separat. Näringslivsansvarig och D-Dagenansvariga har båda attesträtt för verksamheten i hela nämnden Näringslivsgruppen.

§3.7.3 Verksamhet

Näringslivsgruppen skall

 • göra reklam för sektionen och datateknikprogrammet

 • samordna de av sektionens verksamheter som riktar sig mot näringslivet, så att företagen bemöts på ett professionellt sätt

 • hålla och ständigt förbättra kontakten med näringslivet

 • sköta Näringslivsgruppens faktureringar

 • se till att sektionen uppfyller avtal framförhandlade av Näringslivsgruppen.

§3.7.4 Avtal

Näringslivsansvarig och D-Dagenansvariga har rätt att förhandla fram avtal med företag och organisationer. Firmatecknare har rätt att utfärda en fullmakt till Näringslivsansvarig samt D-Dagenansvariga för att dessa ska kunna ingå i sagda avtal

§3.7.5 Bokföringsplikt

Näringslivsgruppen är bokföringspliktig.

§3.8 Qulturnämnden

§3.8.1 Ändamål

Qulturnämnden skall verka för att anordna sociala evenemang för intresserade medlemmar ifrån Datasektionen och Mediasektionen. Detta kan innefatta allt från qulturella aktiviteter till aktiviteter som enligt normen klassas som nördiga. QN skall även förse sektionen med sällskapsspel samt ett rikt kulturutbud för sektionens medlemmar att kunna ta del av.

§3.8.2 Organisation

Qulturnämnden benämns vanligtvis QN. QN leds av Qulturattachén tillsammans med motsvarande ansvarig funktionär ifrån Mediasektionen. QN har inget medlemsskap utan alla intresserade är välkomna att delta.

§3.8.3 Verksamhet

QN bör

 • anordna regelbundna aktiviteter som höjer den kulturella nivån på sektionen, såsom filmvisningar, spelkvällar och andra underhållande aktiviteter

 • tillhandahålla spel och annat kulturellt i sektionslokalen. Detta kan innefatta böcker, uråldriga tv-spel samt brädspel som inte går att finna längre

 • årligen utse och Q-märka en person, ett ting, en företeelse eller något annat som man anser är ett gott exempel på god qultur. Q-märkningen skall lämpligen förevigas i form av ett tygmärke.

§3.8.4 Budget

Qulturnämnden har en gemensam budget, som fastställs av respektive sektionsmöte. Kostnader och intäkter delas ej lika mellan sektionerna utan ansvarig funktionär från varje sektion avgör själv, eller i samråd med ansvarig funktionär ifrån den andra sektionen, hur dennes sektions del av budgeten ska användas.

§3.9 Studienämnden

§3.9.1 Ändamål

Studienämndens syfte är att bevaka och förbättra utbildningskvaliteten och studiemiljön för sektionens medlemmar på kort såväl som lång sikt.

§3.9.2 Organisation

Studienämnden leds av Studienämndens ordförande. Övriga medlemmar är

 • Programansvarig student

 • studerandeskyddsombud

 • ledamot för utbildningsfrågor

 • årskursrepresentanter för de tre första årskurserna

 • kursansvariga studenter för alla aktuella kurser

 • övriga intresserade THS-medlemmar.

§3.9.2.1 Årskursrepresentant

Årskursrepresentanter väljs av Studienämndens ordförande varje läsår. Årskursrepresentanterna är årskursernas representanter och kontakter i Studienämnden. Årskursrepresentanterna ansvarar för att det finns Kursansvarig student för kurserna årskursen läser och ska samordna och stötta dem i sitt arbete.

§3.9.2.2 Kursansvarig student

På varje kurs som ingår i sektionens utbildning ska det finnas en från Studienämnden utnämnd Kursansvarig student (KAS). KAS är en student som går kursen och väljs för en kursomgång i samband med kursstart.

KAS ska fungera som kontakten mellan Studienämnden, Kursansvarig och studenterna som läser kursen och därigenom framföra synpunkter och lösa problem som kan dyka upp under kursens gång. Under kursen ska KAS dokumentera synpunkter och kritik för uppföljning på länkmöten och framtida kursomgångar samt bilda sig en uppfattning om hur kursen sett ut tidigare och uppfölja om eventuell tidigare kritik på kursen åtgärdats.

§3.9.3 Verksamhet

Studienämnden skall hålla möte minst en gång per månad under terminstid. Mötena skall vara öppna för alla THS-medlemmar. Den huvudsakliga verksamheten skall vara att

 • både proaktivt och reaktivt inhämta studenternas åsikter om studiesituationen och med dessa som utgångspunkt arbeta för att förbättra kvaliteten på utbildningen

 • utvärdera information och beslut från KTH:s organ

 • bevaka och söka förbättra den fysiska och psykosociala studiemiljön

Studienämndens dokument skall i så stor utsträckning som möjligt finnas tillgängliga i elektronisk form.

§3.10 GEEK - Girls: Empowered, Encouraged, Knowledgable

§3.10.1 Ändamål

Nämndens syfte är att främja tjejer och icke-binäras intressen på Datasektionen.

§3.10.2 Organisation

Ordförande för GEEK är Öfvermatronan, som väljs på SM.

§3.10.3 Verksamhet

GEEK ska verka för att ge tjejer och icke-binära på Datasektionen en möjlighet att nätverka med varandra. Nämnden ska anordna middag för alla tjejer och icke-binära två gånger per termin samt anordna en tjejgasque en gång per år. Nämnden ska medverka under mottagningen för att få fler tjejer och icke-binära att känna sig välkomna och även anordna företags/inspirations-events under året. Nämnden ska även varje termin anordna ett event där främst tjejer och icke-binära från Datateknik får chansen att nätverka under avslappnade former. Nämnden ska varje år dessutom utse en hedersdam.

§3.11 DEMON - Datas Eminenta MusikOrganisationsNämnd

§3.11.1 Ändamål

Nämndens syfte är att främja musikintresset på sektionen.

§3.11.2 Organisation

Ordförande för DEMON är ÄrkeDEMON som väljs på Val-SM, har läsår som mandatperiod. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar.

§3.11.3 Verksamhet

DEMON verkar för att främja musikintresset på sektionen genom att anordna regelbunda träffar där man bland annat kan få

 • repa i sektionslokalen

 • dela med sig av musik

 • gå på DJ-kurs

 • umgås med likasinnade människor.

DEMON förespråkar även att man tillsammans ska gå på konserter/festivaler/spelningar.

§3.12 Valberedningen

§3.12.1 Ändamål

Valberedningen har till uppgift att opartiskt administrera och bereda de val som genomförs vid sektionen utan att göra bedömningar av kandidaters lämplighet. Valberedningens Ordförande ansvarar för att Valberedningens uppdrag utförs i enlighet med sektionens och THS stadgar samt reglemente. Det är lämpligt att minst en medlem i Valberedningen nomineras till THS Kårfullmäktiges valnämnd.

§3.12.2 Organisation

Valberedningen leds av Valberedningens Ordförande. Valberedningen består av Ordförande och ledamöter som valts på SM. Valberedningen bör sammanlagt bestå av mellan 3 till 7 medlemmar. Samtliga sektionsmedlemmar har rätt att bli nominerade och kandidera till ledamot i Valberedningen.

§3.12.3 Verksamhet

Valberedningen ska uppmuntra till sektionsengagemang och bistå med information och vägledning om detta bland sektionens medlemmar. Valberedningen ska utlysa samtliga val och erbjuda samtliga sektionsmedlemmar möjlighet att nominera och nomineras till de poster som utlysts. Om en kandidat tackar ja skall Valberedningen informera denne om valprocessen.

§3.12.4 Utlåtande

Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till D-rektoratet, Valberedningen, Revisorer, Näringslivsansvarig, D-Dagenansvarig, Storasyskon, Konglig Öfverdrif samt Klubbmästare, hädanefter omnämnt som intervjuposter. Det bör vara 2 personer närvarande vid en intervju med en kandidat. Med hjälp av det material som insamlats under intervjun skall Valberedningen formulera ett skriftligt, objektivt utlåtande om kandidatens kandidatur.

 • redogörelse för kandidatens egenskaper i relation till posten ifråga

 • tidigare erfarenheter som bedöms vara av relevans till posten ifråga

 • annan information som bedöms vara relevant för SM:s beslutsfattande

När detta utlåtande är formulerat ska den kandidat som utlåtandet gäller få ta del av utlåtandet, och ges tillfälle att påpeka till exempel stavfel, tolkningsfel och missförstånd. Däremot behövs inte kandidatens godkännande för publicering. Om kandidaten drar tillbaka sin kandidatur kommer utlåtandet inte publiceras. Om kandidaten vill ska denne även få ta del av materialet som samlats in under intervjun. Överklaganden kan riktas till sektionens revisorer eller högre instanser.

I de fall där kandidaten inte intervjuas ska Valberedningen tillhandahålla ett frågeformulär. Om kandidaten ger sitt godkännande får intervjun även spelas in.

§3.12.5 Lämplighetsbedömning

I de fall där en kandidat intervjuats ska Valberedningen utföra en lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen ska utföras på ett av Valberedningens möten och fastslås med enkel majoritet. För att detta möte ska vara beslutsmässigt ska 2/3 av Valberedningens sittande ledamöter närvara, avrundat nedåt. Samtliga medlemmar i Valberedningen ska erbjudas chansen att delta på detta möte. Lämplighetsbedömningen ska publiceras i samband med Valberedningens utlåtande om kandidaten.

I de fall då en kandidat för en intervjupost inte har deltagit på en intervju utan istället svarat på ett frågeformulär ska en lämplighetsbedömning utföras ifall Valberedningen anser sig ha tillräckligt med underlag för att utföra en sådan. Om så inte är fallet ska anledningen till detta noteras i valhandlingarna.

§3.12.6 Sekretess

Allt intervjumaterial, exempelvis anteckningarna från dessa, samt de interna diskussioner som Valberedningen har inför formulerandet av skriftliga utlåtanden skall beläggas med sekretess. Endast valberedare och revisorer får närvara vid dessa interna diskussioner. Detta är till för att skydda de som är med i Valberedningen, de kandidater som diskuteras och valprocessen som helhet. Det innebär att det som är sekretessbelagt kommer hållas hemligt från alla, i all framtid, utom den valberedning som är inblandad i valprocessen, den intervjuade kandidaten och revisorerna. Ingen annan får ta del av detta, exempelvis D-rektoratet och framtida valberedare.

§3.12.7 Urnval

Vid urnval ska Valberedningen hålla valperiod under minst fem läsdagar direkt innan sektionsmötet. Resultatet av urnvalet skall redovisas på sektionsmötet där valet hålls och där protokollföras. Urnval kan hållas digitalt varpå det ska övervakas av sektionens revisorer med hjälp av systemansvarig. Vid icke-digitalt urnval ska valurnan hållas tillgänglig för sektionens medlemmar i sektionslokalen eller annan likvärdig plats minst en timme per dag, i första hand under lunchtid. Dessa tider ska senast fem dagar i förväg annonseras enligt sektionens informationsspridningspolicy.

Vid urnval används alternativomröstning. Väljarna rankar kandidaterna, där vakans och blankröst skall vara alternativ som kan rankas. Om ingen av kandidaterna uppnår enkel majoritet blir bottenkandidaten eliminerad, dock ej vakans, och dennes röster blir omfördelade till väljarnas nästahandsval av kandidat. Denna process upprepas tills dess att en kandidat uppnår enkel majoritet, varpå valet skall godkännas av SM enligt stadgarnas §1.7.

§3.12.8 Valhandlingar

Valhandlingarna är det dokument som sammanställs och publiceras av Valberedningen enligt följande paragrafer. Valhandlingarna skall destrueras efter det SM där valet sker.

§3.12.8.1 Innehåll

Valhandlingarna ska innehålla

 • information om hur nomineringsprocessen föregående valet i fråga gick till

 • information om valprocessen under SM

 • vilka av Valberedningens ledamöter som varit med och anordnat valet

 • en sammanställning av de poster som väljs

 • en lista över samtliga kandidater

 • samtliga utlåtanden från de intervjuer Valberedningen har hållit

 • samtliga svar från de frågeformulär som kandidaterna har fått svara på

 • samtliga lämplighetsbedömningar som utförts

Då urnval anordnats ska även information om hur urnvalets röstprocess gått till inkluderas.

§3.12.8.2 Publiceringsplats

Valhandlingarna skall publiceras via officiella informationskanaler enligt Stadgarnas §1.8.

§3.12.8.3 Publiceringstid

Valhandlingarna skall inför ordinarie val publiceras senast 5 läsdagar före det SM där valet sker. Inför fyllnadsval och val vid extra SM skall Valhandlingarna i största möjliga mån publiceras senast en (1) läsdag före det SM där valet sker.

§3.12.8.4 Sekretessbeläggning

Valhandlingarna skall beläggas med sekretess om någon av kandidaterna, någon av Valberedningens ledamöter, Valberedningens ordförande eller någon av Revisorerna begär det. Sekretessbeläggningen innebär att Valhandlingarna endast blir tillgängliga till personer som har närvarorätt på SM där valet i fråga sker.

§3.13 Datasektionens E-Sports Community

§3.13.1 Ändamål

Datasektionens E-Sports Community, DESC, ansvarar för att stilla sektionens medlemmars törst efter ett rikt utbud av e-sportsevenemang.

§3.13.2 Organisation

DESC leds av Desctopen. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar.

§3.13.3 Verksamhet

DESC bör

 • anordna ett flertal e-sportsevenemang per kalenderår, såsom hemmakommenterade barcrafts, tävlings-LAN eller nybörjarevenemang

 • tillhandahålla en godtycklig mängd spelarkonton i ledande e-sporter

 • samarbeta med utomstående företag och/eller organisationer i syfte att sektionens medlemmar ska få utöva e-sport på en högre nivå

 • skapa en tillhörighet i sektionens e-sportsutövande så att även nybörjare vill engagera sig.

§3.14 Prylmångleriet

§3.14.1 Ändamål

Prylmångleriets ändamål är att förse sektionens medlemmar med balla prylar, till exempel märken, spegater, sångböcker och profilkläder.

§3.14.2 Organisation

Prylmångleriet leds av Prylmånglaren. Övriga medlemmar utses av Prylmånglaren från intresserade sektionsmedlemmar.

§3.14.3 Verksamhet

Prylmångleriet skall kontinuerligt se till att det finns prylar och dylikt till hands. Om något skulle ta slut skall det, om efterfrågan finns, beställas nytt.

Prylmångleriet skall regelbundet ordna tillfällen där sektionens medlemmar kan köpa prylar. Sådana tillfällen skall ordnas inför större fester och evenemang.

Prylmångleriet skall under Mottagningen göra sig synlig bland nØllan och arrangera tillfällen då nØllan får prova overaller. Prylmånglaren har som ansvar att överse införskaffandet av ettans overaller. Prylmångleriet skall också hjälpa ettan att utforma och beställa årskursmärken.

Vid jubileum och andra större händelser på sektionen bör Prylmångleriet i samarbete med ansvariga för händelsen utforma och beställa prylar relaterade till händelsen.

§3.14.4 Bokföringsplikt

Prylmångleriet är bokföringspliktigt.

§3.15 Baknämnden

§3.15.1 Ändamål

Baknämndens syfte är att minska sektionens medlemmars sötsug samt bredda varianten av sötsaker som förtärs på sektionen.

§3.15.2 Organisation

Ordförande för Baknämnden är Bakis. Övriga medlemmar är sektionsmedlemmar och utses av Bakis.

§3.15.3 Verksamhet

Baknämnden skall förse sina medlemmar med möjligheter att utöva och utveckla sina färdigheter inom bakning. Nämnden skall eftersträva att under sektionsmöten kunna bjuda på fika, en tjänst som även skall vara öppen för övriga nämnder på sektionen, så att de när tillfälle ges kan beställa bakverk av Baknämnden. Vidare skall nämndens recept dokumenteras så att kommande årgångar skall kunna ta del av dem.

§3.16 Internationella Nämnden

§3.16.1 Ändamål

Den Internationella Nämnden, på engelska the International Group, är en delad nämnd mellan Datasektionen och Sektionen för Medieteknik och skall verka för att främja internationellt utbyte på sektionerna och ansvarar för mottagningen av utländska studenter.

§3.16.2 Organisation

Internationella Nämnden leds tillsammans av Internationell Studentkoordinator och motsvarande på Sektionen för Medieteknik. Beslut som fattas av de två nämndansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som de nämndansvariga är oense åligger det respektive sektionsordförande att komma överens om och besluta i frågan. Övriga medlemmar är alla intresserade medlemmar.

§3.16.3 Verksamhet

Internationella Nämnden skall

 • Samordna sektionens internationella verksamhet. Detta inkluderar att hålla kontakten med huvudansvarig för sociala och internationella relationer på THS och de ansvariga för utbytesstudier på EECS:s kansli och institutionerna.
 • Hålla sektionsmedlemmarna informerade om internationell verksamhet på sektionerna
 • Genomföra mottagningsverksamhet för utländska studenter. Detta inkluderar att rekrytera faddrar och koordinera fadderverksamheten
 • Fungera som kontaktperson för utländska studenter på sektionerna
 • Genomföra minst två event per termin speciellt för internationella studenter, varav ett ska vara ett välkomstevent direkt efter THS internationella mottagning.

§3.17 Stack Overbowl

§3.17.1 Ändamål

Stack Overbowl ska verka för att sektionsmedlemmarna får tillfälle att bowla tillsammans.

§3.17.2 Organisation

Stack Overbowl leds av Kingping. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.17.3 Verksamhet

Nämndens verksamhet planeras i början av varje verksamhetsår av Kingpin, i samråd med medlemmarna.

§3.18 Tag Monkeys

§3.18.1 Ändamål

Tag Monkeys ansvarar för sektionens grafiska utveckling och arbete.

§3.18.2 Organisation

Tag Monkeys leds av Datas Art Director. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.18.3 Verksamhet

Tag Monkeys ska fortlöpande arbeta med sektionens grafisk profil och bistå annan sektionsverksamhet som kräver grafiska resurser såsom logotyper eller märken. Tag Monkeys ska även engagera sektionens medlemmar kring grafisk utveckling.

§3.19 Redaqtionen

§3.19.1 Ändamål

Redaqtionen ansvarar för skriverier, nyhetsutskick och att ge ut sektionstidningen dbuggen.

§3.19.2 Organisation

Redaqtionen leds av Chefredaqtören, internt benämnd Chefred. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.19.3 Verksamhet

Redaqtionen ska ge ut sektionstidningen dbuggen fysiskt och/eller digitalt. De ska även ska specifikt uppdatera och ge ut exakt en nØlledbuggen till varje mottagning. Priset för ett exemplar av dbuggen eller nØlledbuggen ska vara noll prisbasbelopp.

§3.20 Datasladden

§3.20.1 Ändamål

Datasladden har till uppgift att ansvara över sektionsbilen.

§3.20.2 Organisation

Datasladden leds av Mulle Schmeck. Övriga medlemmar utses av Mulle/Mullerina Schmeck. Övriga medlemmar måste även besitta det förarbevis som krävs för att framföra den nuvarande sektionsbilen.

§3.20.3 Verksamhet

Datasladden ansvarar för att

 • Administrera bokningar av sektionsbilen
 • Sköta reparation och underhåll av sektionsbilen.
 • Se till så att parkeringstillståndet befinner sig i sektionsbilen.
 • Utforma samt upprätthålla regler för sektionsbilen.
 • Se till så att körjounralen befinner sig i sektionsbilen och används av alla som brukar den.
 • Sköta annat som hör bilen till.

§4 Funktionärer

§4.1 D-rektoratet

§4.1.1 Sektionsordförande

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Arbetsleder D-rektoratet och företräder organisationen utåt. Är firmatecknare tillsammans med kassören. Har det övergripande ansvaret för sektionens avtalshantering och serveringstillstånd. Ansvarar även för att det upprättas en verksamhetsberättelse varje år som talar om vad som hänt under året. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • förmedla kontakt utifrån till delar av organisationen och verka för givande samarbeten

 • tillsammans med lokalchefen ansvara för sektionslokalen gentemot KTH

 • förvalta sektionens externa relationer

 • fånga upp ansvar som inte direkt faller på någon annan funktionär på sektionen

 • ha en god överblick av sektionens ekonomi.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.1.2 Vice sektionsordförande

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har kontakten med funktionärerna som huvudsakligt ansvarsområde. Fungerar som stöd för resterande styrelseledamöter och arbetar speciellt nära ordförande. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • arbetsleda ledamöterna i deras arbete och kommunikation med funktionärerna

 • delegera och följa upp på beslutsuppföljning inom styrelsen

 • kunna företräda organisationen tillsammans med ordförande

 • se efter avtal som upprättas inom sektionen, såsom nyckelavtal och accesser.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.1.3 Sekreterare

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Sekreteraren arbetar med formalia och styrdokument som huvudsakliga ansvarsområden. I detta ingår även arbete med kommunikation och kunskapsbevarande gällande dessa gentemot alla sektionens medlemmar. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • protokoll från DM och SM anslås i enlighet med stadgarna

 • stötta funktionärer och övriga medlemmar i sitt arbete med styrdokumenten

 • tillsammans med styrelsen bibehålla styrdokument samt övrig formalia i gott skick

 • hålla sektionens posthantering fungerande

 • verka för goda överlämningsrutiner i sektionens verksamhet

 • tidigt vara med i arbetet att ta fram utkast till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för sektionen

 • efter ett SM publicera ett beslutprotokoll inom 24 timmar från mötets avslutande

 • efter ett DM publicera ett beslutprotokoll inom 24 timmar från mötets avslutande.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.1.4 Kassör

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Är firmatecknare tillsammans med ordförande och har det övergripande ansvaret för sektionens ekonomi. Detta innebär ansvar för budget och sektionens likvida medel, främst bankkonton och handkassor. Dessa ansvarsområden inkluderar även att

 • arbeta strategiskt med sektionens ekonomiska frågor

 • arbetsleda övriga bokföringspliktiga nämnder i bokföringsarbetet

 • fungera som ett stöd för sektionens funktionärer i ekonomiska frågor

 • ansvara för att upprätta och följa upp budgeten

 • arbeta strategiskt för att uppnå de ekonomiska målen satta av sektionen

 • vara ansvarig för sektionens bokföring

 • se efter att rutinerna för sektionens likvida medel följs

 • ekonomisk lägesrapportering ska presenteras på SM

 • ha ett nära samarbete med Vice kassör.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.1.5 Vice kassör

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Är tillsammans med Kassör ansvarig för sektionens ekonomi. Vice kassör ansvarar för det operativa arbetet med sektionens ekonomi. Detta innebär ansvar för den löpande bokföringen samt ut- och inbetalningar. Dessa ansvarsområden inkluderar även att

 • arbetsleda övriga bokföringspliktiga nämnder i bokföringsarbetet

 • fungera som ett stöd för sektionens funktionärer i ekonomiska frågor

 • följa upp den kontinuerliga bokföringen

 • ansvara för att attesterade utlägg betalas och bokförs

 • ha ett nära samarbete med Kassör.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.1.6 Ledamot för näringsliv och kommunikation

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Arbetar med och för i styrelsen de frågor som rör näringsliv och kommunikation, samt är kontaktperson för sektionens verksamhet som avser dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • överblicka och verka för stärkandet av varumärket Datasektionen

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens olika verktyg för intern och extern kommunikation tillsammans med berörda funktionärer

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens näringslivsverksamhet

 • bistå Näringslivsgruppen i samordnandet av näringslivsfrågor på sektionen.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.1.7 Ledamot för studiesociala frågor

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har frågor som rör medlemmarnas psykiska och fysiska miljö som ansvarsområde. Arbetar med att utveckla medlemmarnas studentliv. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens studiesociala verksamhet

 • verka för en god studiemiljö

 • upprätthålla och förvalta kontakten med andra sektioner och organisationer

 • verka för en god sammanhållning mellan sektionens engagerade medlemmar

 • från styrelsen arbeta med frågor som berör jämlikhet, mångfald och likabehandling på sektionen.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.1.8 Ledamot för utbildningsfrågor

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har det övergripande ansvaret för sektionens studentinflytande gentemot EECS och för sektionens utbildningspåverkan. Är styrelsens kontakt för frågor som rör dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • verka för att upprätthålla en god kontakt med ansvariga på andra sektioner om hur dessa arbetar med studentinflytande och utbildningspåverkan

 • ha en samordnade roll för de som arbetar med studentinflytande gentemot EECS på sektionen

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens utbildningspåverkan

 • från styrelsen samordna sektionen i frågor som rör utbildningspåverkan.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2 Nämndordförande

§4.2.1 Jämlikhetsnämndens ordförande

Är ordförande för Jämlikhetsnämnden.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.2 Klubbmästare

Är ordförande för Klubbmästeriet.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.3 Konglig Lokalchef

Konglig Lokalchef är sektionslokalsansvarig och leder sektionslokalsgruppen tillsammmans med motsvarande post vid Sektionen för Medieteknik.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.4 Konglig Öfverdrif

Är tillsammans med Storasyskon ansvarig för Mottagningen.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.2.5 Näringslivsansvarig

Är ordförande för Näringslivsgruppen tillsammans med D-Dagenansvariga. Ansvarar för kontakter med näringslivet. I händelsen att posten som D-Dagenansvariga är vakantsatt ansvarar Näringslivsansvarig även för D-Dagen tills dess att posten som D-Dagenansvariga kan fyllnadsväljas.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.6 Qulturattaché

Är ordförande för Qulturnämnden.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.7 Sektionsidrottsledare

Är ordförande för Idrottsnämnden.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.8 Storasyskon

Är tillsammans med Konglig Öfverdrif ansvarig för Mottagningen.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.2.9 Studienämndens ordförande

Är ordförande för Studienämnden. Arbetsleder Studienämnden och är sammankallande för dess möten. Har det övergripande ansvaret för nämndens verksamhet. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • verka för att alla sektionsmedlemmar är representerade i Studienämnden

 • synpunkter och förslag på förbättringar från sektionsmedlemmarna samlas in och förs fram till skolan och kursansvariga i de kurser som medlemmarna läser

 • verka för att alla sektionsmedlemmar känner till Studienämnden, dess syfte och hur man kan påverka sin utbildning genom den

 • Studienämndens arbete bevaras och dokumenteras för uppföljning av framtida medlemmar.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.10 Öfvermatrona

Är ordförande för GEEK.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.11 ÄrkeDEMON

Är ordförande för DEMON.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.12 Valberedningens ordförande

Är ordförande för Valberedningen.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.13 Desctop

Är ordförande för Datasektionens E-Sports Community.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.14 Prylmånglaren

Är ordförande för Prylmångleriet.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.2.15 D-Dagenansvariga

SM ska välja två D-Dagenansvariga. Ansvarar för sektionens arbetsmarknadsdag D-Dagen. Är tillsammans med Näringslivsansvarig ordförande för Näringslivsgruppen. I händelsen att posten som Näringslivsansvarig är vakantsatt ansvarar D-Dagenansvariga även för Näringslivsgruppen tills dess att posten som Näringslivsansvarig kan fyllnadsväljas.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.2.16 Bakis

Är ordförande för Baknämnden.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.2.17 Internationell Studentkoordinator

§4.2.17.1 Ändamål

Internationella Studentkoordinatorn, på engelska "International Student Coordinator" (ISC), är ordförande för den Internationella nämnden.

ISC ska tillsammans med motsvarande post på Sektionen för Medieteknik verka för ökad integration mellan nationella och internationella studenter på EECS-skolan.

§4.2.17.2 Organisation

Samtliga intresserade sektionsmedlemmar får hjälpa till med den internationella verksamheten på sektionen.

§4.2.17.3 Verksamhet

ISC ska

 • samordna sektionens internationella verksamhet. Detta inkluderar att hålla kontakten med huvudansvarig för sociala och internationella relationer på THS och de ansvariga för utbytesstudier på EECS:s kansli och institutionerna

 • fungera som kontaktperson för internationella studenter på sektionen

 • samarbeta med motsvarande post på Sektionen för Medieteknik för att verka för ökad integration mellan nationella och internationella studenter på EECS-skolan

 • dela information till de internationella studenterna på EECS-skolan om händelser och nämnder på Datasektionen

 • hålla sektionsmedlemmarna informerade om internationell verksamhet på sektionen

 • främja informationsspridning på engelska inom sektionen.

§4.2.17.4 Mandatperiod

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.2.18 Kingpin

Är ordförande för Stack Overbowl.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.2.19 Datas Art Director

§4.2.19.1 Ändamål

Leder Tag Monkeys. Ansvarar tillsammans med Tag Monkeys för sektionens grafiska utveckling och arbete. Datas Art Director ansvarar även för att sätta upp en funktionärstavla i sektionslokalen efter Val- och Glögg-SM.

§4.2.19.2 Mandatperiod

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.20 Chefredaqtör

§4.2.20.1 Ändamål

Leder Redaqtionen. Ansvarar tillsammans med Redaqtionen för skriverier och nyhetsutskick inom Informationsorganet samt för sektionstidningen dbuggen.

§4.2.20.2 Mandatperiod

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.2.21 Systemansvarig

§4.2.21.1 Ändamål

Leder Informationsorganet. Ansvarar tillsammans med Informationsorganet över sektionens datasystem.

§4.2.21.2 Mandatperiod

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.2.22 Mulle/Mullerina Schmeck

§4.2.22.1 Ändamål

Leder Datasladden. Ansvarar tillsammans med Datasladden över sektionsbilen.

§4.2.22.2 Mandatperiod

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.3 Övriga funktionärer

§4.3.1 Fanbärare

Fanbärarna försvarar sektionens ära genom att bära dess fana vid olika högtidliga tillfällen. Observera att fanan skall hållas högt.

Att vara Fanbärare är en mycket hedersfylld post på sektionen.

Fanbärarna skall närvara på så många som möjligt av de tillställningar till vilka de inbjuds av THS, samt i andra sammanhang efter beslut av D-rektoratet.

Sektionen bekostar fanbärarnas alkoholfria deltagaravgift för de evenemang där fanan bärs.

Fanbärarna bär huvudansvaret för att sektionens fana hålls i gott skick.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.3.2 Vice fanbärare

Vice fanbärare försvarar sektionens ära när ordinarie fanbärare ej har möjlighet att göra det. Vid arrangemang med begränsat deltagarantal har fanbäraren företräde framför vice fanbäraren.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.3.3 Kårfullmäktigeledamöter

§4.3.3.1 Ändamål

Kårfullmäktigeledamöterna och -suppleanterna representerar sina väljare i THS Kårfullmäktige. Sektionen fungerar som en valkrets och såväl ordinarie ledamöter som suppleanter är valda på personligt mandat vid THS. Dessa antas även som funktionärer vid Datasektionen i syfte att föra THS Kårfullmäktiges arbete närmare den egna valkretsen.

§4.3.3.2 Organisation

Sektionen har en ordinarie ledamot och en suppleant för varje mandat i THS Kårfullmäktige som sektionen tilldelats i enlighet med THS styrdokument. Mandatperioden för samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter regleras i THS styrdokument.

§4.3.3.3 Verksamhet

Såväl Kårfullmäktigeledamöter som -suppleanter skall delta på så många sammanträden av THS Kårfullmäktige som möjligt. De är solidariskt ansvariga för att sektionen är fulltalig vid samtliga Kårfullmäktigesammanträden. En ledamot eller injusterad suppleant har inget ansvar att rösta i sektionens intresse, utan ska rösta så som den själv finner lämpligast. I egenskap av funktionärer har dessa även ett ansvar att förmedla information från THS Kårfullmäktige till sektionens medlemmar.

§4.3.4 Programansvarig student

Är ansvarig för sektionens utbildningspåverkan på programnivå och arbetar från studentsidan med utbildningsprogrammets utformning. Är ansvarig för kontakten gentemot EECS-skolan samt KTH i frågor gällande den långsiktiga utvecklingen av programmet och dess kurser i sin helhet. Bör ha god kunskap om programmets uppbyggnad och kurserna som ingår.

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.3.5 Revisorer

§4.3.5.1 Ändamål

Revisorernas uppgift är att övervaka D-rektoratet och nämndernas arbete.

§4.3.5.2 Organisation

Enligt sektionens stadgar finns två revisorer, utsedda av SM. De skall

 • övervaka D-rektoratet och nämndernas arbete i sektionens namn

 • övervaka den löpande bokföringen och, om så anses behövas, kräva att en delårsrapport presenteras

 • revidera ekonomisk bokföring från sektionens organ

 • övervaka upprättandet av verksamhetsberättelsen för sektionen

 • vara skiljemän vid tvister inom sektionen där parterna inte behöver använda sig av SM eller THS styrelse, revisorsgrupp eller Kårfullmäktige.

Tvister där sektionens revisorer inte kan vara skiljemän inkluderar, men är inte begränsat till, tvister där revisorerna kan anses jäviga.

§4.3.5.3 Verksamhet

Revisorerna för ett verksamhetsår är ålagda att revidera samtliga av sektionens verksamheter för det året, samt att i samråd med tidigare och senare revisorer revidera löpande verksamhet som löper över flera år. Det åligger de senast valda revisorerna att ansvara för att revisionerna genomförs.

§4.3.5.3.1 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är det dokument som presenteras för SM vid fråga angående ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen är en kort sammanfattning av revisionen, med avslutande rekommendation att tillstyrka eller avstyrka beviljande av ansvarsfrihet. Rekommendationen kan utelämnas då särskilda skäl föreligger det emot.

§4.3.5.3.2 SM

Vid ett SM där en revisionsberättelse skall läsas, kan revisorerna, enligt föregående avsnitt, ge en rekommendation till SM angående beviljande av ansvarsfrihet. SM bör beakta revisorernas samlade arbete vid efterföljande omröstning.

Innan fråga angående ansvarsfrihet tas upp på SM skall revisorerna ansvara för att de berörda ekonomiskt ansvariga inbjuds till SM.

Till varje SM ska Revisorerna ha upprättat en förvaltningsrevisionsrapport som de redogör för under mötet.

§4.3.5.3.3 Normativa rekommendationer

De rekommendationer som ges nedan bör följas för att förenkla och accelerera revisionsförfarandet.

§4.3.5.3.4 Verksamhetsberättelse

Det åligger sektionsordförande att ansvara för att en verksamhetsberättelse (VB) uppförs efter (eller i samband med) avslutat verksamhetsår. Denna VB skall (som ett minimum) innehålla en berättelse från varje ordförande för bokföringspliktig nämnd samt bokföringspliktiga funktionärer. VB skall vara revisorerna tillhanda innan första SM på nästkommande verksamhetsår.

§4.3.5.3.5 Bokföring

Det åligger de ekonomiskt ansvariga i varje bokföringspliktig nämnd att lämna en avslutad bokföring till revisorerna. Bokföringen skall vara revisorerna tillhanda innan första SM på nästkommande verksamhetsår, om inte starka skäl föreligger däremot.

Det åligger även de ekonomiskt ansvariga att på ett professionellt och strukturerat sätt inventera lager och kassa vid överlämnandet till nästa förtroendevald på posterna. Överlämningsdokumentet skall finnas revisorerna tillhanda tillsammans med bokföringen.

§4.3.5.4 Mandatperiod

Revisorn väljs på Glögg-SM till sakrevisor för sektionen under ett verksamhetsår samt till funktionärsposten revisor under perioden 1 januari till 30 juni nästkommande år.

§4.3.6 Sektionshistoriker

Sektionshistorikern skall se till att sektionens ärorika historia inte faller i glömska, dels genom att samla in historisk information och historiska föremål och dels genom att föra sagda information vidare till och visa upp sagda föremål för sektionsmedlemmarna i lämpliga sammanhang.

Sektionshistorikern ansvarar även för sektionens alumniverksamhet.

Sektionshistorikern avgör själv hur hen bäst uppfyller ändamålet. Sektionshistorikern har som kunskapskälla tillgång till GUDAR-gruppen, Gamla Uvar på Data med Anrika Redogörelser.

Sektionshistorikern ansvarar för att varje år upprätta en årskrönika.

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.3.7 Ljud- och ljusansvarig

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.3.7.1 Ändamål

Ljud- och ljusansvarig har till uppgift att underhålla sektionens ljud- och ljusutrustning.

§4.3.8 Studerandeskyddsombud

§4.3.8.1 Ändamål

Har till uppgift att agera som studerandeskyddsombud för sektionen. Funktionären skall såväl proaktivt som reaktivt verka för att sektionsmedlemmarnas studiemiljö är så bra som möjligt.

§4.3.8.2 Verksamhet

Studerandeskyddsombudet ska

 • ta emot och behandla anmälningar rörande studiemiljön för sektionsmedlemmar

 • agera som informationskanal mellan sektionsmedlemmarna och KTH samt THS i arbetsmiljöfrågor

 • närvara på skyddsronder i lokaler där sektionsmedlemmarna ofta vistas

 • se till att det finns en sjukvårdslåda med lämpligt innehåll i sektionslokalen

 • regelbundet kontrollera de brandsläckare som finns i sektionslokalen

 • inventera sjukvårdslådan en gång per period.

§4.3.8.3 Organisation

I det fall att posten är vakantsatt är Ledamot för studiesociala frågor ställföreträdande studerandeskyddsombud.

§4.3.8.4 Mandatperiod

Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod.

§4.3.9 D-Fest

§4.3.9.1 Ändamål

D-Fest ska verka för att öka sammanhållningen bland sektionens funktionärer.

§4.3.9.2 Organisation

Funktionären ska samarbeta med D-Rektoratet kring sin verksamhet och d-Rektoratet ska bistå funktionären med arbetskraft. Vid behov kan funktionären anlita en mindre mängd sektionsmedlemmar för att bedriva verksamhet.

§4.3.9.3 Verksamhet

Till funktionärens uppgifter hör att

 • Anordna två skiftesgasquer per år, en efter Glögg-SM och en efter Val-SM. Syftet med skiftesgasquerna är att hedra sektionens avträdande och tillträdande funktionärer.

 • Anordna regelbundna teambuildings för sektionens funktionärer.

 • Eventuellt anordna andra sittningar och evenemang tillsammans med andra sektioner och studentkårer för att representera sektionen utåt.

§4.3.9.4 Mandatperiod

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.3.10 Kommunikatör

§ 4.3.10.1 Ändamål

Kommunikatören är ansvarig för sektionens kommunikation utåt och inåt. Kommunikatören ansvarar för sektionens övergripande kommunikationsstrategi och bistår andra nämnder, funktionärer och projekt med deras kommunikation.

Vidare har kommunikatören som ansvar att upprätthålla och vidareutveckla kontakter med sektioner vid andra universitet utanför Stockholm i syfte att främja kulturellt utbyte och nätverkande.

§4.3.10.2 Organisation

Kommunikatören kan tillsätta kortvariga projektgrupper vars uppgift är att möjliggöra för sektionens medlemmar att delta i aktiviteter med studenter från andra universitet. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till: marknadsföra event från andra universitet, ansvara för logistiken kring deltagande på event vid andra universitet samt ansvara för logistiken kring att bjuda in gäster från andra universitet att delta på våra event.

§4.3.10.3 Mandatperiod

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

§4.3.11 Valberedningsledamöter

§4.3.11.1 Ändamål

Valberedningens ledamöter bereder val tillsammans med Valberedningens Ordförande.

§4.3.11.2 Mandatperiod

Tre ledamöter väljs på Val-SM och har läsår som mandatperiod. Ytterligare tre ledamöter väljs på Glögg-SM och har kalenderår som mandatperiod.

§5 Externa representanter

§5.1 Representation i råd på THS

Samtliga ordinarie ledamöter skall om möjligt delta på varje möte. Ordinarie ledamots kontaktperson i D-rektoratet träder in som suppleant om ingen ordinarie ledamot kan närvara, och ingen annan överenskommelse skett mellan de bägge. I råd med öppet medlemskap får dock suppleanter naturligtvis delta på alla möten.

§5.1.1 Näringslivsrådet

§5.1.1.1 Ordinarie

Näringslivsansvarig och D-Dagenansvariga

§5.1.1.2 Suppleant

Styrelseledamot för Näringsliv och Kommunikation

§5.1.2 Idrottsrådet

§5.1.2.1 Ordinarie

Sektionsidrottsledare

§5.1.3 Kommunikationsrådet

§5.1.3.1 Ordinarie

Kommunikatör

§5.1.3.2 Suppleant

Styrelseledamot för Näringsliv och Kommunikation

§5.1.4 Internationella rådet

§5.1.4.1 Ordinarie

Internationell Studentkoordinator

§5.1.4.2 Suppleant

Styrelseledamot för Utbildningsfrågor

§5.1.5 Jämlikhetsrådet

§5.1.5.1 Ordinarie

Jämlikhetsnämndens ordförande

§5.1.5.2 Suppleant

Styrelseledamot för Studiesociala frågor

§5.1.6 Pubrådet

§5.1.6.1 Ordinarie

Klubbmästaren

§5.1.7 Mottagningsrådet

§5.1.7.1 Ordinarie

Mottagningens titelgrupp. Om THS styrelse så bestämmer är även sektionsordförande ordinarie ledamot.

§5.1.7.2 Suppleant

Styrelseledamot för studiesociala frågor

§5.1.8 Ordföranderådet

§5.1.8.1 Ordinarie

Sektionsordförande

§5.1.8.2 Suppleant

Vice sektionsordförande

§5.1.9 Utbildningsrådet

§5.1.9.1 Ordinarie

Studienämndens ordförande, Programansvarig student

§5.1.9.2 Suppleant

Styrelseledamot för utbildningsfrågor

§5.1.10 Ekonomirådet

§5.1.10.1 Ordinarie

Kassör

§5.1.10.2 Suppleant

Vice kassör

§5.1.11 Lokalrådet

§5.1.11.1 Ordinarie

Konglig Lokalchef

§5.1.11.2 Suppleant

Sektionsordförande

§5.2 Representation inom organ på KTH

§5.2.1 Val av representanter

Representanter till många av dessa organ väljs inte direkt av sektionen, utan nomineras av skolrådet till THS styrelse som sedan tillsätter posterna.

§5.2.2 Förteckning

§5.2.2.1 Strategiska rådet

Fattar beslut om bland annat budget och bokslut, samt de frågor som dekanen anser att styrelsen skall besluta om.

§5.2.2.2 Ledningsgruppen

Bereder och lämnar förslag inför viktigare beslut som skall fattas på skolan.

§5.2.2.3 Rekryteringskommittén

Rekryteringskommittén har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande vissa anställningar.

§5.2.2.4 Skolråd

Skolrådet är öppet för alla studenter på Data, Media, IN och Elektro. Skolrådet väljer representanter till andra råd.

§6 Ordinarie SM

§6.1 Förteckning

§6.1.1 Budget-SM

Ett SM skall hållas på hösten senast 15 november och benämnas Budget-SM. Budget-SM skall speciellt behandla frågan om budget för nästkommande verksamhetsår.

§6.1.2 Glögg-SM

Ett SM skall hållas efter Budget-SM, tidigast 15 november och senast 31 december och benämnas Glögg-SM.

Mötesordföranden skall på Glögg-SM bära cerise tomteluva. Detta för att försäkra sig om att ingen sektionsmedlem blir sittande i Cerise eller motsvarande terminalinrättning på julafton.

§6.1.3 Revisions-SM

Ett SM skall hållas på våren senast 31 mars och benämnas Revisions-SM. Revisions-SM skall speciellt granska D-rektoratets, nämndernas och funktionärernas berättelser samt frågan om ansvarsfrihet för D-rektoratet och nämnder med bokföringsplikt.

§6.1.4 Val-SM

Ett SM skall hållas efter Revisions-SM senast 31 maj och benämnas Val-SM.

§7 Förtjänsttecken och ordnar

§7.1 Hedersdeltat

Sektionens finaste förtjänsttecken heter Hedersdeltat och utgörs av en nål med ett delta inramat av en eklövskrans.

§7.1.1 Syfte

Hedersdeltat utdelas till de sektionsmedlemmar som synnerligen förtjänstfullt verkat ideellt för sektionen.

§7.1.2 Förslagslämning

Sektionsmedlem kan när som helst inlämna förslag på mottagare av Hedersdeltat, med motivering, till D-rektoratet.

§7.1.3 Utdelning

D-rektoratet utnämner mottagare av Hedersdeltat, vilka presenteras vid Revisions-SM. Utdelning av förtjänsttecknen sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år.

§7.2 Ordnar

Sektionen har fem ordnar benämnda “Klubbmästare Emeritus”, “Konglig Öfverdrif Emeritus”, “Storasyskon Emeritus”, “Ordförande Emeritus” och “Kassör Emeritus”.

§7.2.1 Ordförande Emeritus

Ordförande Emeritus tilldelas de sektionsordförande som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

Vidare gäller att Ordförande Emeriti

 • erhåller evigt kostnadsfritt medlemskap i sektionen som Alumnimedlem

 • erhåller årlig speciell inbjudan till Vårbalen.

§7.2.2 Klubbmästare Emeritus

Klubbmästare Emeritus tilldelas de Klubbmästare som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§7.2.3 Konglig Öfverdrif Emeritus

Konglig Öfverdrif Emeritus tilldelas de Konglig Öfverdrif som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§7.2.4 Storasyskon Emeritus

Storasyskon Emeritus tilldelas de Storasyskon som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§7.2.5 Kassör Emeritus

Kassör Emeritus tilldelas de Kassörer som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§7.3 Funktionärsmedalj

§7.3.1 Syfte

Funktionärsmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som förtjänstfullt under en hel mandatperiod tjänstgjort som funktionär på sektionen.

§7.3.2 Utdelning

Endast en medalj per funktionärspost och mandatperiod. D-rektoratet ansvarar för att medaljen utdelas på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år.

§7.4 Projektledarmedalj

§7.4.1 Syfte

Projektledarmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som förtjänstfullt planerat och genomfört ett projekt vid sektionen i egenskap av projektledare samt i förekommande fall fullständigt avslutat den ekonomiska bokföringen.

§7.4.2 Urval

För bedömning av huruvida en projektledare arbetat förtjänstfullt ansvarar D-rektoratet. Vid denna bedömning bör särskild vikt läggas vid att projektet tillför något för sektionens medlemmar samt att det ekonomiska resultatet inte med marginal understiger av sektionen godkänd budget.

§7.4.3 Utdelning

En medalj per person och projekt utdelas. D-rektoratet ansvarar för att utdelning sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle.

§8 Sektionslokalen

Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall.

§8.1 Samboendeavtal

Samboendeavtalet beskriver vilka regler som gäller för sektionslokalen samt förtydligar hur verksamheten i lokalen ska hanteras. Avtalet skrivs för att stärka samarbetet mellan Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik. Samboendeavtalet revideras årligen av respektive sektions styrelser i samråd med de sektionslokalsansvariga och med synpunkter från de båda sektionernas engagerade.

§9 Stipendier

§9.1 THS Kamratstipendium

§9.1.1 Stipendiet

Stipendiet regleras i enlighet med THS PM för priser.

§9.1.2 Nominering

D-rektoratet beslutar om nomineringstid för sektionsmedlemmar. Nomineringstiden ska vara minst två veckor lång och ligga under vårterminen. Nomineringsstopp får ligga senast två veckor innan kandidat ska rapporteras till THS. Under nomineringstiden kan sektionsmedlem nomineras för stipendiet. Nominering sker till D-rektoratet.

§9.1.3 Beslut

D-rektoratet tar beslut om vilka kandidater som nomineras och rapporterar beslutet till THS.

§10 Övrigt

§10.1 Visdomsord

Det var bättre förr.

§10.1.1 Mer visdomsord

Och ju förr desto bättre.