Reglemente

Se på GitHub

§1 Insignia

§1.1 Färg

Sektionens färg är cerise.

§1.2 Symbol

Sektionens symbol är den grekiska bokstaven lilla delta. Deltat får icke glömmas. Utformningen och användandet av sektionens symbol regleras närmare av D-rektoratet.

§1.3 Grafisk profil

Sektionens grafiska profil regleras av Kommunikatör och Datas Art Director i samråd med D-rektoratet.

§1.4 Sektionsklädsel

Sektionsplagget är studentoverall i samma färg som sektionsfärgen. Sektionsmedlemmar uppmanas att smycka sin overall för att uttrycka sin personlighet och sina erfarenheter. Sektionsmärket bör vara fastsytt närmast hjärtat.

§2 Andra styrande dokument

Utöver sektionens stadgar och reglemente finns det kompletterande styrdokument. Dessa är underordnade stadgarna och reglementet.

Beslut om ändringar i övriga styrdokument görs på SM såvida inget annat föreskrivs.

§2.1 Policydokument

Sektionen har ett antal policydokument. Dessa är:

 • Alkoholpolicy
 • dFunkpolicy
 • Informationshanteringspolicy
 • Informationsspridningspolicy
 • Jämlikhetspolicy
 • Klimatpolicy
 • Rekryteringspolicy.

§2.2 Promemoria

En promemoria, ett PM, är ett styrdokument som styrelsen efter styreslsebeslut äger rätt att ändra. Styrelsen ska informera Sektionen om ändringar på nästa sektionsmöte.

§2.3 Övriga styrdokument

§2.3.1 Verksamhetsplan

Sektionen har en verksamhetsplan som funktionärer, i den mån det är möjligt, ska arbeta mot. Verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret ska fastslås på verksamhetsårets sista ordinarie sektionsmöte. Verksamhetsplanen ska tas fram av styrelsen i samråd med sektionens funktionärer och medlemmar.

§2.3.2 Ekonomisktstyrdokument

Sektionen har ett ekonomiskt styrdokument som reglerar hur sektionens ekonomiska verksamhet ska skötas.

§2.3.3 Samboendeavtal

Om sektionen delar sektionslokal med en annan sektion ska det finnas ett avtal som reglerar verksamheten i lokalen. Avtalet ska revideras årligen av sektionernas styrelser i samråd med respektive sektions lokalansvarig. Synpunkter från båda sektionernas engagerade ska tas i beaktande.

§3 Nämnder

Det åligger samtliga nämnder, funktionärer, samt projektledare att följa de dokument som tas upp i §2. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D-rektoratet, samt att nämndordförande vet vem denna är.

Det åligger de ekonomiskt ansvariga i varje bokföringspliktig nämnd att lämna en avslutad bokföring till revisorerna. Bokföringen ska vara revisorerna tillhandahållen innan första ordinarie SM på nästkommande verksamhetsår, om inte starka skäl föreligger däremot.

Det åligger även de ekonomiskt ansvariga att på ett professionellt och strukturerat sätt inventera lager och kassa vid överlämnandet till nästa förtroendevald på posterna. Överlämningsdokumentet ska finnas revisorerna tillhanda tillsammans med bokföringen.

§3.1 Sektionslokalsgruppen

§3.1.1 Ändamål

Sektionslokalsgruppens syfte är att sköta, underhålla och utveckla sektionslokalen.

§3.1.2 Organisation

Sektionslokalsgruppen leds av Konglig Lokalchef tillsammans med motsvarande ansvarig på Sektionen för Medieteknik och kallas för METAdorerna.

Övriga medlemmar utses av nämndansvariga efter ansökningar samt efter att de ansökande en gång har lagat middag åt nämndens medlemmar, sig själva inkluderade. Ljud- och ljusansvarig tilldeles medlemskap i sektionslokalgruppen och arbetar med sektionslokalgruppen för att säkerställa koordinering mellan tekniken och resten av lokalen.

Beslut som fattas av de två nämndansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som de nämndansvariga är oense åligger det respektive sektions ordförande att komma överens om och besluta i frågan.

§3.1.3 Verksamhet

Sektionslokalsgruppen ansvarar för

 • administration av bokning och uthyrning av sektionslokalen samt dess olika rum

 • tekniken, möbler/inredning, samt påfyllning av förbrukningsmaterial i sektionslokalen

 • utveckling av sektionslokalen

 • organisering av såväl måndagsstäd som annan städning av sektionslokalen

 • att upprätta och underhålla ett dokument med gällande regler för sektionslokalen.

§3.1.4 Bokföringsplikt

Sektionslokalsgruppen är bokföringspliktigt.

§3.2 Idrottsnämnden

§3.2.1 Ändamål

Idrottsnämnden ska verka för att sektionsmedlemmarna får tillfälle att idrotta tillsammans.

§3.2.2 Organisation

Idrottsnämnden leds av Sektionsidrottsledaren.

Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.2.3 Verksamhet

Idrottsnämnden ska annordna olika typer av idrottsaktiviteter för sektionens medlemmar.

§3.3 Informationsorganet

§3.3.1 Ändamål

Informationsorganet, IOR, ska ansvara för sektionens datasystem och drift av dessa.

§3.3.2 Organisation

Informationsorganet leds av Systemansvarig, internt benämnd Chefsåsnan. Internfunktionärer utses av Systemansvarig.

Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.3.3 Verksamhet

Informationsorganet ska underhålla och utveckla sektionens datasystem samt ansvara för drift och underhåll av sektionens servrar. Informationsorganet ska även engagera sektionsmedlemmar i underhåll av sektionens system och konstruktionen av nya.

§3.4 Jämlikhetsnämnden

§3.4.1 Ändamål

Jämlikhetsnämnden ska värna och upplysa om jämlikhet och mångfald på sektionen.

§3.4.2 Organisation

Jämlikhetsnämnden leds av Jämlikhetsnämndens ordförande. Ledamot för studiemiljö och likabehandling ska också ingå i nämnden tillsammans med övriga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.4.3 Verksamhet

Jämlikhetsnämnden ska

 • göra sektionsmedlemmarna medvetna om vad de har för rättigheter och vart de ska vända sig om de känner sig kränkta eller trakasserade

 • arbeta för att öka jämlikheten och mångfalden på sektionen, i dess nämnder och funktionärsposter

 • hålla minst två möten per termin där aktuella frågor gällande jämlikhet diskuteras

 • skapa och kontinuerligt uppdatera en jämlikhetspolicy för sektionen

 • assistera D-rektoratet med att ta fram, följa upp och vid behov revidera en handlingsplan mot trakasserier

 • ha löpande samarbete med KTH, EECS och THS om jämlikhetsarbeten

 • synliggöra sitt arbete för resten av sektionen

 • annordna en JML-utbildning per termin för sektionens funktionärer.

§3.5 Klubbmästeriet

§3.5.1 Ändamål

Klubbmästeriet, DKM, anordnar fester och andra sociala arrangemang för sektionens medlemmar och i vissa fall även deras eventuella vänner.

§3.5.2 Organisation

DKM leds av klubbmästaren.

Övriga medlemmar utses av DKM.

§3.5.3 Verksamhet

Det åligger DKM att

 • arrangera fester, jippon, högtidliga ceremonier och andra sociala arrangemang

 • vid behov assistera vid andra sektionsrelaterade arrangemang

 • skicka ut inbjudningar till övriga sektioner och andra högskolor till av DKM arrangerade evenemang

 • i sektionens informationskanaler informera om till klubbmästeriet inkomna inbjudningar till externa evenemang, samt fördela platser och biljetter om antalet aspiranter överstiger platsantalet.

§3.5.4 Bokföringsplikt

DKM är bokföringspliktigt.

§3.6 Mottagningen

§3.6.1 Ändamål

Mottagningen har som syfte att ta hand om och roa de nyantagna på till sektionen hörande program, främst på grundnivå men i tillämplig utsträckning även på avancerad nivå, och få dem att lära känna varandra och äldre sektionsmedlemmar. Vidare syftar Mottagningen till att lära nØllan hur KTH, THS och sektionen fungerar och är uppbyggda utifrån ett studentperspektiv. Mottagningen ska även sträva efter att ge nØllan bästa möjliga introduktion till deras studier, till sektionen och till studentliv i allmänhet.

§3.6.2 Organisation

Mottagningen som helhet leds gemensamt av Konglig Öfverdrif och Storasyskon, hädanefter benämnda Presidiet. Presidiet ansvarar inför D-rektoratet för Mottagningens verksamhet och ekonomi.

Mottagningen består av fem huvudsakliga grenar: Det Kongliga Dadderiet, Det Kongliga Drifveriet, Det Kongliga Doqumenteriet, Det Kongliga Quisineriet och Det Kongliga Ekonomeriet.

Presidiet väljer ut resten av mottagningens ledningsgrupp, Titel. Presidiet är en del av Titel och ansvariga för att sammankalla och leda Titels arbete. Titel arbetar både strategiskt och operativt. Under mottagningens gång fungerar Titel som gruppchefer för respektive gren.

Mottagningens sammansättning beslutas gemensamt av hela Titel.

§3.6.3 Rekrytering till Mottagningen

Titelgruppen ska utlysa platserna i höstens mottagning under våren. Alla sökande ska erbjudas intervjuer innan mottagningens sammansättning fastslås. De sökandes egna prioriteringar av sökta uppdrag inom Mottagningen ska respekteras.

§3.6.4 Ordförandes roll

Sektionens ordförande är genom KTH:s och THS regler för Mottagningen ytterst ansvarig för denna. Presidiet ska därför löpande hålla Ordförande informerad om verksamheten och samråda med denne i frågor av principiell vikt. Ordförande ska å sin sida fungera som stöd åt Presidiet och bistå dem i deras ledningsfunktion.

Ordförande äger alltid rätt att fatta de beslut och vidta de åtgärder som denne finner vara nödvändiga för att KTH:s och THS regler för Mottagningen ska upprätthållas. I den mån det är möjligt ska dock samråd alltid ske med Presidiet inför ett sådant beslut eller åtgärd.

Ordförande bör inte inneha något annat uppdrag inom Mottagningen än det som följer av ordförandeskapet.

§3.6.5 Verksamhet

Mottagningen ansvarar för att aktiviteter som främjar Mottagningens ändamål anordnas. Dessa aktiviteter avslutas sedan med nØlleGasquen och nØllans eventuella upphöjelse till Ettan. Mottagningen ansvarar för valet av årskursnamn som utfärdas i samband med upphöjelsen. För planeringen av verksamheten ansvarar Titelgruppen.

Mottagningen ska även se till att internationella studenter med anknytning till datateknikprogrammet blir introducerade till sektionen.

De nyantagna studenterna ska även introduceras till sektionens jämlikhet- och likabehandlingsarbete

Mottagningen ska involvera resten av sektionens nämnder, projekt och funktionärer i ett flertal event.

§3.6.6 Bokföringsplikt

Mottagningen är bokföringspliktig.

§3.7 Näringslivsgruppen

§3.7.1 Ändamål

Näringslivsgruppen har till uppgift att informera näringslivet om sektionen och datateknikprogrammet, att främja sektionsmedlemmarnas status på arbetsmarknaden samt att inbringa sponsorpengar till sektionen.

§3.7.2 Organisation

Näringslivsgruppen leds av Näringslivsansvarig.

Medlemmar utses av Näringslivsansvarig.

§3.7.3 Verksamhet

Näringslivsgruppen ska

 • göra reklam för sektionen och datateknikprogrammet

 • samordna de av sektionens verksamheter som riktar sig mot näringslivet, så att företagen bemöts på ett professionellt sätt

 • hålla och ständigt förbättra kontakten med näringslivet

 • sköta Näringslivsgruppens faktureringar

 • se till att sektionen uppfyller avtal framförhandlade av Näringslivsgruppen.

§3.7.4 Avtal

Näringslivsansvarig har rätt att förhandla fram avtal med företag och organisationer. Firmatecknare har rätt att utfärda en fullmakt till Näringslivsansvarig för att denne ska kunna ingå i sagda avtal.

§3.7.5 Bokföringsplikt

Näringslivsgruppen är bokföringspliktig.

§3.8 Qulturnämnden

§3.8.1 Ändamål

Qulturnämnden, QN, har som syfte att anordna sociala evenemang med fokus på kultur för intresserade medlemmar ifrån Datasektionen och Sektionen för Medieteknik.

§3.8.2 Organisation

Qulturnämnden leds av Qulturattaché tillsammans med motsvarande ansvarig funktionär från Sektionen för Medieteknik.

Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.8.3 Verksamhet

Qulturnämnden bör

 • anordna regelbundna aktiviteter som höjer den kulturella nivån på sektionen, såsom filmvisningar, spelkvällar och andra underhållande aktiviteter

 • tillhandahålla spel och annat kulturellt i sektionslokalen. Detta kan innefatta böcker, uråldriga tv-spel samt brädspel som inte går att finna längre

 • årligen utse och Q-märka en person, ett ting, en företeelse eller något annat som man anser är ett gott exempel på god qultur. Q-märkningen ska lämpligen förevigas i form av ett tygmärke.

§3.9 Studienämnden

§3.9.1 Ändamål

Studienämndens syfte är att bevaka och förbättra utbildningskvaliteten och studiemiljön för sektionens medlemmar på kort såväl som lång sikt.

§3.9.2 Organisation

Studienämnden leds av Studienämndens ordförande.

Övriga medlemmar är

 • Programansvarig student

 • Studiemiljöansvarig

 • Ledamot för utbildningsfrågor

 • Årskursrepresentanter för de tre första årskurserna

 • Masterrepresentanter för masterprogram tillhörande Datasektionen

 • Kursnämndsrepresentanter för alla aktuella kurser

 • övriga intresserade THS-medlemmar.

§3.9.2.1 Årskursrepresentant

Årskursrepresentanter väljs av Studienämndens ordförande varje läsår. Årskursrepresentanterna är årskursernas representanter och kontakter i Studienämnden. Årskursrepresentanterna ansvarar för att det finns Kursansvarig student för kurserna årskursen läser och ska samordna och stötta dem i sitt arbete.

Årskursrepresentanterna ska dokumentera synpunkter och kritik för uppföljning på länkmöten och framtida kursomgångar samt bilda sig en uppfattning om hur kursen sett ut tidigare och uppfölja om eventuell tidigare kritik på kursen åtgärdats.

§3.9.2.2 Masterrepresentant

Masterrepresentanter väljs av Studienämndens ordförande för varje årsgång av masterprogrammet.

Masterrepresentanterna är masterprogrammets representanter och kontakter för deras specifika årsgång i Studienämnden. Masterrepresentanterna ansvarar för att det finns Kursnämndsrepresentanter för kurserna deras årsgång i masterprogrammet läser och ska samordna och stötta dem i sitt arbete.

Masterrepresentanterna ska dokumentera synpunkter och kritik för uppföljning på Masterlänkmöten och framtida kursomgångar samt bilda sig en uppfattning om hur kursen sett ut tidigare och uppfölja om eventuell tidigare kritik på kursen åtgärdats.

§3.9.2.3 Kursnämndsrepresentant

På varje kurs som ingår i sektionens utbildning ska det finnas en eller flera kursnämndsrepresentanter. En kursnämndsrepresentant är en student som går kursen och väljs för en kursomgång i samband med kursstart av Kursansvarig. Om inga kursnämndrepresentanter tillsätts är det Årskursrepresentantens alternativt Masterrepresentantens ansvar att se till att kursnämndsrepresentanter blir tillsatta.

Kursnämndsrepresentanten ska fungera som kontakten mellan Årskursrepresentanter, Kursansvarig och studenterna som läser kursen och därigenom framföra synpunkter och lösa problem som kan dyka upp under kursens gång.

§3.9.3 Verksamhet

Studienämnden ska hålla möte minst en gång per månad under terminstid. Mötena ska vara öppna för alla THS-medlemmar. Den huvudsakliga verksamheten ska vara att

 • både proaktivt och reaktivt inhämta studenternas åsikter om studiesituationen och med dessa som utgångspunkt arbeta för att förbättra kvaliteten på utbildningen

 • utvärdera information och beslut från KTH:s organ

 • bevaka och söka förbättra den fysiska och psykosociala studiemiljön

 • verka för att alla sektionsmedlemmar är representerade i Studienämnden

 • verka för att sektionsmedlemmar ska känna till Studienämnden, dess syfte och hur man kan påverka sin utbildning genom den.

Studienämndens dokument ska i så stor utsträckning som möjligt finnas tillgängliga i elektronisk form.

§3.10 Ada

§3.10.1 Ändamål

Nämndens syfte är att främja tjejer och icke-binäras intressen på Datasektionen.

§3.10.2 Organisation

Ada leds av Adas ordförande.

Övriga medlemmar utses av Adas ordförande.

§3.10.3 Verksamhet

Nämnden ska verka för att ge tjejer och icke-binära på Datasektionen en möjlighet att nätverka med varandra. Nämnden ska anordna flertalet event av olika slag för att uppnå detta, bland annat minst två sittningar per läsår som då endast är ämnade för tjejer och ickebinära.

Utöver det bör Ada även arbeta för att synliggöra behovet av nämnden och liknande satsningar inom sektionen samt ingenjörsutbildningar på det stora hela.

§3.11 Data Et Medias OrquesterNämnd

§3.11.1 Ändamål

Data Et Medias OrquesterNämnd, DEMON, har som syfte att främja musikintresset på Datasektionen och Sektionen för Medieteknik.

§3.11.2 Organisation

DEMON leds av ÄrkeDEMON tillsammans med motsvarande funktionär på Sektionen för Medieteknik.

Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.11.3 Verksamhet

DEMON verkar för att främja musikintresset på Datasektionen och Sektionen för Medieteknik genom att anordna regelbundna träffar där man bland annat kan få

 • repa i sektionslokalen

 • dela med sig av musik

 • gå på DJ-kurs

 • umgås med likasinnade människor.

DEMON förespråkar även att man tillsammans ska gå på konserter/festivaler/spelningar.

§3.12 Valberedningen

§3.12.1 Ändamål

Valberedningen har till uppgift att opartiskt administrera och bereda de val som genomförs vid sektionen samt göra bedömningar av kandidaters lämplighet. Valberedningens ordförande ansvarar för att Valberedningens uppdrag utförs i enlighet med sektionens och THS stadgar samt reglemente.

§3.12.2 Organisation

Valberedningen leds av Valberedningens ordförande. Valberedningen består av Valberedningens ordförande och ledamöter som valts på SM. Valberedningen bör sammanlagt bestå av mellan 3 till 7 medlemmar. Samtliga sektionsmedlemmar har rätt att bli nominerade och kandidera till ledamot i Valberedningen.

§3.12.3 Verksamhet

Valberedningen ska uppmuntra till sektionsengagemang och bistå med information och vägledning om detta bland sektionens medlemmar. Valberedningen ska utlysa samtliga val och erbjuda samtliga sektionsmedlemmar möjlighet att nominera och nomineras till de poster som utlysts. Om en kandidat tackar ja ska Valberedningen informera denne om valprocessen.

Valberedningen ska även annordna ett event per termin vars syfte är att skapa insyn i funktionärer och organs verksamhet för sektionens medlemmar.

§3.12.4 Utlåtande

Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till D-rektoratet, Valberedningen, Revisor, Näringslivsansvarig, D-Dagenansvarig, Storasyskon, Konglig Öfverdrif, Klubbmästare, Studienämndens ordförande, Studiemiljöansvarig, Jämlikhetsnämndens ordförande, samt Konglig Lokalchef, hädanefter benämnda intervjuposter. Med hjälp av det material som insamlats under intervjun ska Valberedningen formulera ett skriftligt, objektivt utlåtande om kandidatens kandidatur.

När detta utlåtande är formulerat ska den kandidat som utlåtandet gäller få ta del av utlåtandet, och ges tillfälle att påpeka till exempel stavfel, tolkningsfel och missförstånd. Däremot behövs inte kandidatens godkännande för publicering. Om kandidaten drar tillbaka sin kandidatur kommer utlåtandet inte publiceras. Om kandidaten vill ska denne även få ta del av materialet som samlats in under intervjun.

I de fall där kandidaten inte intervjuas ska Valberedningen tillhandahålla ett frågeformulär.

§3.12.5 Lämplighetsbedömning

I de fall där en kandidat intervjuats ska Valberedningen utföra en lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen ska utföras på ett av Valberedningens möten och fastslås med enkel majoritet. För att detta möte ska vara beslutsmässigt ska 2/3 av Valberedningens sittande ledamöter närvara, avrundat nedåt. Samtliga medlemmar i Valberedningen ska erbjudas chansen att delta på detta möte. Lämplighetsbedömningen ska publiceras i samband med Valberedningens utlåtande om kandidaten.

I de fall då en kandidat för en intervjupost inte har deltagit på en intervju utan istället svarat på ett frågeformulär ska en lämplighetsbedömning utföras ifall Valberedningen anser sig ha tillräckligt med underlag för att utföra en sådan. Om så inte är fallet ska anledningen till detta noteras i valhandlingarna.

§3.12.6 Sekretess

Allt intervjumaterial, exempelvis anteckningarna från dessa, samt de interna diskussioner som Valberedningen har inför formulerandet av skriftliga utlåtanden ska beläggas med sekretess. Endast valberedare och revisorer får närvara vid dessa interna diskussioner. Detta är till för att skydda de som är med i Valberedningen, de kandidater som diskuteras och valprocessen som helhet. Det innebär att det som är sekretessbelagt kommer hållas hemligt från alla, i all framtid, utom den valberedning som är inblandad i valprocessen, den intervjuade kandidaten och revisorerna. Ingen annan får ta del av detta, exempelvis D-rektoratet och framtida valberedare.

§3.12.7 Urnval

Vid urnval ska Valberedningen hålla valperiod under minst 7 dagar direkt innan sektionsmötet. Resultatet av urnvalet ska redovisas på sektionsmötet där valet hålls och där protokollföras. Urnval kan hållas digitalt varpå det ska övervakas av sektionens revisorer med hjälp av systemansvarig. Vid icke-digitalt urnval ska valurnan hållas tillgänglig för sektionens medlemmar i sektionslokalen eller annan likvärdig plats minst en timme per dag, i första hand under lunchtid. Dessa tider ska senast fem dagar i förväg annonseras enligt sektionens informationsspridningspolicy.

Vid urnval röstar man genom att rangordna alla alternativ i valet, där vakans ska vara ett alternativ som kan rangordnas. För rösträkning används Schultze-metoden, vilket producerar en sammanställd rangordning. Alla kandidater som i denna rangordning är rangordnade under vakans kan inte bli valda.

Om fler än ett mandat ska fördelas med samma urnval så sker detta i nedstigande ordning enligt den rangordning som producerats av rösträkningen. Om även mandat för suppleanter, vice eller liknande ska delas ut i samma val så sker detta i nedstigande ordning enligt samma rangordning, bland de kandidater som inte blev tilldelade ett ordinarie mandat. Om flera kandidater skulle vara lika rangordnade avgörs deras ordning genom slump.

Resultat av urnval ska godkännas av SM enligt stadgarnas §1.7.

§3.12.8 Valhandlingar

Valhandlingarna är det dokument som sammanställs och publiceras av Valberedningen enligt följande paragrafer. Valhandlingarna ska destrueras efter det SM där valet sker.

§3.12.8.1 Innehåll

Valhandlingarna ska innehålla

 • information om hur nomineringsprocessen föregående valet i fråga gick till

 • information om valprocessen under SM

 • vilka av Valberedningens ledamöter som varit med och anordnat valet

 • en sammanställning av de poster som väljs

 • en lista över samtliga kandidater

 • samtliga utlåtanden från de intervjuer Valberedningen har hållit

 • samtliga svar från de frågeformulär som kandidaterna har fått svara på

 • samtliga lämplighetsbedömningar som utförts.

Då urnval anordnats ska även information om hur urnvalets röstprocess gått till inkluderas.

§3.12.8.2 Publiceringsplats

Valhandlingarna ska publiceras via officiella informationskanaler enligt Stadgarnas §1.8.

§3.12.8.3 Publiceringstid

Valhandlingarna ska inför ordinarie val publiceras senast 7 dagar före det SM där valet sker. Inför fyllnadsval och val vid extra SM ska Valhandlingarna i största möjliga mån publiceras senast 1 dag före det SM där valet sker.

§3.12.8.4 Sekretessbeläggning

Valhandlingarna ska beläggas med sekretess om någon av kandidaterna, någon av Valberedningens ledamöter, Valberedningens ordförande eller någon av Revisorerna begär det. Sekretessbeläggningen innebär att Valhandlingarna endast blir tillgängliga till personer som har närvarorätt på SM där valet i fråga sker.

§3.13 Datasektionens E-Sports Community

§3.13.1 Ändamål

Datasektionens E-Sports Community, DESC, syfte är att släcka Sektionens datorspels- och e-sportstörst.

§3.13.2 Organisation

Datasektionens E-Sports Community leds av DESCtop.

Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.13.3 Verksamhet

Datasektionens E-Sports Community bör

 • anordna ett flertal e-sportsevenemang per kalenderår, såsom hemmakommenterade barcrafts, tävlings-LAN eller nybörjarevenemang

 • samarbeta med utomstående företag och/eller organisationer i syfte att sektionens medlemmar ska få utöva e-sport på en högre nivå

 • skapa en tillhörighet i sektionens e-sportsutövande så att även nybörjare vill engagera sig.

§3.14 Prylmångleriet

§3.14.1 Ändamål

Prylmångleriets ändamål är att förse sektionens medlemmar med balla prylar, till exempel märken, spegater, sångböcker och profilkläder.

§3.14.2 Organisation

Prylmångleriet leds av Prylmånglaren.

Övriga medlemmar utses av Prylmånglaren från intresserade sektionsmedlemmar.

§3.14.3 Verksamhet

Prylmångleriet ska kontinuerligt se till att det finns prylar och dylikt till hands. Om något skulle ta slut ska det, om efterfrågan finns, beställas nytt.

Prylmångleriet ska regelbundet ordna tillfällen där sektionens medlemmar kan köpa prylar. Sådana tillfällen ska ordnas inför större fester och evenemang.

Prylmångleriet ska under Mottagningen göra sig synlig bland nØllan och arrangera tillfällen då nØllan får prova overaller. Prylmånglaren har som ansvar att överse införskaffandet av ettans overaller. Prylmångleriet ska också hjälpa ettan att utforma och beställa årskursmärken.

Vid jubileum och andra större händelser på sektionen bör Prylmångleriet i samarbete med ansvariga för händelsen utforma och beställa prylar relaterade till händelsen.

Projekt och nämnder kan ta hjälp av Prylmångleriet för att sälja märken eller motsvarande föremål. Prylmångleriet sköter inköp och övrig administration men kan i samråd med nämnden eller projektet komma överens om övriga lösningar. Nämnden eller projektet bestämmer vem som får köpa märket eller föremålet.

§3.15 Baknämnden

§3.15.1 Ändamål

Baknämndens syfte är att ge sektionsmedlemmar möjligheten att utveckla sina färdigheter inom bakning samt att förse sektionens medlemmar med bakverk.

§3.15.2 Organisation

Ordförande för Baknämnden är Bakis.

Övriga medlemmar är sektionsmedlemmar och utses av Bakis.

§3.15.3 Verksamhet

Baknämnden ska under sektionsmöten bjuda på fika till sötsugna sektionsmedlemmar. Andra delar av sektionen ska ha möjlighet att samarbeta med Baknämnden om fikabehov finns. Vidare ska nämndens recept dokumenteras så att kommande årgångar ska kunna ta del av dem.

§3.16 Internationella nämnden

§3.16.1 Ändamål

Internationella nämnden, på engelska the International Group, är en delad nämnd mellan Datasektionen och Sektionen för Medieteknik och ska verka för att främja internationellt utbyte på sektionerna och ansvarar för mottagningen av utländska studenter.

§3.16.2 Organisation

Internationella nämnden leds tillsammans av Internationell studentkoordinator och motsvarande på Sektionen för Medieteknik. Beslut som fattas av de två nämndansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som de nämndansvariga är oense åligger det respektive sektions ordförande att komma överens om och besluta i frågan.

Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.16.3 Verksamhet

Internationella nämnden ska

 • samordna sektionens internationella verksamhet

 • hålla kontakten med huvudansvarig för sociala och internationella relationer på THS och de ansvariga för utbytesstudier på EECS:s kansli och institutionerna

 • hålla sektionsmedlemmarna informerade om den internationella verksamheten på sektionerna

 • genomföra mottagningsverksamhet för utländska studenter. Detta inkluderar att rekrytera faddrar och koordinera fadderverksamheten

 • fungera som kontaktperson för utländska studenter på sektionerna

 • genomföra minst två event per termin speciellt för internationella studenter, varav ett ska vara ett välkomstevent direkt efter THS internationella mottagning

 • främja informationsspridning på engelska inom sektionen

 • verka för ökad integration mellan nationella och internationella studenter på EECS-skolan.

§3.17 Tag Monkeys

§3.17.1 Ändamål

Tag Monkeys ansvarar för sektionens grafiska utveckling och arbete samt att det finns möjlighet för sektionsmedlemmar att engagera sig inom det.

§3.17.2 Organisation

Tag Monkeys leds av Datas Art Director. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.17.3 Verksamhet

Tag Monkeys ska regelbundet arrangera aktiviteter med fokus på konst och design samt ge möjlighet för sektionsmedlemmar att fördjupa sig inom det. Tag Monkeys ska även synliggöra sektionens funktionärer i sektionslokalen.

§3.18 Redaqtionen

§3.18.1 Ändamål

Redaqtionen ansvarar för skriverier, nyhetsutskick och att ge ut sektionstidningen dbuggen.

§3.18.2 Organisation

Redaqtionen leds av Chefredaqtören, internt benämnd Chefred. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar.

§3.18.3 Verksamhet

Redaqtionen ska ge ut sektionstidningen dbuggen fysiskt och/eller digitalt. De ska även ska specifikt uppdatera och ge ut exakt en nØlledbuggen till varje mottagning. Priset för ett exemplar av dbuggen eller nØlledbuggen ska vara noll prisbasbelopp.

§3.19 Datasladden

§3.19.1 Ändamål

Datasladden har till uppgift att ansvara över sektionsbilen.

§3.19.2 Organisation

Datasladden leds av Mulle/Mullerina Schmeck. Övriga medlemmar utses av Mulle/Mullerina Schmeck. Övriga medlemmar måste även besitta det förarbevis som krävs för att framföra den nuvarande sektionsbilen.

§3.19.3 Verksamhet

Datasladden ansvarar för att

 • administrera bokningar av sektionsbilen

 • sköta reparation och underhåll av sektionsbilen

 • se till att parkeringstillståndet befinner sig i sektionsbilen

 • utforma samt upprätthålla regler för sektionsbilen

 • se till att körjournalen befinner sig i sektionsbilen och används av alla som brukar den

 • sköta annat som hör bilen till.

§3.20 Scala

§3.20.1 Ändamål

Scalas syfte är att kultivera studenters musikaliska talang genom att regelbundet anordna körrep. Målet är att låta studenter ha kul tillsammans genom sång och trevligt häng.

§3.20.2 Organisation

Scala leds av Körmästare.

Övriga medlemmar utses av Körmästare.

§3.20.3 Verksamhet

Scala ska regelbundet anordna körrep där medlemmar får sjunga tillsammans. Nämnden ska bistå annan sektionsverksamhet genom uppträdanden på exempelvis Vårbalen eller liknande evenemang. Verksamheten i övrigt bestäms i samråd med medlemmarna i början av varje läsår.

§3.21 D-Dagen

§3.21.1 Ändamål

D-Dagen har till uppgift att informera näringslivet om sektionen och datateknikprogrammet, att informera sektionens medlemmar om näringslivet, att främja sektionsmedlemmarnas status på arbetsmarknaden samt att inbringa sponsorpengar till sektionen. Detta görs genom en årlig arbetsmarknadsdag och mindre evenemang arrangerade intilliggande mässan.

§3.21.2 Organisation

D-Dagen leds av D-Dagenansvariga. D-Dagens medlemmar utses av D-Dagenansvariga.

§3.21.3 Verksamhet

D-Dagen ska

 • göra reklam för arbetsmarknadsdagen gentemot berörda studenter

 • hålla och ständigt förbättra kontakten med näringslivet och dess deltagande på arbetsmarknadsdagen

 • arrangera en arbetsmarknadsmässa och tillhörande sittning som främjar mötet mellan berörda studenter och näringslivet

 • sköta D-Dagens faktureringar

 • se till att sektionen uppfyller avtal framförhandlade av D-Dagen.

§3.21.4 Avtal

D-Dagenansvariga har rätt att förhandla fram avtal med företag och organisationer. Firmatecknare har rätt att utfärda en fullmakt till D-Dagenansvariga för att dessa ska kunna ingå i sagda avtal.

§3.21.5 Bokföringsplikt

D-Dagen är bokföringspliktigt.

§3.22 dJulkalendern

§3.22.1 Ändamål

dJulkalenderns ändamål är att främja intresse för etisk hackning, problemlösning och CTF-tävlingar inom Konglig Datasektionen.

§3.22.2 Organisation

dJulkalendern leds av Tomtemor/-far.

Övriga medlemmar utses av Tomtemor/-far.

§3.22.3 Verksamhet

dJulkalendern ska varje december anordna en CTF-liknande tävling på den världsvida webben för Konglig Datasektionsns medlemmar samt övriga intresserade.

dJulkalendern ska även anordna dHöstkalendern, en mindre variant av dJulkalendern för nyantagna medlemmar till Konglig Datasektionen under mottagningen.

§3.23 Medias Klubbmästeri

Medias Klubbmästeri, MKM, är bokföringspliktigt och dess medlemmar utses av D-rektoratet.

MKM regleras vidare i Sektionen för Medietekniks styrdokument.

§4 Delad verksamhet

Delad verksamhet är ett samlingsord för alla nämnder och projekt som delar verksamhet med en annan organisation. De som är ansvariga för delad verksamhet ska ta ansvar för att respektera och följa de interna regler och praxis som finns i andra parters organisation i den mån som är möjlig. Detta kan exempelvis innebära att inte publicera bilder eller information som anses vara hemliga för den andra organisationer, att respektera traditioner vid tillställningar eller att följa regler vid lån av utrustning från en av parterna.

För all delad verksamhet ska det finnas ett avtal som avgör hur verksamheten ska fungera. Detta dokument ska specificera hur eventuella konflikter i styrdokument ska hanteras, hur rekrytering ska gå till och hur ekonomin ska hanteras.

§5 Funktionärer

§5.1 D-rektoratet

§5.1.1 Ordförande

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Arbetsleder D-rektoratet och företräder organisationen utåt. Är firmatecknare tillsammans med kassören. Har det övergripande ansvaret för sektionens avtalshantering och serveringstillstånd. Ansvarar även för att det upprättas en verksamhetsberättelse varje år som talar om vad som hänt under året. Denna verksamhetsberättelse ska, åtminstone, innehålla en verksamhetsberättelse från varje bokföringspliktig nämnd. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • förmedla kontakt utifrån till delar av organisationen och verka för givande samarbeten

 • tillsammans med lokalchefen ansvara för sektionslokalen gentemot KTH

 • förvalta sektionens externa relationer

 • fånga upp ansvar som inte direkt faller på någon annan funktionär på sektionen

 • ha en god överblick av sektionens ekonomi.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.2 Vice ordförande

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har kontakten med funktionärerna som huvudsakligt ansvarsområde. Fungerar som stöd för resterande styrelseledamöter och arbetar speciellt nära Ordförande. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • arbetsleda ledamöterna i deras arbete och kommunikation med funktionärerna

 • delegera och följa upp på beslutsuppföljning inom styrelsen

 • kunna företräda organisationen tillsammans med Ordförande

 • se efter avtal som upprättas inom sektionen, såsom nyckelavtal och accesser.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.3 Sekreterare

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Sekreteraren arbetar med formalia och styrdokument som huvudsakliga ansvarsområden. I detta ingår även arbete med kommunikation och kunskapsbevarande gällande dessa gentemot alla sektionens medlemmar. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • protokoll från DM och SM anslås i enlighet med stadgarna

 • stötta funktionärer och övriga medlemmar i sitt arbete med styrdokumenten

 • tillsammans med styrelsen bibehålla styrdokument samt övrig formalia i gott skick

 • hålla sektionens posthantering fungerande

 • verka för goda överlämningsrutiner i sektionens verksamhet

 • tidigt vara med i arbetet att ta fram utkast till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för sektionen

 • efter ett SM publicera ett beslutprotokoll inom 48 timmar från mötets avslutande

 • efter ett DM publicera ett beslutprotokoll inom 48 timmar från mötets avslutande.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.4 Kassör

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Är firmatecknare tillsammans med Ordförande och har det övergripande ansvaret för sektionens ekonomi. Detta innebär ansvar för budget och sektionens likvida medel, främst bankkonton och handkassor. Dessa ansvarsområden inkluderar även att

 • arbeta strategiskt med sektionens ekonomiska frågor

 • arbetsleda övriga bokföringspliktiga nämnder i bokföringsarbetet

 • fungera som ett stöd för sektionens funktionärer i ekonomiska frågor

 • ansvara för att upprätta och följa upp budgeten

 • arbeta strategiskt för att uppnå de ekonomiska målen satta av sektionen

 • vara ansvarig för sektionens bokföring

 • se efter att rutinerna för sektionens likvida medel följs

 • ekonomisk lägesrapportering ska presenteras på SM

 • ha ett nära samarbete med Vice kassör.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.5 Vice kassör

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Är tillsammans med Kassör ansvarig för sektionens ekonomi. Vice kassör ansvarar för det operativa arbetet med sektionens ekonomi. Detta innebär ansvar för den löpande bokföringen samt ut- och inbetalningar. Dessa ansvarsområden inkluderar även att

 • arbetsleda övriga bokföringspliktiga nämnder i bokföringsarbetet

 • fungera som ett stöd för sektionens funktionärer i ekonomiska frågor

 • följa upp den kontinuerliga bokföringen

 • ansvara för att attesterade utlägg betalas och bokförs

 • ha ett nära samarbete med Kassör.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.6 Ledamot för näringsliv och kommunikation

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Arbetar med och för i styrelsen de frågor som rör näringsliv och kommunikation, samt är kontaktperson för sektionens verksamhet som avser dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • överblicka och verka för stärkandet av varumärket Datasektionen

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens olika verktyg för intern och extern kommunikation tillsammans med berörda funktionärer

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens näringslivsverksamhet

 • bistå Näringslivsgruppen i samordnandet av näringslivsfrågor på sektionen.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.7 Ledamot för studiesociala frågor

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har frågor som rör medlemmarnas rekreationella sektionsaktivitet som ansvar. Arbetar med att utveckla medlemmarnas studentliv. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens studiesociala verksamhet

 • verka för att möjliggöra rekreation utanför skoltid

 • upprätthålla och förvalta kontakten med andra sektioner och organisationer

 • verka för en god sammanhållning mellan sektionens engagerade medlemmar.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.8 Ledamot för utbildningsfrågor

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har det övergripande ansvaret för sektionens studentinflytande gentemot EECS och för sektionens utbildningspåverkan. Är styrelsens kontakt för frågor som rör dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • verka för att upprätthålla en god kontakt med ansvariga på andra sektioner om hur dessa arbetar med studentinflytande och utbildningspåverkan

 • ha en samordnade roll för de som arbetar med studentinflytande gentemot EECS på sektionen

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens utbildningspåverkan

 • från styrelsen samordna sektionen i frågor som rör utbildningspåverkan

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.9 Ledamot för studiemiljö och likabehandling

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har det övergripande ansvaret för alla frågor kopplade till den fysiska och psykiska studiemiljön. Är styrelsens kontakt för frågor som rör dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • verka för en god studiemiljö

 • ha en samordnade roll tillsammans med D-UF för de som arbetar med studentinflytande gentemot EECS på sektionen

 • hantera JML-incidenter och leda kontakten med externa resurser

 • från styrelsen arbeta med frågor som berör jämlikhet, mångfald och likabehandling på sektionen.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2 Nämndordförande

§5.2.1 Jämlikhetsnämndens ordförande

Är ordförande för Jämlikhetsnämnden.

Är studerandeskyddsombud, med fokus på jämlikhetsfrågor, för sektionen.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.2 Klubbmästare

Är ordförande för Klubbmästeriet.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.3 Konglig Lokalchef

Är ordförande för Sektionslokalsgruppen.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.4 Konglig Öfverdrif

Är tillsammans med Storasyskon ansvarig för Mottagningen.

Väljs i Period 1. Har mandatperiod från 1:a november till 31:a december nästkommande år.

§5.2.5 Näringslivsansvarig

Är ordförande för Näringslivsgruppen.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.6 Qulturattaché

Är ordförande för Qulturnämnden.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.7 Sektionsidrottsledare

Är ordförande för Idrottsnämnden.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.8 Storasyskon

Är tillsammans med Konglig Öfverdrif ansvarig för Mottagningen.

Väljs i Period 1. Har mandatperiod från 1:a november till 31:a december nästkommande år.

§5.2.9 Studienämndens ordförande

Är ordförande för Studienämnden.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.10 Adas ordförande

Är ordförande för Ada.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.11 ÄrkeDEMON

Är ordförande för Data Et Medias OrquesterNämnd.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.12 Valberedningens ordförande

Är ordförande för Valberedningen.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.13 Desctop

Är ordförande för Datasektionens E-Sports Community.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.14 Prylmånglaren

Är ordförande för Prylmångleriet.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.15 D-Dagenansvariga

Är ordförande för D-Dagen. SM ska välja två D-Dagenansvariga.

Väljs i Period 1. Har mandatperiod från 1:a november till 31:a december nästkommande år.

§5.2.16 Bakis

Är ordförande för Baknämnden.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.17 Internationell studentkoordinator

Internationell studentkoordinator, ISK, är ordförande för Internationella nämnden.

International student coordinator, förkortat ISC, är det engelska namnet.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod

§5.2.18 Datas Art Director

Är ordförande för Tag Monkeys.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.19 Chefredaqtör

Är ordförande för Redaqtionen.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.20 Systemansvarig

Är ordförande för Informationsorganet.

Väljs i Period 4. Har mandatperiod från 1:a juli till 30:e december nästkommande år.

§5.2.21 Mulle/Mullerina Schmeck

Är ordförande för Datasladden.

Mulle/Mullerina Schmeck bör besitta det förarbevis som krävs för att framföra den nuvarande sektionsbilen.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.22 Körmästare

Är ordförande för Scala.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.23 Tomtemor/-far

Är ordförande för dJulkalendern.

Väljs i Period 3. Har mandatperiod från 1:a april till 31:a mars.

§5.3 Övriga funktionärer

§5.3.1 Fanbärare

§5.3.1.1 Ändamål

Fanbärare är ett mycket hedersfylld uppdrag inom sektionen. Fanbärare försvarar sektionens ära genom att bära dess fana vid olika högtidliga tillfällen. Fanan ska hållas högt.

§5.3.1.2 Organisation

SM ska välja en Fanbärare och en Vice fanbärare. Ordförande är ställföreträdande Vice fanbärare. Vid arrangemang med begränsat deltagarantal har Fanbärare företräde framför Vice fanbärare.

§5.3.1.3 Verksamhet

Fanbärare ska närvara på så många som möjligt av de tillställningar till vilka de inbjuds av THS, samt i andra sammanhang efter beslut av D-rektoratet. Fanbärare bär huvudansvaret för att sektionens fana hålls i gott skick.

§5.3.1.4 Mandatperiod

Fanbärare och Vice fanbärare Väljs i Period 2 och har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.2 Kårfullmäktigeledamöter

§5.3.2.1 Ändamål

Kårfullmäktigeledamöterna och -suppleanterna representerar sina väljare i THS Kårfullmäktige. Såväl ledamöter som suppleanter är valda på personligt mandat.

§5.3.2.2 Organisation

Sektionen har en andel av det totala antalet stolar i THS kårfullmäktige specificerat i THS styrdokument.

§5.3.2.3 Verksamhet

Såväl Kårfullmäktigeledamöter som -suppleanter skall delta på så många sammanträden av THS Kårfullmäktige som möjligt. De är solidariskt ansvariga för att sektionen är fulltalig vid samtliga Kårfullmäktigesammanträden. En ledamot, suppleant eller injusterad har inget ansvar att följa samma linje utan röstar som de personligen finner lämpligast. I egenskap av funktionärer har dessa även ett ansvar att förmedla information från THS Kårfullmäktige till sektionens medlemmar.

§5.3.2.4 Mandatperiod

Alla mandat tilldelade sektionen Väljs i Period 3 och har läsår som mandatperiod.

§5.3.3 Programansvarig student

§5.3.3.1 Ändamål

Programansvarig student ansvarar för sektionens utbildningspåverkan på programnivå från studentsidan samt kontakt med KTH och EECS-skolan i utbildningsfrågor.

§5.3.3.2 Organisation

Programansvarig student bör ha god kunskap om programmets uppbyggnad och kurserna som ingår.

I det fall att posten är vakantsatt är Ledamot för utbildningsfrågor ställföreträdande Programansvarig student.

§5.3.3.3 Verksamhet

Programansvarig student ska

 • ansvara för sektionens utbildningspåverkan på programnivå

 • arbeta från studentsidan med utbildningsprogrammets utformning

 • ansvara för kontakten gentemot EECS-skolan samt KTH i frågor gällande den långsiktiga utvecklingen av programmet och dess kurser i sin helhet

 • arbeta aktivt för att öka medlemmarnas förståelse för sin roll och vad rollen fyller för funktion för studenterna.

§5.3.3.4 Mandatperiod

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.4 Revisorer

§5.3.4.1 Ändamål

Revisorernas uppgift är att övervaka D-rektoratet och övriga sektionsorgans arbete.

§5.3.4.2 Organisation

Enligt sektionens stadgar finns två av SM utsedda revisorer.

Revisorerna ska vara skiljemän vid tvister inom sektionen där parterna inte behöver använda sig av SM eller THS styrelse, revisorsgrupp eller Kårfullmäktige.

Tvister där sektionens revisorer inte kan vara skiljemän inkluderar, men är inte begränsat till, tvister där revisorerna kan anses jäviga.

§5.3.4.3 Verksamhet

Revisorerna är ålagda att övervaka och revidera sektionens verksamhet under det verksamhetsår de valts för. De ska även, i samråd med tidigare och senare revisorer övervaka och revidera verksamhet som löper över flera år. Det åligger de senast valda revisorerna att ansvara för att revisionerna genomförs.

§5.3.4.3.1 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är det dokument som presenteras för SM vid fråga angående ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen är en kort sammanfattning av revisionen, med avslutande rekommendation att tillstyrka eller avstyrka beviljande av ansvarsfrihet. Rekommendationen kan utelämnas då särskilda skäl föreligger det emot.

§5.3.4.3.2 SM

Vid ett SM där en revisionsberättelse ska läsas, kan revisorerna, enligt föregående avsnitt, ge en rekommendation till SM angående beviljande av ansvarsfrihet. SM bör beakta revisorernas samlade arbete vid efterföljande omröstning.

Innan fråga angående ansvarsfrihet tas upp på SM ska revisorerna ansvara för att de berörda ekonomiskt ansvariga inbjuds till SM.

Till varje SM ska Revisorerna ha upprättat en förvaltningsrevisionsrapport som de redogör för under mötet.

§5.3.4.3.3 Bokföring

Revisorerna ska övervaka den löpande bokföringen och, om så anses behövas, kräva att en delårsrapport presenteras. De ska även revidera ekonomisk bokföring från sektionens organ.

§5.3.4.4 Mandatperiod

Revisorn Väljs i Period 2 till sakrevisor för sektionen under ett verksamhetsår samt till funktionärsposten revisor under perioden 1:a januari till 30:e juni nästkommande år.

§5.3.5 Sektionshistoriker

§5.3.5.1 Ändamål

Sektionshistorikern ska se till att sektionens ärorika historia inte faller i glömska.

§5.3.5.2 Verksamhet

Sektionshistorikern ska

 • samla in och dokumentera historisk information och historiska föremål med anknytning till sektionen

 • vid lämpliga tillfällen ska visa upp och informera om insamlade föremål

 • ansvara för sektionens alumniverksamhet

 • varje år upprätta en årskrönika.

Sektionshistorikern har som kunskapskälla tillgång till GUDAR-gruppen, Gamla Uvar på Data med Anrika Redogörelser.

§5.3.5.3 Mandatperiod

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.3.6 Ljud- och ljusansvarig

§5.3.6.1 Ändamål

Ljud- och ljusansvarig har till uppgift att underhålla sektionens ljud- och ljusutrustning tillsammans med Ljud- och ljusansvariga från Sektionen för Medieteknik.

§5.3.6.2 Mandatperiod

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.7 Studiemiljöansvarig

§5.3.7.1 Ändamål

Är studerandeskyddsombud, med fokus på studiemiljö, för sektionen.

Ska pro- och reaktivt verka för att sektionsmedlemmarnas studiemiljö är så bra som möjligt.

§5.3.7.2 Organisation

I det fall att posten är vakantsatt är Ledamot för studiemiljö och likabehandling ställföreträdande Studiemiljöansvarig.

§5.3.7.3 Verksamhet

Studiemiljöansvarig ska

 • ta emot och behandla anmälningar rörande studiemiljön för sektionsmedlemmar

 • agera som informationskanal mellan sektionsmedlemmarna och KTH samt THS i arbetsmiljöfrågor

 • närvara på skyddsronder i lokaler där sektionsmedlemmarna ofta vistas

 • se till att det finns en sjukvårdslåda med lämpligt innehåll i sektionslokalen

 • regelbundet kontrollera de brandsläckare som finns i sektionslokalen

 • inventera sjukvårdslådan en gång per period

 • arbeta aktivt för att öka medlemmarnas förståelse för sin roll och vad rollen fyller för funktion för studenterna.

§5.3.7.4 Mandatperiod

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.8 D-Fest

§5.3.8.1 Ändamål

D-Fest ska verka för att öka sammanhållningen bland sektionens funktionärer.

§5.3.8.2 Organisation

Funktionären ska samarbeta med D-rektoratet kring sin verksamhet och D-rektoratet ska bistå funktionären med arbetskraft. Vid behov kan funktionären anlita en mindre mängd sektionsmedlemmar för att bedriva verksamhet.

§5.3.8.3 Verksamhet

Till funktionärens uppgifter hör att

 • Anordna två skiftesgasquer per år, en efter Glögg-SM och en efter Val-SM. Syftet med skiftesgasquerna är att hedra sektionens avträdande och tillträdande funktionärer.

 • Anordna regelbundna teambuildings för sektionens funktionärer.

 • Eventuellt anordna andra sittningar och evenemang tillsammans med andra sektioner och studentkårer för att representera sektionen utåt.

§5.3.8.4 Mandatperiod

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.3.9 Kommunikatör

§ 5.3.9.1 Ändamål

Kommunikatören är ansvarig för sektionens kommunikation utåt och inåt. Kommunikatören ansvarar för sektionens övergripande kommunikationsstrategi och bistår andra nämnder, funktionärer och projekt med deras kommunikation.

Vidare har kommunikatören som ansvar att upprätthålla och vidareutveckla kontakter med sektioner vid andra universitet utanför Stockholm i syfte att främja kulturellt utbyte och nätverkande.

§5.3.9.2 Organisation

Kommunikatören kan tillsätta kortvariga projektgrupper vars uppgift är att möjliggöra för sektionens medlemmar att delta i aktiviteter med studenter från andra universitet. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till: marknadsföra event från andra universitet, ansvara för logistiken kring deltagande på event vid andra universitet samt ansvara för logistiken kring att bjuda in gäster från andra universitet att delta på våra event.

§5.3.9.3 Mandatperiod

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.3.10 Valberedningsledamöter

§5.3.10.1 Ändamål

Valberedningens ledamöter bereder val tillsammans med Valberedningens ordförande.

§5.3.10.2 Mandatperiod

Tre ledamöter Väljs i Period 4 och har läsår som mandatperiod. Ytterligare tre ledamöter Väljs i Period 2 och har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.11 Sångledare

§5.3.11.1 Ändamål

Sångledaren ska verka för att sångkulturen inom sektionen lever vidare och ansvarar för Sångboken och /dev/audio samt ser till att dessa kontinuerligt revideras. Sångledaren ska även vara en resurs för övrig verksamhet på sektionen för att hjälpa till att tillsätta lämpliga toastmasters på sittningar.

§5.3.11.2 Organisation

Sångledaren ska samarbeta med Prylmångleriet vid inköp av sångböcker och med jämlikhetsnämnden för att se till att sånger i sångboken och på /dev/audio är i linje med sektionens jämlikhetspolicy. När Sångledare anordnar sittning så ska denne anlita en mindre mängd sektionsmedlemmar för att bedriva verksamheten. I det fall att posten är vakantsatt är Prylmånglaren ställföreträdande Sångledare.

§5.3.11.3 Verksamhet

Sångledare ansvarar för att sånger i sångboken och /dev/audio är uppdaterade, samt att nya revisioner av sångboken skapas vid behov. Sångledare ska även, vid behov, vara tillgänglig som toastmaster eller kunna tillsätta en lämplig sådan vid sittningar inom sektionen. Sångledare ska även hålla i en årlig sittning för att främja sångkulturen på sektionen. Ytterligare ska Sångledare även sträva för att vara en upplyst resurs för sektionens medlemmar, när det kommer till frågor om sång, sånger, att vara toastmaster och liknande.

§5.3.11.4 Mandatperiod

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.3.12 Talman

§5.3.12.1 Ändamål

Talmannens uppgift är att arrangera samt leda sektionsmötet.

§5.3.12.2 Organisation

I det fall att posten är vakantsatt faller ansvaret på D-rektoratet.

§5.3.12.3 Verksamhet

Talmannen ser till att nödvändiga arrangemang är genomförda inför ett sektionsmöte i samråd med D-rektoratet. Talman är neutral och uttalar inte sin personliga ståndpunkt i sakfrågor.

§5.3.12.4 Mandatperiod

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§6 Externa representanter

§6.1 Representation i råd på THS

Sektionen ska ha representanter inom råd inom THS och där om möjligt deltaga på varje sammanträdande. Det är D-rektoratets uppgift att upplysa en vald funktionär om vilka råd som berör den.

§6.2 Representation inom organ på KTH

§6.2.1 Val av representanter

Representanter till många av dessa organ väljs inte direkt av sektionen, utan nomineras av skolrådet till THS styrelse som sedan tillsätter posterna.

§6.2.2 Förteckning

§6.2.2.1 Strategiska rådet

Fattar beslut om bland annat budget och bokslut, samt de frågor som dekanen anser att styrelsen ska besluta om.

§6.2.2.2 Ledningsgruppen

Bereder och lämnar förslag inför viktigare beslut som ska fattas på skolan.

§6.2.2.3 Rekryteringskommittén

Rekryteringskommittén har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande vissa anställningar.

§6.2.2.4 Skolråd

Skolrådet är öppet för alla studenter som studerar vid EECS-skolan. Skolrådet väljer representanter till andra råd.

§7 Ordinarie SM

§7.1 Förteckning

§7.1.1 Budget-SM

Ett SM ska hållas på hösten senast 15 november och benämnas Budget-SM. Budget-SM ska speciellt behandla frågan om budget för nästkommande verksamhetsår.

§7.1.2 Glögg-SM

Ett SM ska hållas efter Budget-SM, tidigast 15 november och senast 31 december och benämnas Glögg-SM.

Mötesordföranden ska på Glögg-SM bära cerise tomteluva. Detta för att försäkra sig om att ingen sektionsmedlem blir sittande i Cerise eller motsvarande terminalinrättning på julafton.

§7.1.3 Revisions-SM

Ett SM ska hållas på våren senast 31 mars och benämnas Revisions-SM. Revisions-SM ska speciellt granska D-rektoratets, nämndernas och funktionärernas berättelser samt frågan om ansvarsfrihet för D-rektoratet och nämnder med bokföringsplikt.

§7.1.4 Val-SM

Ett SM ska hållas efter Revisions-SM senast 31 maj och benämnas Val-SM.

§7.2 Övrig verksamhet

Nämnder och funktionärer ska inte planera in evenemang eller andra aktiviteter på samma tid som sektionsmöte ska hållas, förutsatt att tiden för sektionsmötet var utannonserat innan aktiviteten planerades.

§8 Förtjänsttecken och ordnar

§8.1 Hedersdeltat

Sektionens finaste förtjänsttecken heter Hedersdeltat och utgörs av en nål eller motsvarande med ett litet delta inramat av en eklövskrans.

§8.1.1 Syfte

Hedersdeltat utdelas till de sektionsmedlemmar som synnerligen förtjänstfullt verkat ideellt för sektionen.

§8.1.2 Förslagslämning

Sektionsmedlem kan när som helst inlämna förslag på mottagare av Hedersdeltat, med motivering, till D-rektoratet.

§8.1.3 Utdelning

D-rektoratet utnämner mottagare av Hedersdeltat, vilka presenteras vid Revisions-SM. Utdelning av förtjänsttecknen sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år.

§8.2 Ordnar

Sektionen har fem ordnar benämnda “Klubbmästare Emeritus”, “Konglig Öfverdrif Emeritus”, “Storasyskon Emeritus”, “Ordförande Emeritus” och “Kassör Emeritus”.

§8.2.1 Ordförande Emeritus

Ordförande Emeritus tilldelas de Ordförande som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

Vidare gäller att Ordförande Emeriti

 • erhåller evigt kostnadsfritt medlemskap i sektionen som Alumnimedlem

 • erhåller årlig speciell inbjudan till Vårbalen.

§8.2.2 Klubbmästare Emeritus

Klubbmästare Emeritus tilldelas de Klubbmästare som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§8.2.3 Konglig Öfverdrif Emeritus

Konglig Öfverdrif Emeritus tilldelas de Konglig Öfverdrif som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§8.2.4 Storasyskon Emeritus

Storasyskon Emeritus tilldelas de Storasyskon som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§8.2.5 Kassör Emeritus

Kassör Emeritus tilldelas de Kassörer som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§8.3 Funktionärsmedalj

§8.3.1 Syfte

Funktionärsmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som förtjänstfullt under en hel mandatperiod tjänstgjort som funktionär på sektionen.

§8.3.2 Utdelning

Endast en medalj per funktionärspost och mandatperiod. D-rektoratet ansvarar för att medaljen utdelas på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år.

§8.4 Projektledarmedalj

§8.4.1 Syfte

Projektledarmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som förtjänstfullt planerat och genomfört ett projekt vid sektionen i egenskap av projektledare samt i förekommande fall fullständigt avslutat den ekonomiska bokföringen.

§8.4.2 Urval

För bedömning av huruvida en projektledare arbetat förtjänstfullt ansvarar D-rektoratet. Vid denna bedömning bör särskild vikt läggas vid att projektet tillför något för sektionens medlemmar samt att det ekonomiska resultatet inte med marginal understiger av sektionen godkänd budget.

§8.4.3 Utdelning

En medalj per person och projekt utdelas. D-rektoratet ansvarar för att utdelning sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle.

§9 Sektionslokalen

Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall.

§10 Stipendier

§10.1 THS Kamratstipendium

§10.1.1 Stipendiet

Stipendiet regleras i enlighet med THS PM för priser.

§10.1.2 Nominering

D-rektoratet beslutar om nomineringstid för sektionsmedlemmar. Nomineringstiden ska vara minst två veckor lång och ligga under vårterminen. Nomineringsstopp får ligga senast två veckor innan kandidat ska rapporteras till THS. Under nomineringstiden kan sektionsmedlem nomineras för stipendiet. Nominering sker till D-rektoratet.

§10.1.3 Beslut

D-rektoratet tar beslut om vilka kandidater som nomineras och rapporterar beslutet till THS.

§11 Övrigt

§11.1 Visdomsord

Det var bättre förr.

§11.1.1 Mer visdomsord

Och ju förr desto bättre.