Reglemente

Se på GitHub

§1 Insignia

§1.1 Färg

Sektionens färg är cerise.

§1.2 Symbol

Sektionens symbol är den grekiska bokstaven lilla delta. Deltat får icke glömmas. Utformningen och användandet av sektionens symbol regleras närmare av D-rektoratet.

§1.3 Grafisk profil

Sektionens grafiska profil regleras av Kommunikatör och Datas Art Director i samråd med D-rektoratet.

§1.4 Sektionsklädsel

Sektionsplagget är studentoverall i samma färg som sektionsfärgen. Sektionsmedlemmar uppmanas att smycka sin overall för att uttrycka sin personlighet och sina erfarenheter. Sektionsmärket bör vara fastsytt närmast hjärtat.

§2 Andra styrande dokument

Utöver sektionens stadgar och reglemente finns det kompletterande styrdokument. Dessa är underordnade stadgarna och reglementet.

Beslut om ändringar i övriga styrdokument görs på SM såvida inget annat föreskrivs.

§2.1 Policydokument

Sektionen har ett antal policydokument. Dessa är:

 • Jämlikhetspolicy
 • Klimatpolicy
 • Rekryteringspolicy
 • Uppförandepolicy.

§2.2 Promemoria

En promemoria, ett PM, är ett styrdokument som styrelsen efter styrelsebeslut äger rätt att ändra. Styrelsen ska informera Sektionen om ändringar på nästa sektionsmöte.

§2.3 Övriga styrdokument

§2.3.1 Verksamhetsplan

Sektionen har en verksamhetsplan som funktionärer, i den mån det är möjligt, ska arbeta mot. Verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret ska fastslås på verksamhetsårets sista ordinarie sektionsmöte. Verksamhetsplanen ska tas fram av styrelsen i samråd med sektionens funktionärer och medlemmar.

§2.3.2 Samboendeavtal

Om sektionen delar sektionslokal med en annan sektion ska det finnas ett avtal som reglerar verksamheten i lokalen. Avtalet ska revideras årligen av sektionernas styrelser i samråd med respektive sektions lokalansvarig. Synpunkter från båda sektionernas engagerade ska tas i beaktande.

§3 Nämnder

Det åligger samtliga nämnder, funktionärer, samt projektledare att följa de dokument som tas upp i §2. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D-rektoratet, samt att nämndordförande vet vem denna är.

Det åligger de ekonomiskt ansvariga i varje bokföringspliktig nämnd att lämna en avslutad bokföring till revisorerna. Bokföringen ska vara revisorerna tillhandahållen innan första ordinarie SM på nästkommande verksamhetsår, om inte starka skäl föreligger däremot.

Det åligger även de ekonomiskt ansvariga att på ett professionellt och strukturerat sätt inventera lager och kassa vid överlämnandet till nästa förtroendevald på posterna. Överlämningsdokumentet ska finnas revisorerna tillhanda tillsammans med bokföringen.

§3.1 Sektionslokalsgruppen

§3.1.1 Ändamål

Sektionslokalsgruppens syfte är att sköta, underhålla och utveckla sektionslokalen.

§3.1.2 Organisation

Sektionslokalsgruppen leds av Konglig Lokalchef tillsammans med motsvarande ansvarig på Sektionen för Medieteknik och kallas för METAdorerna.

Övriga medlemmar utses av nämndansvariga efter ansökningar samt efter att de ansökande en gång har lagat middag åt nämndens medlemmar, sig själva inkluderade. Ljud- och ljusansvarig tilldeles medlemskap i sektionslokalgruppen och arbetar med sektionslokalgruppen för att säkerställa koordinering mellan tekniken och resten av lokalen.

Beslut som fattas av de två nämndansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som de nämndansvariga är oense åligger det respektive sektions ordförande att komma överens om och besluta i frågan.

§3.2 Idrottsnämnden

§3.2.1 Ändamål

Idrottsnämnden ska verka för att sektionsmedlemmarna får tillfälle att idrotta tillsammans.

§3.2.2 Organisation

Idrottsnämnden leds av Sektionsidrottsledaren.

Övriga medlemmar väljs av Sektionsidrottsledare.

Inom Idrottsnämnden finns även fotbollslaget Tech-i-taka som drivs av internfunktionären Geten.”

§3.3 Informationsorganet

§3.3.1 Ändamål

Informationsorganet, IOR, ska ansvara för sektionens datasystem och drift av dessa.

§3.3.2 Organisation

Informationsorganet leds av Systemansvarig, internt benämnd Chefsåsnan. Internfunktionärer utses av Systemansvarig.

Övriga medlemmar utses av sektionens Systemansvarig.

§3.4 Jämlikhetsnämnden

§3.4.1 Ändamål

Jämlikhetsnämnden ska värna och upplysa om jämlikhet och mångfald på sektionen.

§3.4.2 Organisation

Jämlikhetsnämnden leds av Jämlikhetsnämndens ordförande. Ledamot för studiemiljö och likabehandling ska också ingå i nämnden.

Övriga medlemmar utses av Jämlikhetsnämndens ordförande.

§3.5 Klubbmästeriet

§3.5.1 Ändamål

Klubbmästeriet, DKM, anordnar fester och andra sociala arrangemang för sektionens medlemmar och i vissa fall även deras eventuella vänner.

§3.5.2 Organisation

DKM leds av klubbmästaren.

Övriga medlemmar utses av DKM.

§3.6 Mottagningen

§3.6.1 Ändamål

Mottagningen har som syfte att ta hand om och roa de nyantagna på till sektionen hörande program, främst på grundnivå men i tillämplig utsträckning även på avancerad nivå, och få dem att lära känna varandra och äldre sektionsmedlemmar. Vidare syftar Mottagningen till att lära nØllan hur KTH, THS och sektionen fungerar och är uppbyggda utifrån ett studentperspektiv. Mottagningen ska även sträva efter att ge nØllan bästa möjliga introduktion till deras studier, till sektionen och till studentliv i allmänhet.

§3.6.2 Organisation

Mottagningen som helhet leds gemensamt av Konglig Öfverdrif och Storasyskon, hädanefter benämnda Presidiet. Presidiet ansvarar inför D-rektoratet för Mottagningens verksamhet och ekonomi.

Mottagningen består av fem huvudsakliga grenar: Det Kongliga Dadderiet, Det Kongliga Drifveriet, Det Kongliga Doqumenteriet, Det Kongliga Quisineriet och Det Kongliga Ekonomeriet.

Presidiet väljer ut resten av mottagningens ledningsgrupp, Titel. Presidiet är en del av Titel och ansvariga för att sammankalla och leda Titels arbete. Titel arbetar både strategiskt och operativt. Under mottagningens gång fungerar Titel som gruppchefer för respektive gren.

Mottagningens sammansättning beslutas gemensamt av hela Titel.

§3.6.3 Ordförandes roll

Sektionens ordförande är genom KTH:s och THS regler för Mottagningen ytterst ansvarig för denna. Presidiet ska därför löpande hålla Ordförande informerad om verksamheten och samråda med denne i frågor av principiell vikt. Ordförande ska å sin sida fungera som stöd åt Presidiet och bistå dem i deras ledningsfunktion.

Ordförande äger alltid rätt att fatta de beslut och vidta de åtgärder som denne finner vara nödvändiga för att KTH:s och THS regler för Mottagningen ska upprätthållas. I den mån det är möjligt ska dock samråd alltid ske med Presidiet inför ett sådant beslut eller åtgärd.

Ordförande bör inte inneha något annat uppdrag inom Mottagningen än det som följer av ordförandeskapet.

§3.7 Näringslivsgruppen

§3.7.1 Ändamål

Näringslivsgruppen har till uppgift att informera näringslivet om sektionen och datateknikprogrammet, att främja sektionsmedlemmarnas status på arbetsmarknaden samt att inbringa sponsorpengar till sektionen.

§3.7.2 Organisation

Näringslivsgruppen leds av Näringslivsansvarig.

Medlemmar utses av Näringslivsansvarig.

§3.8 Qulturnämnden

§3.8.1 Ändamål

Qulturnämnden, QN, har som syfte att anordna sociala evenemang med fokus på kultur för intresserade medlemmar ifrån Datasektionen och Sektionen för Medieteknik.

§3.8.2 Organisation

Qulturnämnden leds av Qulturattaché tillsammans med motsvarande ansvarig funktionär från Sektionen för Medieteknik.

Övriga medlemmar utses av Qulturattaché och motsvarande ansvarig funktionär från Sektionen för Medieteknik.

§3.9 Studienämnden

§3.9.1 Ändamål

Studienämndens syfte är att bevaka och förbättra utbildningskvaliteten och studiemiljön för sektionens medlemmar på kort såväl som lång sikt.

§3.9.2 Organisation

Studienämnden leds av Studienämndens ordförande.

Övriga medlemmar är

 • Programansvarig student

 • Studiemiljöansvarig

 • Ledamot för utbildningsfrågor

 • Årskursrepresentanter för de tre första årskurserna

 • Masterrepresentanter för masterprogram tillhörande Datasektionen

 • Kursnämndsrepresentanter för alla aktuella kurser

 • övriga intresserade THS-medlemmar.

§3.9.2.1 Årskursrepresentant

Årskursrepresentanter väljs av Studienämndens ordförande varje läsår. Årskursrepresentanterna är årskursernas representanter och kontakter i Studienämnden. Årskursrepresentanterna ansvarar för att det finns Kursansvarig student för kurserna årskursen läser och ska samordna och stötta dem i sitt arbete.

Årskursrepresentanterna ska dokumentera synpunkter och kritik för uppföljning på länkmöten och framtida kursomgångar samt bilda sig en uppfattning om hur kursen sett ut tidigare och uppfölja om eventuell tidigare kritik på kursen åtgärdats.

§3.9.2.2 Masterrepresentant

Masterrepresentanter väljs av Studienämndens ordförande för varje årsgång av masterprogrammet.

Masterrepresentanterna är masterprogrammets representanter och kontakter för deras specifika årsgång i Studienämnden. Masterrepresentanterna ansvarar för att det finns Kursnämndsrepresentanter för kurserna deras årsgång i masterprogrammet läser och ska samordna och stötta dem i sitt arbete.

Masterrepresentanterna ska dokumentera synpunkter och kritik för uppföljning på Masterlänkmöten och framtida kursomgångar samt bilda sig en uppfattning om hur kursen sett ut tidigare och uppfölja om eventuell tidigare kritik på kursen åtgärdats.

§3.9.2.3 Kursnämndsrepresentant

På varje kurs som ingår i sektionens utbildning ska det finnas en eller flera kursnämndsrepresentanter. En kursnämndsrepresentant är en student som går kursen och väljs för en kursomgång i samband med kursstart av Kursansvarig. Om inga kursnämndrepresentanter tillsätts är det Årskursrepresentantens alternativt Masterrepresentantens ansvar att se till att kursnämndsrepresentanter blir tillsatta.

Kursnämndsrepresentanten ska fungera som kontakten mellan Årskursrepresentanter, Kursansvarig och studenterna som läser kursen och därigenom framföra synpunkter och lösa problem som kan dyka upp under kursens gång.

§3.9.3 Verksamhet

Studienämnden ska hålla möte minst en gång per månad under terminstid. Mötena ska vara öppna för alla THS-medlemmar. Den huvudsakliga verksamheten ska vara att

 • både proaktivt och reaktivt inhämta studenternas åsikter om studiesituationen och med dessa som utgångspunkt arbeta för att förbättra kvaliteten på utbildningen

 • utvärdera information och beslut från KTH:s organ

 • bevaka och söka förbättra den fysiska och psykosociala studiemiljön

 • verka för att alla sektionsmedlemmar är representerade i Studienämnden

 • verka för att sektionsmedlemmar ska känna till Studienämnden, dess syfte och hur man kan påverka sin utbildning genom den.

Studienämndens dokument ska i så stor utsträckning som möjligt finnas tillgängliga i elektronisk form.

§3.10 Ada

§3.10.1 Ändamål

Nämndens syfte är att främja tjejer och icke-binäras intressen på Datasektionen.

§3.10.2 Organisation

Ada leds av Adas ordförande.

Övriga medlemmar utses av Adas ordförande.

§3.11 Data Et Medias OrquesterNämnd

§3.11.1 Ändamål

Data Et Medias OrquesterNämnd, DEMON, har som syfte att främja musikintresset på Datasektionen och Sektionen för Medieteknik.

§3.11.2 Organisation

DEMON leds av ÄrkeDEMON tillsammans med motsvarande funktionär på Sektionen för Medieteknik.

Övriga medlemmar utses av ÄrkeDEMON och motsvarande funktionär på Sektionen för Medieteknik.

§3.12 Valberedningen

§3.12.1 Ändamål

Valberedningen har till uppgift att opartiskt administrera och bereda de val som genomförs vid sektionen samt göra bedömningar av kandidaters lämplighet. Valberedningens ordförande ansvarar för att Valberedningens uppdrag utförs i enlighet med sektionens och THS stadgar samt reglemente.

§3.12.2 Organisation

Valberedningen leds av Valberedningens ordförande. Valberedningen består av Valberedningens ordförande och ledamöter som valts på SM. Valberedningen bör sammanlagt bestå av mellan 3 till 7 medlemmar. Samtliga sektionsmedlemmar har rätt att bli nominerade och kandidera till ledamot i Valberedningen.

§3.12.3 Verksamhet

Valberedningen ska uppmuntra till sektionsengagemang och bistå med information och vägledning om detta bland sektionens medlemmar. Valberedningen ska utlysa samtliga val och erbjuda samtliga sektionsmedlemmar möjlighet att nominera och nomineras till de poster som utlysts. Om en kandidat tackar ja ska Valberedningen informera denne om valprocessen.

Valberedningen ska även annordna ett event per termin vars syfte är att skapa insyn i funktionärer och organs verksamhet för sektionens medlemmar.

§3.12.4 Utlåtande

Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till:

 • D-rektoratet
 • Valberedningen
 • Revisor
 • Näringslivsansvarig
 • D-Dagenansvarig
 • Storasyskon
 • Konglig Öfverdrif
 • Klubbmästare
 • Studienämndens ordförande
 • Studiemiljöansvarig
 • Jämlikhetsnämndens ordförande
 • Konglig Lokalchef
 • Systemansvarig

hädanefter benämnda intervjuposter. Med hjälp av det material som insamlats under intervjun ska Valberedningen formulera ett skriftligt, objektivt utlåtande om kandidatens kandidatur.

När detta utlåtande är formulerat ska den kandidat som utlåtandet gäller få ta del av utlåtandet, och ges tillfälle att påpeka till exempel stavfel, tolkningsfel och missförstånd. Däremot behövs inte kandidatens godkännande för publicering. Om kandidaten drar tillbaka sin kandidatur kommer utlåtandet inte publiceras. Om kandidaten vill ska denne även få ta del av materialet som samlats in under intervjun.

I de fall där kandidaten inte intervjuas ska Valberedningen tillhandahålla ett frågeformulär.

§3.12.5 Lämplighetsbedömning

I de fall där en kandidat intervjuats ska Valberedningen utföra en lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen ska utföras på ett av Valberedningens möten och fastslås med enkel majoritet. För att detta möte ska vara beslutsmässigt ska 2/3 av Valberedningens sittande ledamöter närvara, avrundat nedåt. Samtliga medlemmar i Valberedningen ska erbjudas chansen att delta på detta möte. Lämplighetsbedömningen ska publiceras i samband med Valberedningens utlåtande om kandidaten.

I de fall då en kandidat för en intervjupost inte har deltagit på en intervju utan istället svarat på ett frågeformulär ska en lämplighetsbedömning utföras ifall Valberedningen anser sig ha tillräckligt med underlag för att utföra en sådan. Om så inte är fallet ska anledningen till detta noteras i valhandlingarna.

§3.12.6 Sekretess

Allt intervjumaterial, exempelvis anteckningarna från dessa, samt de interna diskussioner som Valberedningen har inför formulerandet av skriftliga utlåtanden ska beläggas med sekretess. Endast valberedare och revisorer får närvara vid dessa interna diskussioner. Detta är till för att skydda de som är med i Valberedningen, de kandidater som diskuteras och valprocessen som helhet. Det innebär att det som är sekretessbelagt kommer hållas hemligt från alla, i all framtid, utom den valberedning som är inblandad i valprocessen, den intervjuade kandidaten och revisorerna. Ingen annan får ta del av detta, exempelvis D-rektoratet och framtida valberedare.

§3.12.7 Urnval

Vid urnval ska Valberedningen hålla valperiod under minst 7 dagar direkt innan sektionsmötet. Resultatet av urnvalet ska redovisas på sektionsmötet där valet hålls och där protokollföras. Urnval kan hållas digitalt varpå det ska övervakas av sektionens revisorer med hjälp av systemansvarig. Vid icke-digitalt urnval ska valurnan hållas tillgänglig för sektionens medlemmar i sektionslokalen eller annan likvärdig plats minst en timme per dag, i första hand under lunchtid. Dessa tider ska annonseras senast fem dagar i förväg.

Vid urnval röstar man genom att rangordna alla alternativ i valet, där vakans ska vara ett alternativ som kan rangordnas. För rösträkning används Schultze-metoden, vilket producerar en sammanställd rangordning. Alla kandidater som i denna rangordning är rangordnade under vakans kan inte bli valda.

Om fler än ett mandat ska fördelas med samma urnval så sker detta i nedstigande ordning enligt den rangordning som producerats av rösträkningen. Om även mandat för suppleanter, vice eller liknande ska delas ut i samma val så sker detta i nedstigande ordning enligt samma rangordning, bland de kandidater som inte blev tilldelade ett ordinarie mandat. Om flera kandidater skulle vara lika rangordnade avgörs deras ordning genom slump.

Resultat av urnval ska godkännas av SM enligt stadgarnas §1.7.

§3.12.8 Valhandlingar

Valhandlingarna är det dokument som sammanställs och publiceras av Valberedningen enligt följande paragrafer. Valhandlingarna ska destrueras efter det SM där valet sker.

§3.12.8.1 Innehåll

Valhandlingarna ska innehålla

 • information om hur nomineringsprocessen föregående valet i fråga gick till

 • information om valprocessen under SM

 • vilka av Valberedningens ledamöter som varit med och anordnat valet

 • en sammanställning av de poster som väljs

 • en lista över samtliga kandidater

 • samtliga utlåtanden från de intervjuer Valberedningen har hållit

 • samtliga svar från de frågeformulär som kandidaterna har fått svara på

 • samtliga lämplighetsbedömningar som utförts.

Då urnval anordnats ska även information om hur urnvalets röstprocess gått till inkluderas.

§3.12.8.2 Publiceringsplats

Valhandlingarna ska publiceras via officiella informationskanaler enligt Stadgarnas §1.8.

§3.12.8.3 Publiceringstid

Valhandlingarna ska inför ordinarie val publiceras senast 7 dagar före det SM där valet sker. Inför fyllnadsval och val vid extra SM ska Valhandlingarna i största möjliga mån publiceras senast 1 dag före det SM där valet sker.

§3.12.8.4 Sekretessbeläggning

Valhandlingarna ska beläggas med sekretess om någon av kandidaterna, någon av Valberedningens ledamöter, Valberedningens ordförande eller någon av Revisorerna begär det. Sekretessbeläggningen innebär att Valhandlingarna endast blir tillgängliga till personer som har närvarorätt på SM där valet i fråga sker.

§3.13 Datasektionens E-Sports Community

§3.13.1 Ändamål

Datasektionens E-Sports Community, DESC, syfte är att släcka Sektionens datorspels- och e-sportstörst.

§3.13.2 Organisation

Datasektionens E-Sports Community leds av DESCtop.

Övriga medlemmar utses av DESCtop.

§3.14 Prylmångleriet

§3.14.1 Ändamål

Prylmångleriets ändamål är att förse sektionens medlemmar med balla prylar, till exempel märken, spegater, sångböcker och profilkläder.

§3.14.2 Organisation

Prylmångleriet leds av Prylmånglaren.

Övriga medlemmar utses av Prylmånglaren.

§3.15 Baknämnden

§3.15.1 Ändamål

Baknämndens syfte är att ge sektionsmedlemmar möjligheten att utveckla sina färdigheter inom bakning samt att förse sektionens medlemmar med bakverk.

§3.15.2 Organisation

Ordförande för Baknämnden är Bakis.

Övriga medlemmar är sektionsmedlemmar och utses av Bakis.

§3.16 Internationella nämnden

§3.16.1 Ändamål

Internationella nämnden, på engelska the International Group, är en delad nämnd mellan Datasektionen och Sektionen för Medieteknik och ska verka för att främja internationellt utbyte på sektionerna och ansvarar för mottagningen av utländska studenter.

§3.16.2 Organisation

Internationella nämnden leds tillsammans av Internationell studentkoordinator och motsvarande på Sektionen för Medieteknik. Beslut som fattas av de två nämndansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som de nämndansvariga är oense åligger det respektive sektions ordförande att komma överens om och besluta i frågan.

Övriga medlemmar utses av Internationell studentkoordinator och motsvarande funktionär på Sektionen för Medieteknik i samråd.

§3.17 Tag Monkeys

§3.17.1 Ändamål

Tag Monkeys ansvarar för sektionens grafiska utveckling och arbete samt att det finns möjlighet för sektionsmedlemmar att engagera sig inom det.

§3.17.2 Organisation

Tag Monkeys leds av Datas Art Director.

Övriga medlemmar utses av Datas Art Director.

§3.18 Redaqtionen

§3.18.1 Ändamål

Redaqtionen ansvarar för skriverier, nyhetsutskick och att ge ut sektionstidningen dbuggen.

§3.18.2 Organisation

Redaqtionen leds av Chefredaqtören, internt benämnd Chefred. Övriga medlemmar utses av Chefredaqtören.

§3.19 Datasladden

§3.19.1 Ändamål

Datasladden har till uppgift att ansvara över sektionsbilen.

§3.19.2 Organisation

Datasladden leds av Mulle/Mullerina Schmeck. Övriga medlemmar utses av Mulle/Mullerina Schmeck. Övriga medlemmar måste även besitta det förarbevis som krävs för att framföra den nuvarande sektionsbilen.

§3.20 Scala

§3.20.1 Ändamål

Scalas syfte är att kultivera studenters musikaliska talang genom att regelbundet anordna körrep. Målet är att låta studenter ha kul tillsammans genom sång och trevligt häng.

§3.20.2 Organisation

Scala leds av Körmästare.

Övriga medlemmar utses av Körmästare.

§3.21 D-Dagen

§3.21.1 Ändamål

D-Dagen har till uppgift att informera näringslivet om sektionen och datateknikprogrammet, att informera sektionens medlemmar om näringslivet, att främja sektionsmedlemmarnas status på arbetsmarknaden samt att inbringa sponsorpengar till sektionen. Detta görs genom en årlig arbetsmarknadsdag och mindre evenemang arrangerade intilliggande mässan.

§3.21.2 Organisation

D-Dagen leds av D-Dagenansvariga. D-Dagens medlemmar utses av D-Dagenansvariga.

§3.22 dJulkalendern

§3.22.1 Ändamål

dJulkalenderns ändamål är att främja intresse för etisk hackning, problemlösning och CTF-tävlingar inom Konglig Datasektionen.

§3.22.2 Organisation

dJulkalendern leds av Tomtemor/-far.

Övriga medlemmar utses av Tomtemor/-far.

§3.23 Medias Klubbmästeri

Medias Klubbmästeri, MKM, dess medlemmar utses av D-rektoratet.

MKM regleras vidare i Sektionen för Medietekniks styrdokument.

§3.24 D-festeriet

§3.24.1 Ändamål

D-festeriet arbetar för att stärka gemenskapen som samtliga sektionsmedlemmar känner med varandra, samt andra studenter. Nämnden finns även som en hjälpresurs för att avlasta nämnder under gasqueverksamhet.

§3.24.2 Organisation

D-festeriet leds av D-Fest.

Övriga medlemmar utses av D-Fest.

§3.25 GUDAR

§3.25.1 Ändamål

Historiegruppen, GUDAR, har till uppgift att se till att sektionens ärorika historia inte faller i glömska.

§3.25.2 Organisation

GUDAR leds av Sektionshistoriker.

Övriga medlemmar utses av Sektionshistoriker.

§4 Delad verksamhet

Delad verksamhet är ett samlingsord för alla nämnder och projekt som delar verksamhet med en annan organisation. De som är ansvariga för delad verksamhet ska ta ansvar för att respektera och följa de interna regler och praxis som finns i andra parters organisation i den mån som är möjlig. Detta kan exempelvis innebära att inte publicera bilder eller information som anses vara hemliga för den andra organisationer, att respektera traditioner vid tillställningar eller att följa regler vid lån av utrustning från en av parterna.

För all delad verksamhet ska det finnas ett avtal som avgör hur verksamheten ska fungera. Detta dokument ska specificera hur eventuella konflikter i styrdokument ska hanteras, hur rekrytering ska gå till och hur ekonomin ska hanteras.

§5 Funktionärer

§5.1 D-rektoratet

§5.1.1 Ordförande

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Arbetsleder D-rektoratet och företräder organisationen utåt. Är firmatecknare tillsammans med kassören. Har det övergripande ansvaret för sektionens avtalshantering och serveringstillstånd. Ansvarar även för att det upprättas en verksamhetsberättelse varje år som talar om vad som hänt under året. Denna verksamhetsberättelse ska, åtminstone, innehålla en verksamhetsberättelse från varje bokföringspliktig nämnd. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • förmedla kontakt utifrån till delar av organisationen och verka för givande samarbeten

 • tillsammans med lokalchefen ansvara för sektionslokalen gentemot KTH

 • förvalta sektionens externa relationer

 • fånga upp ansvar som inte direkt faller på någon annan funktionär på sektionen

 • ha en god överblick av sektionens ekonomi.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.2 Vice ordförande

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har kontakten med funktionärerna som huvudsakligt ansvarsområde. Fungerar som stöd för resterande styrelseledamöter och arbetar speciellt nära Ordförande. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • arbetsleda ledamöterna i deras arbete och kommunikation med funktionärerna

 • delegera och följa upp på beslutsuppföljning inom styrelsen

 • kunna företräda organisationen tillsammans med Ordförande

 • se efter avtal som upprättas inom sektionen, såsom nyckelavtal och accesser.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.3 Sekreterare

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Sekreteraren arbetar med formalia och styrdokument som huvudsakliga ansvarsområden. I detta ingår även arbete med kommunikation och kunskapsbevarande gällande dessa gentemot alla sektionens medlemmar. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • protokoll från DM och SM anslås i enlighet med stadgarna

 • stötta funktionärer och övriga medlemmar i sitt arbete med styrdokumenten

 • tillsammans med styrelsen bibehålla styrdokument samt övrig formalia i gott skick

 • hålla sektionens posthantering fungerande

 • verka för goda överlämningsrutiner i sektionens verksamhet

 • tidigt vara med i arbetet att ta fram utkast till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för sektionen

 • efter ett SM publicera ett beslutprotokoll inom 48 timmar från mötets avslutande

 • efter ett DM publicera ett beslutprotokoll inom 48 timmar från mötets avslutande.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.4 Kassör

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Är firmatecknare tillsammans med Ordförande och har det övergripande ansvaret för sektionens ekonomi. Detta innebär ansvar för budget och sektionens likvida medel, främst bankkonton och handkassor. Dessa ansvarsområden inkluderar även att

 • arbeta strategiskt med sektionens ekonomiska frågor

 • arbetsleda övriga bokföringspliktiga nämnder i bokföringsarbetet

 • fungera som ett stöd för sektionens funktionärer i ekonomiska frågor

 • ansvara för att upprätta och följa upp budgeten

 • arbeta strategiskt för att uppnå de ekonomiska målen satta av sektionen

 • vara ansvarig för sektionens bokföring

 • se efter att rutinerna för sektionens likvida medel följs

 • ekonomisk lägesrapportering ska presenteras på SM

 • ha ett nära samarbete med Vice kassör.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.5 Vice kassör

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Är tillsammans med Kassör ansvarig för sektionens ekonomi. Vice kassör ansvarar för det operativa arbetet med sektionens ekonomi. Detta innebär ansvar för den löpande bokföringen samt ut- och inbetalningar. Dessa ansvarsområden inkluderar även att

 • arbetsleda övriga bokföringspliktiga nämnder i bokföringsarbetet

 • fungera som ett stöd för sektionens funktionärer i ekonomiska frågor

 • följa upp den kontinuerliga bokföringen

 • ansvara för att attesterade utlägg betalas och bokförs

 • ha ett nära samarbete med Kassör.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.6 Ledamot för näringsliv och kommunikation

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Arbetar med och för i styrelsen de frågor som rör näringsliv och kommunikation, samt är kontaktperson för sektionens verksamhet som avser dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • överblicka och verka för stärkandet av varumärket Datasektionen

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens olika verktyg för intern och extern kommunikation tillsammans med berörda funktionärer

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens näringslivsverksamhet

 • bistå Näringslivsgruppen i samordnandet av näringslivsfrågor på sektionen.

 • upprätthålla och vidareutveckla kontakter med sektioner vid andra universitet utanför Stockholm i syfte att främja kulturellt utbyte och nätverkande

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.7 Ledamot för studiesociala frågor

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har frågor som rör medlemmarnas rekreationella sektionsaktivitet som ansvar. Arbetar med att utveckla medlemmarnas studentliv. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens studiesociala verksamhet

 • verka för att möjliggöra rekreation utanför skoltid

 • upprätthålla och förvalta kontakten med andra sektioner och organisationer

 • verka för en god sammanhållning mellan sektionens engagerade medlemmar.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.8 Ledamot för utbildningsfrågor

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har det övergripande ansvaret för sektionens studentinflytande gentemot EECS och för sektionens utbildningspåverkan. Är styrelsens kontakt för frågor som rör dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • verka för att upprätthålla en god kontakt med ansvariga på andra sektioner om hur dessa arbetar med studentinflytande och utbildningspåverkan

 • ha en samordnade roll för de som arbetar med studentinflytande gentemot EECS på sektionen

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens utbildningspåverkan

 • från styrelsen samordna sektionen i frågor som rör utbildningspåverkan

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.1.9 Ledamot för studiemiljö och likabehandling

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har det övergripande ansvaret för alla frågor kopplade till den fysiska och psykiska studiemiljön. Är styrelsens kontakt för frågor som rör dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • verka för en god studiemiljö

 • ha en samordnade roll tillsammans med D-UF för de som arbetar med studentinflytande gentemot EECS på sektionen

 • hantera JML-incidenter och leda kontakten med externa resurser

 • från styrelsen arbeta med frågor som berör jämlikhet, mångfald, likabehandling, miljö och hållbarhet på sektionen.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2 Nämndordförande

§5.2.1 Jämlikhetsnämndens ordförande

Är ordförande för Jämlikhetsnämnden.

Är studerandeskyddsombud, med fokus på jämlikhetsfrågor, för sektionen.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.2 Klubbmästare

Är ordförande för Klubbmästeriet.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.3 Konglig Lokalchef

Är ordförande för Sektionslokalsgruppen.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.4 Konglig Öfverdrif

Är tillsammans med Storasyskon ansvarig för Mottagningen.

Väljs i Period 1. Har mandatperiod från 1:a november till 31:a december nästkommande år.

§5.2.5 Näringslivsansvarig

Är ordförande för Näringslivsgruppen.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.6 Qulturattaché

Är ordförande för Qulturnämnden.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.7 Sektionsidrottsledare

Är ordförande för Idrottsnämnden.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.8 Storasyskon

Är tillsammans med Konglig Öfverdrif ansvarig för Mottagningen.

Väljs i Period 1. Har mandatperiod från 1:a november till 31:a december nästkommande år.

§5.2.9 Studienämndens ordförande

Är ordförande för Studienämnden.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.10 Adas ordförande

Är ordförande för Ada.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.11 ÄrkeDEMON

Är ordförande för Data Et Medias OrquesterNämnd.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.12 Valberedningens ordförande

Är ordförande för Valberedningen.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.13 Desctop

Är ordförande för Datasektionens E-Sports Community.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.14 Prylmånglaren

Är ordförande för Prylmångleriet.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.15 D-Dagenansvariga

Är ordförande för D-Dagen. SM ska välja två D-Dagenansvariga.

Väljs i Period 1. Har mandatperiod från 1:a november till 31:a december nästkommande år.

§5.2.16 Bakis

Är ordförande för Baknämnden.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.17 Internationell studentkoordinator

Internationell studentkoordinator, ISK, är ordförande för Internationella nämnden.

International student coordinator, förkortat ISC, är det engelska namnet.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod

§5.2.18 Datas Art Director

Är ordförande för Tag Monkeys.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.19 Chefredaqtör

Är ordförande för Redaqtionen.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.20 Systemansvarig

Är ordförande för Informationsorganet.

Väljs i Period 4. Har mandatperiod från 1:a juli till 30:e december nästkommande år.

§5.2.21 Mulle/Mullerina Schmeck

Är ordförande för Datasladden.

Mulle/Mullerina Schmeck bör besitta det förarbevis som krävs för att framföra den nuvarande sektionsbilen.

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.22 Körmästare

Är ordförande för Scala.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.2.23 Tomtemor/-far

Är ordförande för dJulkalendern.

Väljs i Period 3. Har mandatperiod från 1:a april till 31:a mars.

§5.2.24 D-fest

Är ordförande för D-festeriet

Väljs i period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.2.25 Sektionshistoriker

Är ordförande för GUDAR.

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.3 Övriga funktionärer

§5.3.1 Fanbärare

§5.3.1.1 Ändamål

Fanbärare är ett mycket hedersfylld uppdrag inom sektionen. Fanbärare försvarar sektionens ära genom att bära dess fana vid olika högtidliga tillfällen. Fanan ska hållas högt.

§5.3.1.2 Organisation

SM ska välja en Fanbärare och en Vice fanbärare. Valet ska ske genom rangordning av samtliga kandidater, där den som rankas högst i den sammanställda rangordningen blir Fanbärare, och den som rankas näst högst blir Vice fanbärare. Om flera kandidater skulle vara lika rangordnade avgörs deras ordning genom slump.

Ordförande är ställföreträdande Vice fanbärare. Vid arrangemang med begränsat deltagarantal har Fanbärare företräde framför Vice fanbärare.

§5.3.1.3 Mandatperiod

Fanbärare och Vice fanbärare Väljs i Period 2 och har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.2 Kårfullmäktigeledamöter

§5.3.2.1 Ändamål

Kårfullmäktigeledamöterna och -suppleanterna representerar sina väljare i THS Kårfullmäktige. Såväl ledamöter som suppleanter är valda på personligt mandat.

§5.3.2.2 Organisation

Sektionen har en andel av det totala antalet stolar i THS kårfullmäktige specificerat i THS styrdokument.

§5.3.2.3 Verksamhet

Såväl Kårfullmäktigeledamöter som -suppleanter skall delta på så många sammanträden av THS Kårfullmäktige som möjligt. De är solidariskt ansvariga för att sektionen är fulltalig vid samtliga Kårfullmäktigesammanträden. En ledamot, suppleant eller injusterad har inget ansvar att följa samma linje utan röstar som de personligen finner lämpligast. I egenskap av funktionärer har dessa även ett ansvar att förmedla information från THS Kårfullmäktige till sektionens medlemmar.

§5.3.2.4 Mandatperiod

Alla mandat tilldelade sektionen Väljs i Period 3 och har läsår som mandatperiod.

§5.3.3 Programansvarig student

§5.3.3.1 Ändamål

Programansvarig student ansvarar för sektionens utbildningspåverkan på programnivå från studentsidan samt kontakt med KTH och EECS-skolan i utbildningsfrågor.

§5.3.3.2 Organisation

Programansvarig student bör ha god kunskap om programmets uppbyggnad och kurserna som ingår.

I det fall att posten är vakantsatt är Ledamot för utbildningsfrågor ställföreträdande Programansvarig student.

§5.3.3.3 Verksamhet

Programansvarig student ska

 • ansvara för sektionens utbildningspåverkan på programnivå

 • arbeta från studentsidan med utbildningsprogrammets utformning

 • ansvara för kontakten gentemot EECS-skolan samt KTH i frågor gällande den långsiktiga utvecklingen av programmet och dess kurser i sin helhet

 • arbeta aktivt för att öka medlemmarnas förståelse för sin roll och vad rollen fyller för funktion för studenterna.

§5.3.3.4 Mandatperiod

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.4 Revisorer

§5.3.4.1 Ändamål

Revisorernas uppgift är att övervaka D-rektoratet och övriga sektionsorgans arbete.

§5.3.4.2 Organisation

Enligt sektionens stadgar finns två av SM utsedda revisorer.

Revisorerna ska vara skiljemän vid tvister inom sektionen där parterna inte behöver använda sig av SM eller THS styrelse, revisorsgrupp eller Kårfullmäktige.

Tvister där sektionens revisorer inte kan vara skiljemän inkluderar, men är inte begränsat till, tvister där revisorerna kan anses jäviga.

§5.3.4.3 Verksamhet

Revisorerna är ålagda att övervaka och revidera sektionens verksamhet under det verksamhetsår de valts för. De ska även, i samråd med tidigare och senare revisorer övervaka och revidera verksamhet som löper över flera år. Det åligger de senast valda revisorerna att ansvara för att revisionerna genomförs.

§5.3.4.3.1 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är det dokument som presenteras för SM vid fråga angående ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen är en kort sammanfattning av revisionen, med avslutande rekommendation att tillstyrka eller avstyrka beviljande av ansvarsfrihet. Rekommendationen kan utelämnas då särskilda skäl föreligger det emot.

§5.3.4.3.2 SM

Vid ett SM där en revisionsberättelse ska läsas, kan revisorerna, enligt föregående avsnitt, ge en rekommendation till SM angående beviljande av ansvarsfrihet. SM bör beakta revisorernas samlade arbete vid efterföljande omröstning.

Innan fråga angående ansvarsfrihet tas upp på SM ska revisorerna ansvara för att de berörda ekonomiskt ansvariga inbjuds till SM.

Till varje SM ska Revisorerna ha upprättat en förvaltningsrevisionsrapport som de redogör för under mötet.

§5.3.4.3.3 Bokföring

Revisorerna ska övervaka den löpande bokföringen och, om så anses behövas, kräva att en delårsrapport presenteras. De ska även revidera ekonomisk bokföring från sektionens organ.

§5.3.4.4 Mandatperiod

Revisorn Väljs i Period 2 till sakrevisor för sektionen under ett verksamhetsår samt till funktionärsposten revisor under perioden 1:a januari till 30:e juni nästkommande år.

§5.3.5 Ljud- och ljusansvarig

§5.3.5.1 Ändamål

Ljud- och ljusansvarig har till uppgift att underhålla sektionens ljud- och ljusutrustning tillsammans med Ljud- och ljusansvariga från Sektionen för Medieteknik.

§5.3.5.2 Mandatperiod

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.6 Studiemiljöansvarig

§5.3.6.1 Ändamål

Är studerandeskyddsombud, med fokus på studiemiljö, för sektionen.

Ska pro- och reaktivt verka för att sektionsmedlemmarnas studiemiljö är så bra som möjligt.

§5.3.6.2 Organisation

I det fall att posten är vakantsatt är Ledamot för studiemiljö och likabehandling ställföreträdande Studiemiljöansvarig.

§5.3.6.3 Verksamhet

Studiemiljöansvarig ska

 • ta emot och behandla anmälningar rörande studiemiljön för sektionsmedlemmar

 • agera som informationskanal mellan sektionsmedlemmarna och KTH samt THS i arbetsmiljöfrågor

 • närvara på skyddsronder i lokaler där sektionsmedlemmarna ofta vistas

 • se till att det finns en sjukvårdslåda med lämpligt innehåll i sektionslokalen

 • regelbundet kontrollera de brandsläckare som finns i sektionslokalen

 • inventera sjukvårdslådan en gång per period

 • arbeta aktivt för att öka medlemmarnas förståelse för sin roll och vad rollen fyller för funktion för studenterna.

§5.3.6.4 Mandatperiod

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.7 D-Fest

§5.3.7.1 Ändamål

D-Fest ska verka för att öka sammanhållningen bland sektionens funktionärer.

§5.3.7.2 Organisation

Funktionären ska samarbeta med D-rektoratet kring sin verksamhet och D-rektoratet ska bistå funktionären med arbetskraft. Vid behov kan funktionären anlita en mindre mängd sektionsmedlemmar för att bedriva verksamhet.

§5.3.7.3 Mandatperiod

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.3.8 Kommunikatör

§ 5.3.8.1 Ändamål

Kommunikatören är ansvarig för sektionens kommunikation utåt och inåt. Kommunikatören ansvarar för sektionens övergripande kommunikationsstrategi och bistår andra nämnder, funktionärer och projekt med deras kommunikation.

§5.3.8.2 Mandatperiod

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.3.9 Valberedningsledamöter

§5.3.9.1 Ändamål

Valberedningens ledamöter bereder val tillsammans med Valberedningens ordförande.

§5.3.9.2 Mandatperiod

Tre ledamöter Väljs i Period 4 och har läsår som mandatperiod. Ytterligare tre ledamöter Väljs i Period 2 och har kalenderår som mandatperiod.

§5.3.10 Sångledare

§5.3.10.1 Ändamål

Sångledaren ska verka för att sångkulturen inom sektionen lever vidare och ansvarar för Sångboken och /dev/audio samt ser till att dessa kontinuerligt revideras. Sångledaren ska även vara en resurs för övrig verksamhet på sektionen för att hjälpa till att tillsätta lämpliga toastmasters på sittningar.

§5.3.10.2 Organisation

När Sångledare anordnar sittning så ska denne anlita en mindre mängd sektionsmedlemmar för att bedriva verksamheten. I det fall att posten är vakantsatt är Prylmånglaren ställföreträdande Sångledare.

§5.3.10.3 Mandatperiod

Väljs i Period 4. Har läsår som mandatperiod.

§5.3.11 Talman

§5.3.11.1 Ändamål

Talmannens uppgift är att arrangera samt leda sektionsmötet.

§5.3.11.2 Organisation

I det fall att posten är vakantsatt faller ansvaret på D-rektoratet.

§5.3.11.3 Verksamhet

Talmannen ser till att nödvändiga arrangemang är genomförda inför ett sektionsmöte i samråd med D-rektoratet. Talman är neutral och uttalar inte sin personliga ståndpunkt i sakfrågor.

§5.3.11.4 Mandatperiod

Väljs i Period 2. Har kalenderår som mandatperiod.

§6 Externa representanter

§6.1 Representation i råd på THS

Sektionen ska ha representanter inom råd inom THS och där om möjligt deltaga på varje sammanträdande. Det är D-rektoratets uppgift att upplysa en vald funktionär om vilka råd som berör den.

§6.2 Representation inom organ på KTH

§6.2.1 Val av representanter

Representanter till många av dessa organ väljs inte direkt av sektionen, utan nomineras av skolrådet till THS styrelse som sedan tillsätter posterna.

§7 Ordinarie SM

§7.1 Förteckning

§7.1.1 Budget-SM

Ett SM ska hållas på hösten senast 15 november och benämnas Budget-SM. Budget-SM ska speciellt behandla frågan om budget för nästkommande verksamhetsår.

§7.1.2 Glögg-SM

Ett SM ska hållas efter Budget-SM, tidigast 15 november och senast 31 december och benämnas Glögg-SM.

Mötesordföranden ska på Glögg-SM bära cerise tomteluva. Detta för att försäkra sig om att ingen sektionsmedlem blir sittande i Cerise eller motsvarande terminalinrättning på julafton.

§7.1.3 Revisions-SM

Ett SM ska hållas på våren senast 31 mars och benämnas Revisions-SM. Revisions-SM ska speciellt granska D-rektoratets, nämndernas och funktionärernas berättelser samt frågan om ansvarsfrihet för D-rektoratet och nämnder med bokföringsplikt.

§7.1.4 Val-SM

Ett SM ska hållas efter Revisions-SM senast 31 maj och benämnas Val-SM.

§7.2 Övrig verksamhet

Nämnder och funktionärer ska inte planera in evenemang eller andra aktiviteter på samma tid som sektionsmöte ska hållas, förutsatt att tiden för sektionsmötet var utannonserat innan aktiviteten planerades.

§8 Förtjänsttecken och ordnar

§8.1 Hedersdeltat

Sektionens finaste förtjänsttecken heter Hedersdeltat och utgörs av en nål eller motsvarande med ett litet delta inramat av en eklövskrans.

§8.1.1 Syfte

Hedersdeltat utdelas till de sektionsmedlemmar som synnerligen förtjänstfullt verkat ideellt för sektionen.

§8.1.2 Förslagslämning

Sektionsmedlem kan när som helst inlämna förslag på mottagare av Hedersdeltat, med motivering, till D-rektoratet.

§8.1.3 Utdelning

D-rektoratet utnämner mottagare av Hedersdeltat, vilka presenteras vid Revisions-SM. Utdelning av förtjänsttecknen sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år.

§8.2 Ordnar

Sektionen har fem ordnar benämnda “Klubbmästare Emeritus”, “Konglig Öfverdrif Emeritus”, “Storasyskon Emeritus”, “Ordförande Emeritus” och “Kassör Emeritus”.

§8.2.1 Ordförande Emeritus

Ordförande Emeritus tilldelas de Ordförande som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

Vidare gäller att Ordförande Emeriti

 • erhåller evigt kostnadsfritt medlemskap i sektionen som Alumnimedlem

 • erhåller årlig speciell inbjudan till Vårbalen.

§8.2.2 Klubbmästare Emeritus

Klubbmästare Emeritus tilldelas de Klubbmästare som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§8.2.3 Konglig Öfverdrif Emeritus

Konglig Öfverdrif Emeritus tilldelas de Konglig Öfverdrif som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§8.2.4 Storasyskon Emeritus

Storasyskon Emeritus tilldelas de Storasyskon som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§8.2.5 Kassör Emeritus

Kassör Emeritus tilldelas de Kassörer som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

§8.3 Funktionärsmedalj

§8.3.1 Syfte

Funktionärsmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som förtjänstfullt under en hel mandatperiod tjänstgjort som funktionär på sektionen.

§8.3.2 Utdelning

Endast en medalj per funktionärspost och mandatperiod. D-rektoratet ansvarar för att medaljen utdelas på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år.

§8.4 Projektledarmedalj

§8.4.1 Syfte

Projektledarmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som förtjänstfullt planerat och genomfört ett projekt vid sektionen i egenskap av projektledare samt i förekommande fall fullständigt avslutat den ekonomiska bokföringen.

§8.4.2 Urval

För bedömning av huruvida en projektledare arbetat förtjänstfullt ansvarar D-rektoratet. Vid denna bedömning bör särskild vikt läggas vid att projektet tillför något för sektionens medlemmar samt att det ekonomiska resultatet inte med marginal understiger av sektionen godkänd budget.

§8.4.3 Utdelning

En medalj per person och projekt utdelas. D-rektoratet ansvarar för att utdelning sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle.

§9 Övrigt

§9.1 Visdomsord

Det var bättre förr.

§9.1.1 Mer visdomsord

Och ju förr desto bättre.