Stadgar

Se på GitHub

§1 Allmänt

§1.1 Namn

Föreningens namn är Konglig Datasektionen, nedan benämnd sektionen.

§1.2 Ändamål

Sektionen har till ändamål att främja sina medlemmars studier och vad som har sammanhang med dessa.

Sektionens uppgifter är

 • att utveckla och upprätthålla kamratskap och sammanhållning bland sektionens medlemmar

 • att skapa och upprätthålla goda kontakter med närstående personer och organisationer

 • att aktivt motverka diskriminering inom sektionen.

§1.3 Säte

Sektionen har sitt säte i Stockholm.

§1.4 Kårtillhörighet

Sektionen tillhör Tekniska Högskolans Studentkår, THS.

§1.5 Verksamhetsår

Sektionens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

§1.6 Styrdokument

§1.6.1 Tillgänglighet

Gällande stadgar och andra styrdokument skall finnas tillgängliga för samtliga sektionsmedlemmar på sektionens officiella webbplats.

§1.6.2 Tolkning

Skulle tveksamhet uppstå angående dessa stadgar, tolkas dessa av SM. Mellan SM tolkas stadgarna, i stigande företrädesordning, av D-rektoratet och revisorerna. Sådan tolkning skall dock alltid prövas på nästföljande SM.

§1.6.3 Konflikt

Vid konflikt mellan dessa stadgar eller andra av sektionens styrdokument och THS stadgar eller andra styrdokument skall THS föreskrifter äga företräde. Om sådan konflikt uppmärksammas åligger det D-rektoratet att snarast inkomma till SM med proposition om nödvändiga ändringar.

§1.6.4 Stadgar

§1.6.4.1 Stadgeändring

Stadgarna ändras genom likalydande beslut på två på varandra följande SM, varav minst det ena måste vara ett ordinarie enligt §3.9.1. D-rektoratet skall föra upp fråga om andra läsning av vilande stadgeändring på kallelse och föredragningslista till nästa SM.

§1.6.4.2 Dispens från stadgarna

Dispens från bestämmelse i dessa stadgar kan beviljas om SM enhälligt beslutar så. Dispens får dock ej medges från §1.1 – §1.6 och ej heller om det är till nackdel för enskild sektionsmedlem. Beslut om dispens skall motiveras i mötesprotokollet.

§1.6.5 Reglemente

§1.6.5.1 Ändamål

Reglementet reglerar sektionsverksamheten där stadgarna ej är tillräckligt utförliga. Reglementet är alltid underordnat stadgarna.

§1.6.5.2 Reglementesändring

Reglementet kan ändras genom beslut på ett SM. Punkter som måste finnas enligt stadgarna kan dock inte avskaffas utan stadgeändring.

§1.6.6 Policydokument

Sektionen har även ett antal policydokument som reglerar verksamheten. De gällande policydokumenten tas upp i reglementet.

§1.7 Beslutsnivåer

Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat är föreskrivet.

§1.8 Officiella informationskanaler

Information som kan intressera sektionens medlemmar i stort ska göras tillgänglig för samtliga sektionsmedlemmar på det sätt som beskrivs i sektionens informationsspridningspolicy.

§1.9 Definitioner

§1.9.1 Läsdag

Definitionen av läsdagar som benämns i sektionens styrdokument är måndag till och med fredag under terminstid, inklusive tentamensperiod, dock ej helgdagar.

§1.10 Firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar firman var för sig. D-rektoratet kan fatta beslut om ytterligare firmatecknare. Ett sådant beslut ska meddelas på nästa sektionsmöte.

§2 Medlemskap

Sektionsmedlem är

 • ordinarie sektionsmedlem enligt §2.1

 • hedersmedlem enligt §2.2

 • alumnimedlem enligt §2.3

 • juniormedlem enligt §2.4.

§2.1 Ordinarie sektionsmedlem

Ordinarie sektionsmedlem är medlem i THS som enligt THS föreskrifter eller beslut tillhör sektionen.

§2.1.1 Rättigheter

Ordinarie sektionsmedlem har rätt att

 • deltaga med närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på SM

 • få motion eller interpellation behandlad av SM

 • kandidera till samtliga förtroendeuppdrag inom sektionen

 • närvara på DM med yttranderätt såvida det inte beslutats om lyckta dörrar.

§2.2 Hedersmedlem

Sektionen kan utse till hedersmedlem sådan person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. Förslag till hedersmedlem lämnas av sektionsmedlem. Hedersmedlem utses av SM med 5/6 majoritet. Faller fråga om val av hedersmedlem införs varken förslag eller beslut i protokoll.

§2.3 Alumnimedlem

Alumnimedlem är medlem som har anknytning till sektionen och antingen under samma period är stödmedlem hos THS eller av annan anledning är alumnimedlem i sektionen.

§2.3.1 Rättigheter

Alumnimedlem har rätt att

 • deltaga med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt på SM

 • kandidera till samtliga förtroendeuppdrag inom sektionen

 • närvara på DM såvida det inte beslutats om lyckta dörrar.

§2.4 Juniormedlem

Endast för nyligen antagen till Datateknikprogrammet. Medlemskapet gäller från uppropet och två månader framåt. Juniormedlem har närvarorätt och yttranderätt på SM.

§2.5 Medlemsavgift

Medlemsavgift för ordinarie medlemmar och alumnimedlemmar fastställs av THS centralt. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.

§3 Sektionsmötet

§3.1 Ändamål

Sektionsmötet, SM, är sektionens högsta beslutande organ.

§3.2 Sammansättning

Vid SM har samtliga ordinarie sektionsmedlemmar närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt. Sektionens revisorer enligt §6.1 har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. Hedersmedlemmar, alumnimedlemmar och ledamöter i THS styrelse har närvaro- och yttranderätt. Dessutom kan SM adjungera utomstående med närvarorätt och eventuellt även yttranderätt.

§3.3 Uppgifter

Det åligger SM

 • att fastställa riktlinjer och budget för sektionens verksamhet

 • att granska funktionärers och revisorers berättelser samt sektionens ekonomiska redovisning

 • att ta ställning till ansvarsfrihet för D-rektoratet

 • att om sektionsmedlem så önskar granska protokoll från DM

 • att välja funktionärer, med undantag av de som väljs vid urnval

 • att genomföra fyllnadsval vid behov, även till poster som vanligen väljs vid urnval.

§3.4 Kallelse

D-rektoratet kallar till ordinarie och extra SM.

Kallelse till ordinarie SM skall anslås enligt §1.8 samt tillsändas THS styrelse och THS sakrevisorer senast 15 läsdagar före mötet för att mötet skall anses vara behörigt utlyst.

Kallelse till extra SM skall anslås enligt §1.8 samt tillsändas THS styrelse och THS sakrevisorer senast 8 läsdagar före mötet för att mötet skall anses vara behörigt utlyst.

Föredragningslista och övriga handlingar skall anslås jämte kallelse senast 5 läsdagar före mötet.

Om minst 30 sektionsmedlemmar, sektionsrevisor enligt §6.1 eller THS styrelse så begär hos D-rektoratet, skall extra SM hållas inom 20 läsdagar.

Kallelse skall innehålla information om en reservtid och lokal där mötet återupptas om ajournering beslutas enligt §3.10. Reservtiden skall vara senast fem (5) läsdagar efter den ordinarie tiden för mötet.

§3.5 Beslutsmässighet

SM är beslutsmässigt när mötet är behörigt utlyst enligt §3.4 och minst 10 sektionsmedlemmar är närvarande.

§3.6 Beslut

Beslut kan endast fattas i fråga som antingen enligt stadgarna skall behandlas eller berörs av proposition eller motion. Beslut fattas med enkel majoritet såvida inget annat stadgats. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, förutom vid personval då lotten avgör. Sluten omröstning skall ske om någon röstberättigad deltagare så begär. SM fattar beslut med parlamentarisk voteringsmetod. Sektionsmedlem äger inte rätt att rösta genom ombud, utan endast genom personlig närvaro på SM.

Ingen får delta i beslut eller leda sammanträdet när frågan om ansvarsfrihet för honom/henne själv behandlas.

§3.6.1 Reservation

Varje röstberättigad deltagare på SM kan reservera sig mot fattat beslut. Reservation anmäls i samband med beslutet, och lämnas in skriftligen till mötessekreteraren senast 24 timmar efter mötets avslutande. Reservationer skall föras in i protokollet.

§3.7 Protokoll

Vid SM skall diskussionsprotokoll föras av mötessekreterare och justeras av mötesordföranden jämte två av mötet utsedda justerare. Protokoll skall innehålla en förteckning över närvarande, röstberättigade medlemmar. Protokoll skall i justerat skick anslås enligt §1.8 samt tillsändas THS styrelse inom 14 dagar.

§3.8 Interpellation, motion och proposition

Motion eller interpellation till SM skall vara D-rektoratet tillhanda senast 10 läsdagar före SM. D-rektoratet skall skriftligen besvara samtliga motioner.

Förslag från D-rektoratet benämns proposition.

Interpellation skall besvaras skriftligen av den funktionär den ställts till, eller av D-rektoratet om den ställts till dem.

D-rektoratet ansvarar för att motioner, interpellationer, svar på dessa samt propositioner anslås tillsammans med föredragningslistan.

§3.9 Sammanträden

Det skall förflyta minst fem läsdagar mellan två på varandra följande SM. SM får inte hållas under tentamensperiod eller ferie.

§3.9.1 Ordinarie SM

Som ordinarie SM räknas de SM som regleras i reglementet, samt övriga, av D-rektoratet, utlysta ordinarie SM. Som ordinarie SM räknas ej extra SM. Det skall hållas minst ett ordinarie SM per termin.

§3.9.2 Extra SM

D-rektoratet kan, själv eller på anmodan, kalla till extra SM. Extra SM kan endast behandla den eller de frågor som angivits i kallelsen, således behandlas ej övriga motioner, interpellationer eller propositioner. Dock kan övrig fråga väckas.

§3.10 Ajournering

Mötets ordförande äger rätt att ajournera mötet till den, enligt §3.4 i kallelsen angivna reservtiden.

§4 D-rektoratet

§4.1 Ändamål

D-rektoratet är sektionens styrelse och högsta verkställande organ.

§4.2 Sammansättning

D-rektoratet består av

 • sektionsordförande

 • vice sektionsordförande

 • kassör

 • sekreterare

 • ledamot för näringsliv och kommunikation

 • ledamot för studiesociala frågor

 • ledamot för utbildningsfrågor.

Dessa har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid DM. Sektionens revisorer enligt §6.1 har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid DM. Samtliga sektionsmedlemmar har närvaro- och yttranderätt vid DM. Därutöver äger D-rektoratet rätt att adjungera person med närvaro- eller närvaro- och yttranderätt för viss fråga eller helt möte. D-rektoratet äger vidare, om synnerliga skäl föreligger, rätt att besluta om lyckta dörrar, vilket utestänger samtliga utan yrkanderätt.

§4.3 D-rektoratsmöte

§4.3.1 Kallelse

Styrelsen kallar till D-rektoratsmöte, DM. Kallelsen skall anslås enligt §1.8 samt skickas med e-post till D-rektoratets ledamöter och sektionens funktionärer senast 5 läsdagar före mötet.

Föredragningslista och övriga handlingar skall anslås senast 1 läsdag innan DM. Kompletterande handlingar kan skickas ut samma dag som mötet hålls.

§4.3.2 Beslut

DM är beslutsmässigt om minst hälften av dess ledamöter är närvarande, och mötet är behörigt utlyst enligt §4.3 Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

§4.3.3 Protokoll

På DM skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden jämte en av mötet utsedd justerare. Protokollet skall anslås enligt §1.8 i justerat skick senast 14 dagar efter mötet.

§4.4 Uppgifter

Det åligger D-rektoratet

 • att sköta sektionens löpande förvaltning

 • att verkställa av SM fattade beslut

 • att i brådskande fall utöva SM:s befogenheter. Sådant fall skall dock alltid prövas på nästkommande SM

 • att efter skriftlig begäran från en av SM vald funktionär entlediga densamme

 • att vid behov och efter majoritetsbeslut vid DM tillförordna intresserad sektionsmedlem till vakant post inom sektionen. D-rektoratet får dock ej tillförordna D-rektoratsledamot, sektionsrevisor, ledamot eller suppleant i kårfullmäktige eller valberedare

 • att vid behov och efter majoritetsbeslut vid DM utöva ordförandeskap för nämnd i dess ordförandes ställe

 • att svara för att verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och årsbokslut upprättas

 • att, om så anses nödvändigt, avsätta en av sektionen vald funktionär, dock ej styrelseledamot, revisor, kårfullmäktigesuppleant, kårfullmäktigeledamot eller valberedare. En sådan avsättning skall dock alltid prövas på nästkommande SM

 • att besluta om uppstartade projekt ska vara bokföringspliktiga.

§4.5 Brådskande ärenden

I brådskande fall äger D-rektoratet rätt att utöva SM:s befogenheter. D-rektoratet äger dock ej därigenom rätt att ändra stadgar eller reglemente eller att bevilja dispens från stadgarna. Beslut enligt detta stycke skall prövas på nästföljande SM.

I brådskande fall äger sektionsordförande rätt att utöva D-rektoratets befogenheter. Sektionsordförande äger dock ej därigenom rätt att utöva SM:s befogenheter enligt första stycket eller att besluta om utgifter överstigande 2000 SEK. Beslut enligt detta stycke skall prövas på nästföljande DM.

§4.6 Beslutsrätt gällande mindre summor

D-rektoratet äger rätt ta beslut gällande summor under 30 000 SEK vilket belastar budgetposten Styrelsens dispositionsfond. Vid summor över 10 000 SEK skall revisorerna informeras. Om beslutet inte är brådskande och måste tas innan nästa SM föredras beslut på nästa SM istället.

§4.7 Ställföreträdande sektionsordförande

Om sektionsordförande är oförmögen att göra så, utövar vice sektionsordförande dennes befogenheter, och fullgör dennes plikter.

§4.8 Per capsulam-beslut

Vid per capsulam beslut gäller 2/3-majoritet och att beslut prövas på nästkommande DM. D-rektoratet ska kontakta revisorerna med information om beslutet som tagits. Vid utövande av SM:s befogenheter ska information om beslutet också anslås enligt §1.8.

§4.9 D-rektiv

D-rektoratet må, om det så önskar, utfärda D-rektiv, vilka utgöra rekommendationer å de enskilda sektionsmedlemmarnas liv och leverne.

§5 Organisation

§5.1 Nämnder

§5.1.1 Ändamål

En nämnd är ett officiellt sektionsorgan med syfte att ansvara för en viss del av sektionens verksamhet. Nämnder driver sin verksamhet självständigt inom ramen för av SM och D-rektoratet fattade beslut. Nämnder är de som upptas i reglementet.

§5.1.2 Sammansättning och verksamhet

En nämnds sammansättning och verksamhet regleras i reglementet.

§5.1.2.1 Ordförande

För varje nämnd skall det finnas en eller flera funktionärer som är ordförande. Nämndens ordförande är ansvarig för nämndens verksamhet samt att dess reglemente hålls aktuellt.

§5.1.3 Skyldigheter

Nämnd är skyldig att upprätta verksamhetsberättelse, samt även annars på anmodan från D-rektoratet eller SM fullständigt redovisa sin verksamhet för densamme.

§5.1.4 Valberedning

§5.1.4.1 Nomineringar

Valberedningen skall i samband med val anslå en nomineringslista via officiella informationskanaler enligt §1.8. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen.

Valberedningen skall tillfråga de nominerade huruvida de vill acceptera nomineringen. Samtidigt som nomineringslistan anslås skall Valberedningen även anslå en lista på samtliga nominerade i valet.

§5.1.4.2 Ordinarie val

Nomineringslistan skall anslås enligt §[Nomineringar] senast 25 läsdagar före SM då ordinarie val sker. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast 15 läsdagar före det SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast 10 läsdagar före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig.

Om inga nomineringar lämnats in vid sista nomineringsdag kan Valberedningens ordförande flytta fram nomineringsstopp samt acceptansstopp 5 läsdagar för den specifika posten. I händelse att det finns färre kandidater än antalet som ska väljas efter acceptansstopp ska Valberedningens ordförande ha möjlighet att öppna upp ytterligare en nominerings- period för den givna posten på 5 läsdagar och därefter ska acceptansstoppet vara en dag innan SM. Detta gäller inte sektionsordförande och vice sektionsordförande för att möjliggöra urnval.

§5.1.4.3 Fyllnadsval

Om en funktionärspost blir vakantsatt skall Valberedningen lysa fyllnadsval till nästkommande SM.

Inför fyllnadsval skall nomineringslistan anslås enligt §[Nomineringar] senast 15 läsdagar före det SM då fyllnadsvalet sker. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast 5 läsdagar före det SM där fyllnadsvalet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast 1 läsdag före det SM där fyllnadsvalet sker för att kandidaturen ska vara giltig.

§5.1.4.4 Val vid extra SM

Nomineringslistan skall anslås enligt §[Nomineringar] senast 8 läsdagar före det extra SM då ett val sker. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast en (1) läsdag före det extra SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras innan öppnandet av det extra SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig.

§5.1.4.5 Urnval

§5.1.4.5.1 Presidiet

Sektionsordförande och vice sektionsordförande väljs med urnval enligt reglementets §3.12.6.

§5.1.4.5.2 THS Kårfullmäktige

Ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs i enlighet med THS styrdokument.

§5.1.5 Obligatoriska nämnder

Det skall finnas en valberedning, en studienämnd, en sektionslokalnämnd samt en mottagningsnämnd.

§5.2 Funktionärer

§5.2.1 Ändamål

Funktionär är den som av SM eller vid urnval har valts till ett förtroendeuppdrag. En funktionärs verksamhet och uppdrag regleras i reglementet.

§5.2.2 Skyldigheter

Funktionär ansvarar för sitt verksamhetsområde samt för att funktionärens del av reglementet hålls aktuellt. Funktionär är skyldig att löpande hålla D-rektoratet informerat om sitt verksamhetsområde, samt att på anmodan från D-rektoratet eller SM fullständigt redovisa sin verksamhet för densamme.

§5.2.3 Mandatperiod

Funktionärs mandatperiod sammanfaller med verksamhetsår om inget annat är föreskrivet i reglementet. Ordinarie val skall hållas på mandatperiodens sista ordinarie SM.

§5.2.4 Obligatoriska funktionärer

Utöver D-rektoratets ledamöter, revisorer och ordförande för de under §5.1 uppräknade nämnderna, som regleras särskilt, skall det finnas en programansvarig student och ett studerandeskyddsombud.

§5.3 Projekt

§5.3.1 Ändamål

Ett projekt är ett tillfälligt sektionsorgan med syfte att genomföra för projektet avsatt ändamål. Projekt driver sin verksamhet självständigt inom ramen för av SM och D-rektoratet fattade beslut.

§5.3.2 Uppstart

§5.3.2.1 Nya projekt

Nya projekt startas genom SM-beslut. I förslag till beslut ska projektnamn, syfte, budget, verksamhetsplan och en ungefärlig tidsplan finnas med. Projektledare kan antingen väljas direkt av SM genom fri nominering eller genom val med samma procedur som för övriga funktionärer på nästkommande SM.

§5.3.2.2 Återkommande projekt

Projekt som D-rektoratet anser är regelbundet återkommande kan startas utan SM-beslut. De startas då istället genom beslut på DM med en kort motivering innehållande referens till minst ett väldigt likartat tidigare projekt samt en uppskattning av de uppgifter, bortsett från budget, som krävs för att starta ett nytt projekt. Val av projektledare ska ske på nästkommande SM enligt samma procedur som för övriga funktionärsposter. Vald projektledare åläggs att inkomma med motion innehållandes budget samt verksamhetsplan för projektet till första möjliga SM efter valet, såvida SM inte redan beslutat om dessa för denna projektomgång. Om projektledarposten vakantsätts läggs aktuell projektomgång automatiskt ned. D-rektoratet ansvarar för att en förteckning över återkommande projekt finns tillgänglig för alla sektionens medlemmar på dess hemsida.

§5.3.3 Avslutning

Efter att projektets verksamhet är genomförd ska projektledare snarast möjligt överlämna avslutad bokföring och verksamhetsberättelse till D-rektoratet. På nästkommande DM ska frågan om formellt avslutande av projektet tas upp. DM äger rätt att besluta om avslutande av projekt även om projektledare inte överlämnar bokföring och verksamhetsberättelse inom skälig tid.

§5.3.4 Projektledare

För varje projekt skall det finnas en eller flera personer som är projektledare. Som projektledare kan bara räknas sektionsmedlem som tillsatts av SM. Projektledare kan formellt ha en annan titel såsom direqteur, marskalk, general eller liknande om denna titel har godkänts av SM eller DM.

§5.3.4.1 Skyldigheter

Projektledare är ansvarig för projektets verksamhet, ekonomi samt val av projektmedlemmar om inte annat beslutas av SM. Projektledare är skyldig att på anmodan från D-rektoratet eller SM fullständigt redovisa projektets verksamhet och ekonomi för densamme.

§5.3.4.2 Rättigheter

D-rektoratet ansvarar för att projektledare i aktiva projekt får ta del av samma information som sektionens funktionärer samt att även dessa bjuds in till funktionärsmiddagar och liknande tillställningar. D-rektoratet äger rätt att fritt bedöma vilka projekt som anses vara aktiva.

§6 Revision

§6.1 Revisorer

SM skall utse två revisorer.

§6.1.1 Befogenheter

Revisorerna har rätt

 • att närhelst de så önskar ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar

 • att begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning

 • att bevaka samtliga sektionsorgans sammanträden med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt

 • att kalla till möte med samtliga sektionsorgan.

§6.1.2 Uppgifter

Det åligger revisorerna

 • att fortlöpande granska sektionens förvaltning och verksamhet

 • att senast 5 läsdagar före de SM vid vilka fråga om ansvarsfrihet behandlas anslå revisionberättelse enligt §1.8 samt inlämna revisionberättelse till D-rektoratet.

§6.2 Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Sektionens verksamhetsberättelse och årsbokslut skall överlämnas till revisorerna senast 15 läsdagar före det SM på vilka de skall granskas, samt anslås enligt §1.8 senast 10 läsdagar före samma SM.