Uppförandepolicy

Se på GitHub

§1 Syfte

Alla har rätt att bli bemötta med respekt och att känna sig trygga och inkluderade i sektionslokalen, under sektionsaktiviteter och i sektionens informationskanaler.

Denna policy syftar till att klargöra de förväntningar och skyldigheter som sektionen har gentemot sina medlemmar, upprätta ett minimikrav för hur sektionsmedlemmar ska behandla varandra, samt minska subjektiviteten i hur upprepat oacceptabelt beteende bland sektionens medlemmar hanteras genom att skapa en rättvis process för att behandla händelser som faller utanför den standard som vi vill upprätthålla på sektionen.

Målet med Uppförandepolicyn är att förebygga oacceptabelt beteende och hantera situationer då dessa beteenden uppstår. Detta sker genom existensen av regler och utdelningar av tillsägelser och varningar, samt genom att Trygghetsrådet granskar rapporterade händelser och för diskussion med de inblandade parterna.

Vid lagbrott rekommenderar Trygghetsrådet målsägande att göra polisanmälan, och kan bidra med stöd under en sådan process. Trygghetsrådet rapporterar allvarliga händelser till THS, men inte till KTH. Trygghetsrådet kan även i dessa frågor rekommendera målsägande att göra det.

§2 Regler

Som sektionsmedlem ska man sträva efter att följa Sektionens Jämlikhetspolicy, KTH:s uppförandekod för studenter och THS JML-policy. Exempel på brott mot dessa riktlinjer är:

 • Överträda personliga gränser som, med god grund, kan sägas markerades eller om personen i fråga på annat sätt var märkbart obekväm.
 • Agera exkluderande.
 • Yttra, skriva eller på annat sätt kommunicera kränkande påstående eller budskap riktat mot individ eller identitet. Identitet innefattar men är ej begränsat till:
  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Etnisk bakgrund
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Brott mot dessa kan medföra en tillsägelse, varning eller i värsta fall avstängning från sektionsevenemang (ej SM, DM eller studiepåverkande verksamhet av sina egna studier) och våra digitala gemensamma utrymmen.

§3 Tillämpning

Policyn berör händelser som sker:

 • Inför, på eller strax efter ett av Sektionen arrangerat event
 • I eller invid sektionslokalen
 • I eller invid sektionsbilen
 • I Sektionens officiella eller inofficiella informationskanaler
 • Inom Sektionens verksamhet

Policyn berör inte händelser som inträffat innan Uppförandepolicyn röstades igenom och anmälan av sådana händelser kan inte leda till en varning eller avstängning med denna policy som grund, utan till en diskussion med målet att förbättra situationen för de inblandade.

§4 Trygghetsrådet

§4.1 Medlemmar

Trygghetsrådet består av Skyddsombud, dvs Studiemiljöansvarig (SMA) och Jämlikhetsnämndens Ordförande (JNO), samt Ledamot för Studiemiljö och Likabehandling (D-SOL) i styrelsen.

Om Trygghetsrådet vänder sig till andra instanser på KTH eller THS för rådgivning om en inkommen anmälan ska alla inblandade hållas anonyma inför dessa. Det bör observeras att detta gäller Trygghetsrådet som helhet endast efter det att inkommen anmälan till SSO tagits vidare till Trygghetsrådet.

§4.2 Skyldigheter

Trygghetsrådet ska:

 • Mottaga och utreda alla inkomna anmälningar till Trygghetsrådet
 • Arbeta för att förbättra situationen för de inblandade, även då en faktisk konsekvens enligt konsekvenstrappan ej blir aktuell
 • Sträva efter att agera objektivt. Som medlem i Trygghetsrådet ska man avlägsna sig vid hanteringen av specifika fall då detta inte anses möjligt. Vid situation där en medlem i Trygghetsrådets oberoende - ifrågasätts skall denne entledigas från ärendet och ersättas enligt $4.7 Vakanta poster i Trygghetsrådet
 • Vid situation där en eller flera medlemmar i Trygghetsrådet ej kan agera objektivt skall denne eller dessa entledigas från ärendet och ersättas enligt $4.7 Vakanta poster i Trygghetsrådet.
  • I de fall där det inte är möjligt att tillsätta tillräckligt många objektiva styrelseledamöter ska utredningen istället lämnas över till högre instans inom KTH eller THS
 • Dokumentera de incidenter som anmäls till Trygghetsrådet

§4.3 Beslutsnivåer

 • För att ett giltigt beslut skall nås måste hela Trygghetsrådet närvara.
 • För en tillsägelse krävs majoritet.
 • För en varning eller avstängning krävs ett enhälligt beslut.

§4.4 Anonymitet

Anmälan till Trygghetsrådet sker alltid via Skyddsombuden, dvs SMA och JNO. Dessa funktionärer har juridisk tystnadsplikt men med målsägandens samtycke kan ärendet anmälas till Trygghetsrådet. Trygghetsrådet som helhet har ingen juridisk tystnadsplikt men agerar med respekt till målsäganden i sin hantering av ärendet. Ärenden som inte tas vidare till Trygghetsrådet kan inte leda till konsekvenser enligt denna policy.

§4.5 Dokumentation

Trygghetsrådet ansvarar för att dokumentera alla incidenter som tas upp i rådet. Denna dokumentation behålls i sin ursprungliga form fram tills dess att ett nytt Trygghetsråd tillsätts. Innan överlämning anonymiseras alla namn i dokumentationen för verksamhetsåret, med undantag för de incidenter där varningar och avstängningar fortfarande är aktiva. Individer anonymiseras i dokumentationen först när varningar och avstängningar löpt ut.

§4.6 Vid utredning av medlem i Trygghetsrådet

I det fall att den anmälda är en medlem av Trygghetsrådet ska denne entledigas från ärendet och ersättas av Ordförande för Sektionen vid behandlingen av den aktuella anmälan. Skulle hela Trygghetsrådet misstroendeförklaras tar Sektionens styrelse över arbetet tills dess att nya förtroendevalda tillträtt.

För att lättast upprätta en anmälan mot någon i Trygghetsrådet kontaktar man Styrelsen ([email protected]) ifall anmälan gäller något av Skyddsombuden. För att anmäla Styrelseledamot med i Trygghetsrådet kontaktar man Skyddsombuden ([email protected]).

§4.7 Vakanta poster i Trygghetsrådet

Om det finns en eller två vakanta poster i Trygghetsrådet ska samma antal Styrelseledamoter tillförordnas av Styrelsen. Detta beslutas bakom lyckta dörrar.

Om båda Skyddsombuden i Trygghetsrådet, dvs JNO och SMA, är vakanta, eller behöver entledigas från Trygghetsrådet i ett enskilt ärende, ska även Studiemiljöansvarig på THS ingå i Trygghetsrådet.

Om samtliga poster i Trygghetsrådet är vakanta agerar hela Styrelsen Trygghetsråd, tillsammans med THS SMA, tills dess att posterna är tillsatta genom val på SM.

Om en medlem i Trygghetsrådet blir avstängd blir denne automatiskt entledigad från Trygghetsrådet och ska uppmanas att entlediga sig själv från sin funktionärspost. Den vakanta posten i Trygghetsrådet tillförordnas därefter av Styrelsen. Detta beslutas bakom lyckta dörrar.

§5 Beslutstagande och Utredning

§5.1 Anmälan

Anmälan av händelse eller allmän kontakt till Skyddsombud kan göras genom:

 • Kontaktformuläret på jml.datasektionen.se. Här finns möjlighet att göra anmälan anonymt, men en anonym anmälan kan inte tas vidare till Trygghetsrådet
 • Mail till båda Skyddsombuden via [email protected]
 • Mail till JNO via [email protected]
 • Mail till SMA via [email protected]
 • På valfritt annat sätt (META-slack, Discord, med andra kontaktuppgifter eller i person)

Med målsägandens samtycke, och efter diskussion om tystnadsplikt, kan Skyddsombuden ta ärendet vidare till Trygghetsrådet. Målsägande kan när som helst välja att avsluta utredningen.

Anmälan av person inom Trygghetsrådet görs enligt $4.6 Vid utredning av medlem i Trygghetsrådet.

Anmälan gällande händelse inom, med Sektionen för Medieteknik, delad verksamhet utreds i samråd med motsvarande utredande instans på Sektionen för Medieteknik.

Det är aldrig för sent att anmäla och man rekommenderas att anmäla tidigare brott mot reglerna om det ger upphov till obehag eller om man anser att det föreligger risk att individen upprepar händelsen. Dock berör policyn inte händelser som inträffat innan Uppförandepolicyn röstades igenom och anmälan av sådana händelser kan inte leda till en varning eller avstängning med denna policy som grund, utan till en diskussion med målet att förbättra situationen för de inblandade.

§5.2 Konsekvenser

§5.2.1 Tillsägelse

Den anklagade individen blir informerad om att dennes beteende inte är acceptabelt. Man kan få upprepade tillsägelser. Upprepade tillsägelser leder inte automatiskt till en varning.

§5.2.2 Varning

En varning är en grövre tillsägelse. Individen blir informerad om att ifall dennes beteende upprepar sig kommer det att leda till en avstängning. En varning är aktiv i 1 år från att den utfärdats. Om ytterligare en varning utfärdas medan den första varningen är aktiv leder detta till en avstängning av första graden.

En varning bör komma före en avstängning. Vid särskilt grova fall såsom lagbrott är det möjligt för Trygghetsrådet att välja att utföra en avstängning av första graden utan tidigare varning. Detta beslut måste vara enhälligt inom Trygghetsrådet och kräver godkännande från Styrelsen.

§5.2.3 Avstängning av första graden

Individen får inte längre delta vid evenemang som arrangeras av sektionen (med undantag av SM, DM och studiepåverkande verksamhet av sina egna studier) under 3 månader med omedelbar verkan. Individen får inte heller delta i någon av sektionens digitala forum under tiden för avstängningen, med undantag för kanaler där endast studier diskuteras, där individen behåller rätten att läsa men inte kan skriva. Förtroendevald som blir avstängd uppmanas att entlediga sig från sitt förtroendeuppdrag.

Vid tidpunkten då avstängningen upphör att verka utfärdas en varning. Om ytterligare en varning utfärdas under avstängningen eller medan den första varningen är aktiv leder detta till en avstängning av andra graden.

§5.2.4 Avstängning av andra graden

Individen får inte längre delta vid evenemang som arrangeras av sektionen (med undantag av SM, DM och studiepåverkande verksamhet av sina egna studier) under ett år med omedelbar verkan. Individen får inte heller delta i någon av sektionens digitala forum under tiden för avstängningen, med undantag för kanaler där endast studier diskuteras, där individen behåller rätten att läsa men inte kan skriva. Förtroendevald som blir avstängd uppmanas att entlediga sig från sitt förtroendeuppdrag.

Vid tidpunkten då avstängningen upphör att verka utfärdas en varning. Vid upprepade varningar under den aktiva avstängningen eller den efterföljande varningens aktiva period inleds en ny avstängning av andra graden.

§5.3 Utredning

 1. En anmälan mottages av Trygghetsrådet.
 2. Möte upprättas med målsägande och Trygghetsrådet.
 3. Om händelsen som beskrivs är ett brott mot någon av reglerna i denna policy kallas ansvarspersoner vid eventuellt event samt vittnen till händelsen, angivna av målsägande, till möten med Trygghetsrådet.
 4. Om utredningen i detta skede leder till att ett beslut om en tillsägelse, varning eller avstängning inte kommer att utfärdas läggs utredningen ner och målsägande informeras.
 5. Om utredningen lider mot en tillsägelse, varning eller avstängning av någon grad kallas den anmälda till möte och utredningen fortskrider.
  1. I fallet då tillsägelse, varning eller avstängning inte utfärdas informeras målsägande och den anmälda om detta.
  2. I fallet då tillsägelse eller varning utfärdas skall målsägande och den anmälda informeras om detta.
  3. I fallet då en avstängning utfärdas skall målsägande, den anmälda samt Ordförande, revisorer och berörda parter informeras om detta. Berörda parter innefattar alla som anordnar arrangemang där den avstängde medlemmen skulle kunna vara med samt personer som administrerar officiella och inofficiella informationskanaler där medlemmen inte längre tillåts vara med.

§5.4 Uppföljning

Trygghetsrådet informerar målsägande oberoende av utfall och den anmälda då utfallet är tillsägelse, varning eller avstängning. Vid avstängningar informeras även Sektionens revisorer och Sektionens Styrelse, som i sin tur informerar förtroendevalda.

Sektionens Styrelse och revisorer får information om hela ärendet, inklusive namn, anmäld händelse och beslut som tagits av Trygghetsrådet. Styrelsen informerar förtroendevalda om avstängningen, inklusive namn och datum för avstängningen. Förtroendevalda informeras inte om händelse, anmälan eller utredning.

Förtroendevalda ansvarar för att informera övriga eventarrangörer inom sin nämnd vid behov, då dessa bär ansvar för att den avstängde avvisas från event som infaller under perioden då personen är avstängd. Vid avvisning kan man alltid ta hjälp av KTH:s väktare. Man kan även vända sig till Trygghetsrådet för stöttning i hur man ska hantera en avstängning samt vilka som bör delges informationen. I det fall att den anmälda är en nämndordförande informerar Ordförande för Sektionen nämndens eventansvariga om detta.

Delgivande av information till förtroendevalda sker med förtroendet att det sköts med aktsamhet och delges utanför förtroendevalda endast vid behov.

§5.5 Överklagan

Överklagan görs till Styrelsen. Styrelsen ges 14 dagar att svara på en överklagan, annars hävs beslutet. Trygghetsrådet ska då motivera sitt beslut och redogöra för vad det grundas i. Den överklagande får också motivera varför denne anser att beslutet är felaktigt.

Vill man överklaga Styrelsens beslut görs detta till THS Studiemiljöansvarig.