PM för dFunk

Se på GitHub

§1 Skyldigheter

För de som antar ett förtroendeuppdrag som δ-funktionär är det inte endast dans och lek på röda rosor. Som δ-funktionär har man ett ansvarsområde och det finns ett antal skyldigheter som alla δ-funktionärer delar. Den här texten ska försöka ge klarhet i vilka dessa skyldigheter är.

§1.1 Mail

Varje δ-funktionär får en personlig datasektionenmailadress som är kopplat till dennes mandat. Det är en δ-funktionärs ansvar att bevaka sin funktionärsmail och hantera det som kommer in åtminstone var tredje dag.

§1.2 Överlämning

Det är en δ-funktionärs skyldighet att finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor och hjälpa sin efterträdare på posten. Varje δ-funktionär uppmanas att be sin företrädare om hjälp ifall de är osäkra på hur en del av deras verksamhet ska utföras. Det är även rekommenderat att varje δ-funktionär anordnar ett överlämningstillfälle där detta kan ske.

§1.3 Testamente och Guide

δ-funktionärer är skyldiga att skriva ett dokument som förklarar hur deras tid på posten har gått, ett så kallat testamente, och ett dokument som förklarar allt som är relevant för att kunna göra arbetet som posten innebär, en så kallad guide. δ-funktionärer är sedan skyldiga att lämna över dessa dokument till D-rektoratet samt sina efterträdare när deras mandatperiod tar slut.

§1.4 Rapporter

Inför varje ordinarie Sektionsmöte förväntas varje δ-funktionär lämna in en skriftlig rapport till D-rektoratet. Rapporten ska behandla hur δ-funktionären, samt den eventuella nämnden som δ-funktionären är ordförande för har fört sin verksamhet, sedan det senaste ordinarie Sektionsmötet. D-rektoratet har som plikt att inför varje SM berätta för funktionärerna hur de vill få rapporten inlämnad.

Om en δ-funktionär inte lämnat in en rapport inför Sektionsmötet så kan de istället föra rapporten under mötet.

1.5 Verksamhetsberättelse

δ-funktionärer som är nämndordförande är skyldiga att i slutet av varje halvt verksamhetsår lämna in ett dokument till D-rektoratet som berättar om den verksamhet som deras nämnd har drivit det senaste halvåret.

§1.6 Gå på utbildning

Varje termin anordnas det en funktionärsutbildning och en JML-utbildning. Som funktionär är det din skyldighet att gå på funktionärsutbildningen en gång under din mandatperiod såvida du inte redan har gått utbildningen under en tidigare mandatperiod. D-rektoratet har alltid rätt att begära att du går på funktionärsutbildningen under en specifik mandatperiod, vilket då är din skyldighet. Du har en skyldighet att gå på JML-utbildningen en gång under varje år du är δ-funktionär.

§1.7 D-råd

D-rektoratets ledamöter anordnar ämnesspecifika råd, benämnda D-råd. Det är en δ-funktionärs skyldighet att i största möjliga mån delta i de D-råd som D-rektoratet beslutar att de ska ingå i.

Om en δ-funktionär inte tillhör något av D-råden så kommer deras kontaktperson i D-rektoratet istället att kalla dem till individuella utvecklingssamtal och det är då δ-funktionärens skyldighet att delta i detta samtal till största möjliga mån.

§1.8 Representant för Datasektionen

Som δ-funktionär är du en representant för Datasektionen. Det betyder att allt som du skriver via din funktionärsmail och på andra officiella informationskanaler kan tolkas som att det kommer från Datasektionen. Även i person så representerar du datasektionen och det du gör och säger kan anses komma från Datasektionen.

Det är din skyldighet som δ-funktionär och representant för Datasektionen att representera sektionen väl.

§1.9 Verksamhetsmål

Det är en δ-funktionärs skyldighet att planera och efter bästa förmåga genomföra arbete för att uppfylla de mål i verksamhetsplanen som berör δ-funktionären samt anordna den verksamhet som förväntas av deras post och eventuell nämnd.

§2 Belöningar

För ett väl utfört arbete under din tid som δ-funktionär, så finns det ett antal saker som D-rektoratet är skyldiga att göra för att visa sin uppskattning.

§2.1 Skiftes

Två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren, ska D-fest å D-rektoratets vägnar anordna en skiftesgasque som alla avgående och nyvalda δ-funktionärer kommer att bli bjudna till. D-rektoratet ska assistera D-fest med detta arbete och utföra skiftesgasquen på egen hand om det inte finns en D-fest.

§2.2 Teambuilding

Flera gånger per år ska D-fest å D-rektoratet vägnar bjuda alla δ-funktionärer på ett teambuildingtillfälle. Det är starkt rekommenderat att gå på dessa då de är både roliga och givande.

§2.3 Medaljer

Om D-rektoratet anser att en δ-funktionär gjort ett bra jobb och och gjort sitt bästa för att uppfylla kraven i §1 så belönas de av D-rektoratet med en δ-funktionärsmedalj.”