PM för nämnd- och funktionärsverksamhet

Se på GitHub

§1 Nämnder

§ 1.1 Sektionslokalsgruppen

Sektionslokalsgruppen ska:

 • Administrera bokning och uthyrning av sektionslokalen samt dess olika rum
 • Underhålla teknik, möbler och inredning i sektionslokalen
 • Fylla på förbrukningsmaterial i sektionslokalen
 • Organisera städning av sektionslokalen, bland annat genom måndagsstäd
 • Upprätta och underhålla ett dokument med regler för sektionslokalen
 • Sköta utveckling av sektionslokalen

§1.2 Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ska:

 • Anordna olika typer av idrottsaktiviteter för sektionens medlemmar
 • Sammanställa information för och ansöka om THS friskvårdsbidrag
 • Driva Datasektionens fotbollslag Tech-i-Taka

§1.3 Informationsorganet

Informationsorganet ska:

 • Underhålla och utveckla sektionens datasystem
 • Ansvara för drift och underhåll av sektionens servrar
 • Engagera sektionsmedlemmar i underhåll av sektionens system och i konstruktionen av nya

§1.4 Jämlikhetsnämnden

Jämlikhetsnämnden ska:

 • Arbeta för att öka jämlikheten och mångfalden på sektionen, i dess verksamhet och bland dess funktionärer
 • Kontinuerligt följa upp sektionens JML-arbete samt behov av JML-arbete, bland annat genom en årlig JML-enkät
 • Göra sektionsmedlemmarna medvetna om vad de har för rättigheter och vart de ska vända sig om de känner sig kränkta eller trakasserade
 • Hålla minst två möten per termin där aktuella frågor gällande JML diskuteras
 • Kontinuerligt underhålla sektionens styrdokument angående JML
 • Kontinuerligt uppdatera informationen om JML på sektionens hemsida
 • Ha löpande samarbete med KTH, EECS och THS om JML-arbeten
 • Synliggöra sitt arbete för resten av sektionen
 • Anordna minst en JML-utbildning per termin för sektionens funktionärer.

§1.5 Klubbmästeriet

Datas Klubbmästeri (DKM) ska:

 • Arrangera fester, jippon, pubar och andra sociala arrangemang
 • Vid behov assistera vid andra sektionsrelaterade arrangemang
 • Anordna den traditionella dJulmiddagen
 • Sköta den kontinuerliga inventeringen och lagerhållningen av dryckeslagret

§1.6 Mottagningen

Mottagningen ska:

 • Planera och anordna aktiviteter som främjar Mottagningens ändamål
 • Ansvara för nØllans eventuella upphöjelse till Ettan i samband med nØllegasquen
 • I samråd med D-rektoratet välja årskursnamn som utfärdas i samband med upphöjelsen
 • Bistå Ettan i planering och genomförande av Mottagningstack och Ettans fest
 • Introducera internationella studenter med anknytning till datateknikprogrammet till sektionen
 • Introducera de nyantagna studenterna till sektionens JML-arbete
 • Involvera resten av sektionens nämnder, projekt och funktionärer i ett flertal event

§1.7 Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen ska:

 • Skapa och främja kontakter mellan studenter och näringslivet, bland annat genom anordnande av evenemang där studenter och företag får mötas
 • Göra reklam för sektionen och datateknikprogrammet gentemot näringslivet, att visa att sektionen finns och upprätthålla en god bild av sektionen utåt
 • Samordna de av sektionens verksamheter som riktar sig mot näringslivet, så att företagen bemöts på ett enhetligt och professionellt sätt
 • Tillsammans med D-rektoratet samordna prissättning för alla näringslivssamarbeten utanför D-Dagens verksamhet
 • Hålla och ständigt förbättra kontakten med näringslivet
 • Se till att sektionen uppfyller avtal framförhandlade av Näringslivsgruppen.

§1.8 Qulturnämnden

Qulturnämnden ska:

 • Anordna regelbundna aktiviteter som höjer den qulturella nivån på sektionen, såsom spelkvällar, filmvisningar och andra qulturella aktiviteter
 • Ansvara för inköp och underhåll av qultur i sektionslokalen och digitalt
 • Årligen utse och Q-märka en person, ett ting, en företeelse eller något annat som man anser är ett gott exempel på god qultur. Q-märkningen ska lämpligen förevigas i form av ett tygmärke.
 • Samarbeta med DESC respektive TM för överlappande verksamhet

§1.9 Ada

Ada ska:

 • Verka för att ge tjejer och icke-binära på Datasektionen en möjlighet att nätverka med varandra
 • Anordna flertalet event av olika slag där möjlighet till nätverkande finns. Minst två gånger per läsår ska event anordnas som endast är ämnade för tjejer och icke-binära. Exempel på sådana är sittningar, middagar eller myskvällar
 • Arbeta för att synliggöra behovet av nämnden och liknande satsningar inom sektionen, inom THS och på ingenjörsutbildningar över lag

§1.10 Data Et Medias OrquesterNämnd

Data Et Medias OrquesterNämnd (DEMON) ska:

 • Verka för att främja musikintresset på Datasektionen och Sektionen för Medieteknik
 • Erbjuda ett kreativt utlopp för musikintresserade på Datasektionen och Sektionen för Medieteknik i formen av rep, låtskrivning och spelningar
 • Anordna regelbundna träffar för sektionernas medlemmar där deltagarna bland annat kan få
  • repa tillsammans med DEMON:s medlemmar
  • dela med sig och föreslå låtar till DEMON:s framtida spelningar
  • umgås med likasinnade människor.
 • Anordna regelbundna repetitioner för DEMON:s medlemmar
 • Bistå annan sektionsverksamhet genom spelningar på evenemang
 • Samordna gemensamma besök på konserter/festivaler/spelningar

§1.11 Datasektionens E-Sports Community

Datasektionens E-Sports Community ska:

 • Anordna ett flertal e-sportsevenemang för sektionens medlemmar per år, såsom hemmakommenterade barcrafts, tävlings-LAN eller nybörjarevenemang
 • Samarbeta med utomstående företag och/eller organisationer i syfte att sektionens medlemmar ska få utöva e-sport på en högre nivå
 • Skapa en tillhörighet i sektionens e-sportsutövande så att även nybörjare vill engagera sig.
 • Samarbeta med Qulturnämnden för överlappande verksamhet

§1.12 Prylmångleriet

Prylmångleriet ska:

 • Kontinuerligt se till att det finns prylar och dylikt till hands. Om något skulle ta slut ska det, om efterfrågan finns, beställas nytt
 • Anordna regelbundna tillfällen där sektionens medlemmar kan köpa prylar. Sådana tillfällen ska även ordnas inför större fester och evenemang
 • Under Mottagningen arrangera tillfällen då nØllan får prova overaller
 • Köpa in, och sköta försäljningen av, overaller
 • Hjälpa Ettan att utforma och beställa årskursmärken
 • Vid jubileum och andra större händelser på sektionen, i samarbete med ansvariga för händelsen, utforma och beställa prylar relaterade till händelsen
 • Hjälpa andra nämnder och projekt med försäljning av märken eller motsvarande föremål, samt ansvara för inköp och administration av sådana märken eller föremål. Prylmångleriet och nämnden eller projektet kan komma överens om egna lösningar för vem som sköter administration och inköp. Nämnden eller projektet bestämmer vem som får köpa märket eller föremålet

§1.13 Baknämnden

Baknämnden ska:

 • Under sektionsmöten bjuda på fika till sötsugna sektionsmedlemmar
 • Samarbeta med andra delar av sektionen för att tillhandahålla fika där fikabehov finns
 • Dokumentera recept så att kommande årgångar ska kunna ta del av dem
 • Anordna event där bakningsintresserade sektionsmedlemmar får delta
 • Sköta inventering av ingredienser och redskap

§1.14 Internationella nämnden

Internationella nämnden ska:

 • Samordna sektionens internationella verksamhet
 • Hålla kontakten med huvudansvarig för sociala och internationella relationer på THS och de ansvariga för utbytesstudier på EECS:s kansli och institutionerna
 • Hålla sektionsmedlemmarna informerade om den internationella verksamheten på sektionerna
 • Genomföra mottagningsverksamhet för utländska studenter. Detta inkluderar att rekrytera faddrar och koordinera fadderverksamheten
 • Fungera som kontaktperson för utländska studenter på sektionerna
 • Genomföra minst två event per termin speciellt för internationella studenter, varav ett ska vara ett välkomstevent direkt efter THS internationella mottagning
 • Främja informationsspridning på engelska inom sektionen
 • Verka för ökad integration mellan nationella och internationella studenter på EECS-skolan.

§1.15 Tag Monkeys

Tag Monkeys ska:

 • Anordna regelbundna aktiviteter med fokus på konst och design för intresserade sektionsmedlemmar
 • Ge sektionsmedlemmar möjlighet att fördjupa sig inom konst och design
 • Synliggöra sektionens funktionärer i sektionslokalen
 • Administrera sektionens konstnärliga licenser och kunna låna ut dessa till övriga sektionen vid behov
 • Samarbeta med övriga sektionen där det finns behov eller önskemål av design och konst
 • Samarbeta med Qulturnämnden för överlappande verksamhet

§1.16 Redaqtionen

Redaqtionen ska:

 • Ge ut sektionstidningen dbuggen fysiskt och/eller digitalt
 • Ge ut en nØlledbuggen till nØllan under Mottagningen
 • Dela med sig av dbuggen till andra D-sektioner i Sverige

§1.17 Datasladden

Datasladden ska:

 • Administrera bokningar av sektionsbilen
 • Sköta reparation, underhåll och utveckling av sektionsbilen
 • Utforma samt upprätthålla regler för sektionsbilen
 • Se till att körjournalen används av alla som brukar sektionsbilen

§1.18 Scala

Scala ska:

 • Regelbundet anordna körrep där nämndmedlemmar får sjunga tillsammans
 • Bistå annan sektionsverksamhet genom uppträdanden på Vårbalen eller liknande evenemang

§1.19 D-Dagen

D-Dagen ska:

 • Göra reklam för arbetsmarknadsdagen gentemot berörda studenter
 • Hålla och ständigt förbättra kontakten med näringslivet och dess deltagande på arbetsmarknadsdagen
 • Arrangera en arbetsmarknadsmässa och tillhörande sittning som främjar mötet mellan berörda studenter och näringslivet
 • Se till att sektionen uppfyller avtal framförhandlade av D-Dagen.

§1.20 dJulkalendern

dJulkalendern ska:

 • Anordna en CTF-liknande tävling, dJulkalendern, på den världsvida webben för Konglig Datasektionens medlemmar samt övriga intresserade. Tävlingen ska ske i samband med julen
 • Anordna en CTF-liknande tävling, dHöstkalendern, för nyantagna medlemmar under Mottagningen

§1.21 D-festeriet

D-festeriet ska:

 • Anordna gasquer och andra evenemang för sektionsmedlemmar
 • Anordna TB samt Skiftes för funktionärer en gång per termin
 • Anordna evenemang i samarbete med andra studentföreningar
 • Hjälpa andra nämnder med gasqueverksamhet vid behov.

§1.22 GUDAR

GUDAR (Gamla Uvar på Data med Anrika Redogörelser) ska:

 • Samla in och dokumentera historisk information med anknytning till sektionen
 • Ansvara för sektionens alumniverksamhet
 • Varje år upprätta en årskrönika
 • Ansvara för underhållet av sektionens märkesarkiv
 • Vid lämpliga tillfällen ska visa upp och informera om insamlade föremål

§2 Funktionärer

§2.1 Fanbärare

Fanbärare ska:

 • Närvara på så många som möjligt av de tillställningar till vilka de inbjuds av THS eller SSCO, samt i andra sammanhang efter beslut av D-rektoratet
 • Hålla sektionens fana i gott skick
 • Bära hönan fagt

§2.2 Sångledare

Sångledare ska:

 • Hålla sånger i sångboken och på /dev/audio uppdaterade, samt vid behov skapa nya revisioner av sångboken
 • Vara tillgänglig som toastmaster eller kunna tillsätta en lämplig sådan vid sittningar inom sektionen
 • Hålla en årlig sittning för att främja sångkulturen på sektionen
 • Sträva efter att vara en upplyst resurs för sektionens medlemmar, när det kommer till frågor om sång, sånger, att vara toastmaster och liknande
 • Samarbeta med Prylmångleriet vid inköp av sångböcker
 • Samarbeta med Jämlikhetsnämnden för att se till att sånger i sångboken och på /dev/audio är i linje med sektionens jämlikhetspolicy